Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-318

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum is "1619", maar deze vindt men terug op het einde van het document, in een gedeelte dat duidelijk later werd bijgeschreven; het grootste deel van het document lijkt geschreven geweest te zijn in de jaren zestig van de zestiende eeuw. // Bijkomende dateringen: "te bamesse vyfthien hondert drijensestich" (01/10/1563); "op den achsten dach van marte vyfthien hondert vierentsestich voor passchen" (08/03/1565); "bamesse vyfthien hondert ende dryensestich" (01/10/1563); "1619".

Type: Overzicht van eeuwige jaargetijden in de kerk van Zonnebeke, vermoedelijk ten laste van de dis

Beschrijving: Overzicht van de eeuwige jaargetijden, gesticht in de kerk van Zonnebeke, vermoedelijk ten laste van de dis van Zonnebeke [naam + modaliteiten viering + modaliteiten betaling].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jaerghetyden eeuwich beset [aantal regels tekst doorstreept] Alder eerst soo synse schuldich te doen tiaer ghetijde vanden Abt heer Jan Claerbout heere van Sunnebeke tsondaeghs voor Sinte Katelijnen dach ende de disch- meesters moeten bringhen ten graue inden choor vyftich ghebulte witte brooden wert sijnde seuenthien myten paresys stick ende dat nae de misse te deelen den armen vander prochie ende voort soo moeten de disch- meesters offeren dertich myten ende dertich kerssen oft vyf groote daer vooren ende dit voorschreuen Jaerghetyt es beset op twee ghemeten lants dat lamsen traetsaert houdt in pachte den termyn van neghen iaeren beghinnende te bamesse vyfthien hondert drijensestich voor de somme van thien pondt parisis ende een groot elck iaer

test

Alle Jaere inder eeuwicheden binder octaue van Sint vincent salmen doen tiaerghetyde van meester Joos de Wale prister ende prijor van deser kercke ende sullen de dischmeesters van Sunne- beke tsondaechs daer vooren den prior van deser kercke doen lesen een messe van onser vrouwen ende gheuen hem twalf groote paresys ende tsondaechs daer na den mester van de iongers doen lesen een messe van requiem ende gheuen hem oock twalf groote paresys Jtem op den dach datmen tiaerghetijde doen sal met een vigilie van neghen lessen met comendatie ende met singhende messe met diaken ende subdiaken sullen de voornomde dischmeesters offeren ter seluer messe inden choor een kersse van een half pont was ende ses groote paresys daer in ende sullen betalen de prochiepape voor becondighen twalf miten paresys ende ten conuente waert drij pondt twalf groote paresys voor twee pitansen deen voor

test

tiaerghetyde ende dandere voor dat de religieusen vanden conuente offeren sullen ter seluer messe Item de dischmeesters die dan den disch decken sullen sullen hebben voor hun lieder aerbeyt ende verlet vier groote paresys ende de reste commende vanden lantspachten vanden besette sullen zij deelen de arme lieden vander prochie in broode in toespyse ende in ghelde op den dach datmen tvoorschreuen Jaer ghetyde doen sal ende es beset op acht ghemeten een lyne ende twee roen lants waerof dat de ses ghemeten ende de twee roen gheleghen zyn onder de heerlychede van myn heere den Abt heere van Sunnebeke die Jan de smedt in pachte houdende es voor de somme van twintich pondt ende vyftich groote paresys siaers ende noch seuen lynen lants ligghende inde prochie van Langhemaerck by Sinte Juliens twelcke lant in pachte hout de weduwe van Jacob vander straete voor de somme van neghen pont paresys

test

siaers, alle Jaere gheuallende op den bamesdach beede dese pachten

Alle Jaere inder eeuwicheden op sinte Simon sint Jnden dach werden de dischmeesters ghehouden te doen doene tiaerghetyde van Pieter aket ende Maiken claerbouts syn wyf de disch- meesters moeten deelen den armen vander prochie achtentwintich groote suerden broots ende offeren ten seluen daeghe twee schelen in wasse ende twee schele in ghelde dese tweeendertich schele syn beset op vier lijenen lants ligghende op de noort syde vander muelen toe behoorende meester Woutere vander Gracht nu toe behoorende Lamsen de dousse

test

Alle Jaere inder eeuwicheden binder octaue van Sinte Matheus werden de dischmeesters ghehouden te doene tiaerghetyde vanden eerwer- dighen Abt heer Jan Calin in synen tyt ootmoedich Abt ende heere van Sunnebeke inder manier- en alsoo hier na volght alder eerst soo zullen de dischmeesters tsondaechs daer vooren doen becondi- ghen ende gheuen hem twelf miten paresys jtem noch soo moeten de dischmeesters besorghen te doen luden snauents te vooren een half huere ende snuchtens een half vre ter offerande ende naer de messe naer costume ten besten coop dat de dischmeesters besteden connen voort moeten de dischmeesters betalen voor den dinst vander vigilie ende messe myn heere den Abt twalf groote den prior thien groote ende voort elck religieus prister wesende acht schele den outsten diaken vander orden indien hij ghestaleirt es drij schele anders twee schele de iongers elck twee

test

schele, twelf schoolkinders met ouersloppen indien datter soo vele commen elck een witte broot van ses miten paresys stick voort soo moeten de dischmeesters doen backen eenen koucke met eenen cruse wert zynde vier groote ende noch een kersse van een half pont was ende noch een pont offer was te doen zijne Jtem de dischmeesters moeten voort besorghen dertich prouenen elck wert zynde vier schele te weten twee schele in broode ende twee schele in ghelde de achtentwintich prouen aende schamele lieden vander prochie ende de twee voor de dischmeesters voor huerlieder moyte ende verlet dies soo moeten zij gaen by myn heere den Abt om de achtentwintich lieden te kiesen op den dach datmen tiaerghetijde ver- condighen sal dit voorschreuen iaerghetyde heeft myn heere den Abt beset inder eeuwich- heden voor de somme van twintich pont grooten

test

vlaemscher munte de dischmeesters sullen halen ende heffen alle iaer inder eeuwicheyt den achsten dach van Marte voor paesschen aen Joris troost oft aen zyne naecommers twelck nu tertyt beset es op derue daer Denijs cardena- el nu tertyt op wont ende in pachte hout de laeste Jaerschare van drij gheuallen sal op den achsten dach van marte vyfthien hondert vierentsestich voor passchen

Jnder eeuwicheden binder weke na doctaue van Passchen salmen doen tiaerghetyde van heer willem Rijcke waert wilent prister ende prioor religieus vanden clooster van Sunnebeke de dischmeesters sullen den prochie pape daer vooren gheuen voor dit iaerghetyde te becondighen twalf miten paresys op den dach datmen tvoorschreuen iaerghetyde doen sal met een vigilie van neghen lessen met comendatie ende een singhende messe met diaken ende subdiaken de dischmeesters sullen offeren ter selue messe

test

inden choor een kerse van een vierendeel was ende twalf mieten paresys daer in ende na de hoomesse soo sullen sy gheuen den prior vanden conuente sesenvijftich schele paresys om de religieusen te betalen daer vooren werden de religieusen ghehouden te offeren ter hoomesse de dischmeersters die dan den disch decken sullen hebben voor heur- lieder moyte ende verlet elc twee groote paresys ende moeten deelen den armen lieden vander prochie naer de hoomesse acht entwintich witte brooden elc weert synde twee schele paresys de somme van dese be- sette comt ses pont paresys die de disch- meesters heffen ende ontfanghen sullen alle iaere op den eersten dach van marte op een behuisde hofstede groot twaelf ghemeten lants ligghende inden oosthouc van Sunne- beke onder de heerlychede van meester

test

Wouter vander gracht daer nu Passchier hutte bij pachte op wondt toe behoorende de weese van Passchier vander haghe Jtem den prior is ghehoeden te doen luden snauens een half vre alsmen tsanderdaechs tvoorschreuen iaerghetyde doen sal ende op den dach te comen- datie ende ter offerande ende betalen elc ludere vier groote.

Alle iaere swondachs inde goeweke voor paesschen salmen doen tiaerghetyde van Passchier vander muestere ende syn wyf ende de dischmeesters sullent palmesondaghe doen becondighen ende gheuen twalf miten ende alsmen tiaerghetyde doen sal doen lesen een messe voor onservrouwen ende gheuen vier schele paresys ende de reste van vyfentwintich groote ten seluen daeghe te deelen den armen vander prochie dese vyfentwin- tich grooten zyn beset op een ghemet lants daer twoenhuys van Lucx de quac op staet

test

ende es besproken te lossene alst syn nacommers ghelieuen sal metten penninc twintich ende die dan dischmeesters zijn werden ghehouden tselue ghelt wt te gheuen ten coste van om tiaerghetyde te onder houden gheuallen alle iare op den seluen dach datmen tvoorschreuen iaerghetyde doen sal

Alle iaer inder eeuwicheden op den heylighen Kerstdach soo zyn de dischmeesters ghehouden te doen doene tiaerghetyde van Joncvrou katelyne vander stoch de gheselne was van Jan vander gracht de welcke dischmeesters werden ghehouden te doen celebreren op den heylighen kerstdach een messe lesende binder capelle van onser vrouwe lesende nade messe een de profondis ende een colecte ende daer vooren salmen betalen den priester

test

diese doen sal ses groote paresys voor bedienen vander messe twee groote paresys ende voor die kersse die bernen sal binder messe twee schele paresys voort werden de dischmeesters ghehouden te deelen den armen vander prochie op den kerstdach in broode drij pondt paresijs in ghelde dertich schele paresijs tsander- dachs op Sinte Steuens dach te deelen in broode twintich groote in ghelde thien groote op Sint Jans euanghelisten dach in broode twintich schele in ghelde thien schele op den onnoselen kinderen dach in broode thien schele in ghelde thien schele noch op nieudach in broode twintich schele in ghelde thien schele op den dertiendach in broode twintich schele ende in ghelde thien schele commen tsamen twalf pont paresys de welcke twelf pont paresys de dischmeesters heffen ende ontfanghen sullen

test

alle iaere een mandt voor den kerstdach op een bunder lants ligghende west vander kercke van Gheluen alsoot breeder blycken mach bij een Jnstrument voor Notaris ghepasert[?] ligghende inden disch van Sunnebeke

Alle iaere op onser vrouwen dach voor kerstdach salmen doen tiaerghetyde van Floris melis ende zijn wijf ende de disch- meesters moeten tsondaechs daer vooren doen becondighen bij den prochiepape ende gheuen hen twelf myten ende op onser vrouwen dach salmen doen in onser vrouwen cappelle een singhende messe ende ghe- uen den priester diese doen sal vier grooten den costere twee groote onser vrouwen outaer twee groote ende ter offerande

test

vander selue messe moeten de dischmeesters offeren een kersken ende drij myten paresys daer in Jtem ter hoomesse vander prochie soo moeten de dischmeesters offeren een kerse van een vierendeel was ende twee groote daer in ende moeten den armen vander prochie deelen op den seluen onser vrouwen dach in broode ende in toespijse de werde van drij pont paresys ende dit voornomde iaerghetyde es beset op een behuysde hofstede groot van lande vier ghemeten lants ligghen- de inde prochie van langhemaerck daer Pieter traetsaert by ceijse op woent voor de somme van twalf pont paresys ceins alle iaere gheuallende op den baeufdach ligghende onder de heerlychede van denter- gheem

test

Vp den sondach telcken nade vier quatem- pels syn de dischmeesters ghehouden te doene tiaerghetyde van jan kengaert ende telcken soo zyn de dischmeesters ghehouden den prochie pape te doen becondighen tsondaechs daer voren ende gheuen hem twelf miten paresys ende op den dach datmen tiaerghetyde doen sal doen lesen bin onser vrouwe capelle een lesende mese ende betalen den prister diese doen sal vier schele paresys ende deelen den armen vander prochie telckent in broode vyfender- tich schele paresys comt tsamen telckent veirtich schele makende de vierwerf siaers tsamen acht pont paresys dese acht pont paresys siaers zyn beset op twee rente brieuen te weten in een rente brief vier pont thien schele paresys siaers beset op een parceel busch lig- ghende binder prochie van boesinghe

test

gheuallen op den eenentwintichsten nouembris ende men halet tverloop aen een Carels capeliau ende Jooris maseeu woonende Tijpere ende noch drij pont thien schele paresys comt van eenen rente brief van twelf pont paresys siaers sprekende op tgoet van Pauwels adam binder prochie van moessle gheuallende alle iare den achttinsten Septembris makende tsaemen de voorschreuen acht pont paresys om tvoorschreuen iaerghetyde mede te vol- commen

Vp Sinte martens dach in nouembre werden de dischmeesters ghehouden te doen doene tiaerghetyde van francois kengaert ende van zyn wyf ende de dischmeester sullent den prochiepape doen becondighen tsondaechs daer vooren ende gheuen hem daer vooren twaelf miten paresys ende op Sinte Martens dach

test

salmen doen in onser vrouwe capelle een lesende mese waer vooren men den priester diese doen sal betalen [...?] vier groote paresys ende deelen na de hoomesse den armen van Sunnebeke de reste van ses pont paresys dese ses pont paresys zyn beset op den rentbrief spre- kende vande twaelf pont paresys siaers op tgoet van Pauwels adam inde prochie van moessle gheuallenden den achtthinsten dach in Septembre naer het wtwijsen vanden rentebrieue

Alle iaere inder eeuwicheden op onser vrouwen dach te lichtmesse salmen doen tiaerghetyde van Denys kengaert ende Margriete schapmakers syn wyf ende men salt sondachs daer doen becondi- ghen ende gheuen den prochiepape daervooren twalf miten paresys ende op den dach datmen

test

tiaerghetyde doen sal salmen doen een lesende messe voor onse vrouwe ende gheuen den priester diese doen sal vier groote paresys ende deelen den armen vander prochie de reste tot vyftich groote dese vyftich groote syn oock beset op den rentbrief van Pauwels adam ende hier mede is vol- commen de twalf pont paresys vanden voor- nomden brieue

Op den grooten vastenauent dacht alle iaere inder eeuwicheden wesende tsondaechs naer vastenauent werden de dischmeesters ghehouden te doen doene tiaer ghetyde van ionc heer Jan vander gracht ende sullen dit selue iaerghetyde tsondaechs daer vooren doen becondighen bijden prochiepape ende gheuen hem voor syn becon- dighen twaelf myten ende de dischmeesters werden ghehouden snauens daer voor te doen luden een poos? ende snuchtens ten daghe datmen het voorschreuen iaerghetyde doen sal soo zullen zij ooc doen luden ende doen doen in onser vrouwe capelle een messe met diaken ende subdiaken ouer de ziele van

test

Jan vander gracht ende de dischmeesters moeten Leueren ter seluer messe een half pont was in kerskens om elcken mede te offeren dies belieuen sal ende noch bouen dien soo moeten de dischmeester deelen den armen vander prochie in broode ten seluen daeghe ter tafele vanden dische de reste tot vulcomminghe van ses pont paresys den dinst vooren af betaelt synde dese ses pont syn beset op eenen rentbrief sprekende opt goet van jan de puudt dyt souck[?] ligghende onder de heerlichede van meester Wouter vander gracht byder nunnebussche gheuallende alle iare op den thinsten dach van hoymaendt naer het wt wysen vanden ordinalen rentbrief

Op den eersten sondach vanden vasten alle iare inder eeuwicheden syn de dischmeesters ghehouden te doen doene tiaerghetyde van Anthonis vander gracht ende sullen dit selue iaerghetyde doen becon- dighen sondaechs daer vooren ende gheuen den proch- iepape daer vooren twelf mijten paresys

test

ende de dischmeesters werden ghehouden snauons daer vooren te doen luden ende snuchtens op den dach datmen tiaerghetyde doen sal soo sullen sy ooc doen luden ende doen doen in onse vrouwe capelle een messe met diaken ende subdiaken ouer de zyele van Anthonis vander gracht ende de dischmeesters moeten leueren in wassen kerssen een half pont om daer mede te offeren ter seluer messe diet belieuen sal ende noch bouen dien moeten de dischmeesters deelen den armen vander prochie ten seluen daghe ter tafele vanden disch in broode de reste van ses pont paryses ses pont paresys sijn beset op een rentebrief liggende op tgoet van Lijven dinghelsche binder prochie van moessele van twaelf pont paresys siaers gheuallende alle iare op den eersten dach van meije na twtwysen vanden renten brieuen

Den tweeden sondach vanden vasten alle iare inder eeuwicheden soo zyn de dischmeesters ghehouden te doen goen tiaerghetyde van ioncker Augustyn vander gracht ende de dischmeesters moeten dit iaer ghetyde doen becondighen tsondachs

test

daer vooren ende gheuen den prochiepape daer vooren twaelf myten paresys ende de dischmeesters werden ghehouden snauens daer vooren te doen luden een poose ende snuchtens op den dach datmen tiaer ghetyde doen sal sullen se ooc doen luden ende doen doen in onse Lieue vrouwe capelle een messe met diaken ende subdiaken ouer die zyele van ioncker Augustijn vander gracht ende de dischmeesters moeten Leuerenen een half pont was in kerskins om elcken daer mede te offeren diet belieuen sal ende noch bouen dien moeten de dischmeesters dee len den armen vander prochie ten seluen daeghe ter tafele vanden dissche de reste van ses pont paresys den dinst vooren af betaelt synde dese voorschreuen ses pont paresys syn beset ooc op toet van Lyven dinghelsche binder pro- chie van moessle gheuallende alle iare op den eersten dach van meye naer twtwysen vanden brieue

test

Op den palmesondach alle iare inder eeuwicheden sal men doen tiaerghetyde van Clement vulsteke ende Proone vanden kerchoue zyn wyf ende de dischmeesters moeten deelen den armen vander prochie neghenentwintich taerwen brooden wert synde elck een schele paresys ende de dischmeesters moeten offeren ter hoomesse drij schele in ghelde ouer de zielen dese tweeendertich schele syn beset op vyf linen lants ligghende ter borgonge beke dat vincent traetsaert in pachte ghenomen heft een termyn van zeuenentwintich iaren voor de somme van acht pont paresys en twalf schele siaers beghinnende te bamesse vyfthien hondert ende dryensestich

Alle iare inder eeuwicheden op den heyligen Paeschdach werden de dischmeesters ghehouden te doen doene tiaerghetyde van Wouter vander kerchoue ende Lijsabette van nieukercke syn wyf ende de dischmeesters moeten deelen den armen vander prochie op den paeschdach neghen en twintich witte brooden elc een groot wert synde

test

ende offeren ter hoomesse in ghelde ouer de sielen drij groote paresys dese tweeendertich schele syn beset op twee ghemeten lants ligghende in twee parceelen een stick ghenaemt tgokel lant ende daer in begrepen twee linen mersch op de noort- syde vander yperstrate gaende metten goede J[oncke]r Pauwels terdelant

Op den sondach na nieudach salmen doen tiaer- ghetyde van Gillis van roosebeke ende van syn wyf alle iare inder eeuwicheden ende de dischmeesters moeten offeren ter offerande vander hoomesse in wasse in ghelde tsamen twee groote ende deelen den armen ter tafele vander dissche ten voorschreuen daeghe in broode sesthien schele paresys dese achthien schele syn eeuwich beset op een stick lants ghenaemt den steenacker ende noch een mersschelkin hier mede begrepen groot thien linen oft daer ontrent ligghende onder de zale gaende metten goede van Jan van dixmude daer Roelant de keyser bij pachte op woent

test

[de tekst is doorstreept]

Op nieudach alle Jare inder eeuwicheden soo syn de dischmeesters ghehouden te doen doene een iaerghetijde van ioncker Augustyn vander gracht ende moeten dit iaerghetyde doen becondighen tsondaechs daer vooren ende gheuen den prochie- pape daer vooren twaelf myten paresys ende de dischmeesters werden ghehouden snauens daer vooren te doen luden een poose ende snuchtens op den dach datmen tiaerghetyde doen sal ooc een poose doen luden ende ter offerande ende naer de messe ooc een poose doen luden ende sullen doen doen in onse vrouwe capelle een singhende messe met diake ende subdiake ouer de ziele vanden voornomden ioncheer Augustyn vander gracht ende de disch- meesters moeten leueren een half pont was in kerskins om elck daer mede te offeren ter seluer messe diet belieuen sal ende bouen dien moeten de dischmeesters deelen den armen vander prochie ten seluen daeghe ter tafele vanden dissche de reste van ses pont paresys den dinst vooren af betaelt synde in broode ende in beutere

test

Jtem inder ghelycke soo zullen de dischmeesters van sunnebeke alle iare inder eeuwicheyt noch een iaer ghetyde doen doen van Joncker Augustyn vander Gracht met ghelycken dinst van enen messe van requiem in alder manieren ghelijck tvor- gaende iaerghetyde opden derthien dach daer naer volghende ende ten dissche deelen als vooren gheschreuen staet, dese twee iaerghetyden syn beset op twaelf pont paresys tsiaers elc iaer- ghetyde ses pont paresys ende elc beset op een rente brief sprekende op tgoet Adam bilget binder prochie van Sunnebeke vallende op den sesthiensten van marte naer twtwijsen vanden rente brief

Dit is tiaerghetyde van Maeyken van brabant het welcke men doen sal in eeuwicheden telcken tswondaechs inde quatemple voor bamesse de dischmeesters zyn ghehouden dit te doen becondighen tsondaechs daer vooren ende op den dach datmen tzelue iaerghetyde doen sal soo sullen de dischmeesters den prochiepape doen leen een messe van requiem ouer de siele ende deelen den armen de reste vanden drye pont paresys tsiaers naer [...?]lieder discretie

test

[tekst zeer gevlekt] Op den helighen Lichtmesse dach alle Iaere inder Eeuwicheyt zoo zyn de Dismeesters ghehouden te doen doene het Jaerghe- tyde van Lampsin Traetsaert ende Joesyne aenpoorters zyne huusvrauwe ende zy sullent Sondaechs daer vooren becondig- ghen byden Prochiepape Ende gheuen hem daer vooren j s paresys ende den dach datmen tJaerghetyde doen sal doen Lesen een messe van requiem ende gheuen den Priester diese doen sal 10 s paresys ende zy sullen doen Luyden snauonts ende snuchtens een vre[?] de reste van xij lb paresys te deelen den aermen vande Prochie Jn Laecken ende Lynwaet ter discretie vande aerme Meesters dese xij lb paresys zyn besedt op eenen Rente brief spreec- kende op seuenthien ghemeten Landts toe behoorende Jan huughe inde Prochie van Sonnebeke ende Langhemarck gheuallende telcken op den Lichtmesse dach

Vp den sondach naer Lichtmesse dach alle Jaeren inder eeuwicheyt [...?] [...?] zoo zijn de dichmeesters gehouden te doen doen

test

Het Jaerghetyde van Carel traetsaert ende de dischmeesters sullent den sondach daer voren doen beconden ende gheuen de Prochiepape daer vooren j s paresys ende op den dach datmen tvoorseyde Jaerghetyde doen sal sullen zy doen lesen een messe van requiem ende gheuen den Priester diese doen sal x s paresys ende de reste van ix[?] lb paresys te distribueren ter taefelen vande aermen in broode ende toespyse zoo best noodich vinden sullen dese ix lb paresys zullen zy Jaerlicx heffen ende ontfaen van eenen Rentebrief van xxiiij lb paresys tsiaers sprekende op xvj ghe te[?] landts toebehoorende Maryn verhulst onder thof te Passchendaele gheuallende op den xiiij.en Septembre onder stondt Baltazar Quynten met thandteecken ende 1619 Alle Jaeren inder eeuwicheden vp den Sondaech voor Lichtmisse zoo zyn de dischmeesters ghehouden te doen doen het Jaerghetyde van b[er]naerdinne van

test

Brabandt ende het selue Jaerghetyde te doen becondighen sondaechs daervooren by de Prochiepape ende gheuen hem j s parisis ende op den dach datmen tiaerghetyde doen sal sullen zy doen lesen een messe van requiem ende gheuen den Priester diese doen sal x s parisis ende voort de reste van vj lb parisis te deelen den ghemeeynen aermen van dese prochie in broode ende toespyse naer haerlieder goede discretie dese vj lb parisis zyn besedt op eenen rente brief van vj lb parisis tsiaersvp tgoedt van Joos de Muelenaere vp xv.C ghemeten landts aende meryebrake gheuallen telckens vp den heylighen kerstdach

test

1619

Papieren regarderende Sonnebeke