Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-351

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-06-1678

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den eersten meije xvjC Achtentseuentich" (01/05/1678); "den Laesten April daer naer 1679" (30/04/1679); "iaere 1681"; "1682".

Type: Vercijnzing door de dis van Zonnebeke van een stuk grond te Zonnebeke aan Pieter Lanoij en echtgenote

Beschrijving: De dismeesters van Zonnebeke hebben, met instemming van de abt en de heer van Zonnebeke, een stuk grond te Zonnebeke in cijns gegeven aan Pieter Lanoij en Janneken Verlie, zijn echtgenote [+ situering van de grond; + voorwaarden van de cijns].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Jan terdelandt ende Andries van mechelen jnde qualiteijt als dischmeesters deser Prochie hebben met consente ende agreaetie van mijn Eerw[eerde] heere den Abt ende mher Ch[ar]le Jaecques de Vooght heere van Zonnebeke midts mijn Eerw[eerde] heere den Pastoor der voorzeyde Prochie bekennen soo wij doen bij desen jn goeden ende loyaelen cheijnse ghegheuen te hebben Aen ende ten profitte van Pieter Lanoij filius guijll[am]es ende Janneken verlie filia Claeys Sijne huijsvrauwe present alhier js accepterende den nombre van twee lijnen xlij roeden[?] landts in twee partien wel verstaende het straetgien loopende vanden fresenberch naer Langhemarcq daer tusschen gheleghen binnen de Prochie van Langhemarcq, wat west van Sinte Juliaens cappelle onder de heerlichede van Vlynckambacht Jeghen woordicht byden voornomden Lannoij ghebruijct streckende Jn tgheheele oost ende west met een[?] happe ten zuut oost eynde zuut waert tot Jeghens de brugghe straete paelende van zuuden een deel de voornomde straete ende t Landts vande Rudders van Malta west Jaecques proot met consoorten noort landt ghebruijckt door de weduwe guill[am]es maesen ende tgonne vande Paters Chartereuse van godenaij ende van oosten de Cheijns erfue vande voornomde disch ghebruyckt door guijll[iaume] vanden bussche ende de weduwe P[iete]r ferrijn

test

Omme voor godtspenninck vijf schele parisis ende vanden Prijncipaelen cheijnse voor de somme van derthien ponden parisis bij Jaere vrij ende suijuer ghelt bouen alle Lasten den Landen[?] volghende soo Poinctijnghe settijnghe contributien brantgelt heerlicken renten ende Straet boeten ende alle voordere Lasten den Lande Volghende soo voorseyt is gheene ghereserueert sonder af slach van Cheijnsen eenen tijt ende termijn van vijf entwijntich achtereenvolghende jaeren danof het eerste jaer inghegaen is den eersten meije xvj.C Achtentseuentich ende sal verschijnen den Laesten April daer naer 1679 ende alsoo voorts van Jaere te Jaere te Jaere tot het expireren vande voornomde vijfentwijntich Jaeren Voorder is gheconditioneert ende besproken dat den voornomden Lanoij op de voorseyde cheijnse vermach te doen maecken een nieu woon huijs met eenen nieuwen wijnckel diemen voor waghemaeckerie ende een coijstal alle twelcke sal blijfuen staen tsijnen coste den seluen cheijns gheduerende ende naer texpireren vande voornomde cheijns soo sal den voornomden disch alle deselue timmeraigie verobligiert sijn ouer te nemen bij prijsie Jnghevolghe de costume vande Zaele ende Casselrie van JPre ende aen hem Lannoij goet ghedaen worden deselue prijsie Voorts ontfanckt Jn bewaernijsse

test

twaelf Jepe den disch competerende ende vijfue die hij ouerlaet oock ten proffitte vanden disch tsamen xvijen vier upgaende Popelieren een Jonck esselken een vpgaende ende twee ghehoofde wulghen ende poupelieren eenen tronck esch[?] acht Pruijmelaers vier krieckelaers ende vijf Jonghe Appelboomen bij hem te Planten In recompertien van eenen Appel boom ende Eenen Pruijmelaere midtsgaders twee ghehoofde Wulghen ende wat doorne sae[...?] Staende Jeghens de Calchien bij hem leueren[?] te vollen ende vuijt tereuden tot plaet[...?] van tstellen van thuijs alle twelcke Blijft groijen ten proffitte vande voorseyde? sonder recompentie Jtem nimpt[?] ouer bij prijsie alle het steen van het oude[?] [...?] bed[...?] xxjbl parisis twelcke hij sal [...?] betaelen ghereet Aende dischmeesters ende Prochie Aldus ghedaen opden vj[?] Junij 1678 ons Toorconden Depost is noch daccoordt met de voorschreuen heeren Jn het regardt van het viiij [...?]ten Renden[?] vande haeghen van westen ende noorden den [...?] vande selue ceijns[?] Cheijns Jmmers van het Straetgien westewaert In recompentien van twelcke hij aldaer moet planten eenen nieuwe haeghen ende aldaer planten ofte Laeten groijen ses Jonghe Jepen

test

dewelcke oock [...?]ten blijfuen groijen ten proffitte vande voornomde disch sonder vergelt Actum desen als vooren[?] Mij torconden

Jan terlant Aendries van mechelen pijeter de Lannoij

Item iaere 1681 kent pieter lannoo ghekocht ende betaelt drie iepkens aen P[iete]r baelt als dischmeester van Sonnebeke Jtem ghekocht ende betaelt drie[? popelierken ende aen Pieter van huele 1682

dit lant komt van heere Joos de waele Prior dese Abdie SM[?]

test

cheinsbrief om P[iete]r Lannoo j mei 1678 beg[...?] 25 iaeren