Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-218bis

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: De meeste 'bijkomende dateringen' zijn te vinden in marginale notities, die toegevoegd werden bij de originele tekst. // Bijkomende dateringen: "Ten Jaere 1642"; "Sinte Jansmesse 1627" (24/06/1627); "Jnt Jaer xxix telcken vpden bamesdach" (01/10/1529); "anno 1633"; "tot Sint Jansmesse 1634" (24/06/1634); "Jnt Jaer xcviij" (1498?); "jnt jaer xvC xxix altyts vpden baefdach" (01/10/1529); "tot Sinte Jansmisse 1627" (24/06/1627); "anno 1642"; "bamesse … Jnt Jaer xvC ende xxix" (01/10/1529); "alle Jare te medewintere … Jnt tiaer ons heeren xvC ende lvj" (21/12/1556); "Jn tJaer xxiij" (1523?); "Den xxiiijen in Wedemaent xvC xliiij" (24/06/1544).

Type: Overzicht van 1530 van de inkomsten van de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Overzicht van de renten, pachtgronden en andere inkomsten van de kerk van Zonnebeke, opgesteld in 1530 [met latere toevoegingen].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-218bis werd ingebonden met als kaft en versteviging stukken van één of meerdere Latijnse oorkonden (zie foto's 0218bisa/b/x/y.jpg).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit es de eruelicke Rente toebehoorende der prochiekeercke van Zunnebeke ghemaect Jnt Jaer ons heeren duust vyfhondert ende dertich Kerckmeesters maercx priem ende Jan de pouere

Jnde prochie van zunnebeke Alder eerst myn heere den abt heere van zyn conuent van zunnebeke ouer Jooris valcke eenen stoep zoete wyn gheuen te deelene vp den heleghen paesche dach de goelieden die ter tafele ons heeren gaen Ende es bezedt vp een stick Landts ghenaempt den cleyackere streckende oost ende west Groot acht Lynen of daerontrent ande oostzyde ghelandt een stick ghenaempt den schicht Ende vp de zuudt zyde tleen van Cornelis gheisin Ende vp de noordt zijde de strate die comt vande Hasewee thiende waert naer nonnenbossche

Michiel stoorme ouer annees Wanckaerts

[Dese ende tghoone hier staet and ander zijde es ten laste van Daneel verbeecke ende de Kijnderen van P[iete]r van Belle half en half daer van de Kijnderen P[iete]r van Belle hemlieder andeel afghelost hebben met de gifte ende vpdracht van een ghemet en neghen Roeden landts anden disch van Zunnebeke onder de Zale van ijpre ten Jaere 1642 sulcx dat de Kercke van t'selue Jaer voort zal haelen den helft van dese Rente ande dischmeesters vande zelue prochie tzulckx[?] alsoo gheaccepteert door Ml[...?]esier dischmeesters vande zelue prochie

test

[door Fran[ciscu]s de smijtter tot Sinte Jansmesse 1627]

vij s tsiaers bezedt vp een parceel van lande ghenaempt de woeste hofstede met een stick landts bezuuder voorseyde hofstede ghenaempt Coninc stick Tsaemen groot van Lande of daerontrent streckende zuudt ende noort ande oostzyde ghelandt de haeldinghen van wylent malin brickelin ende meer andere ende ande zuuthende een meersch ghenaemt de Conincs meersch ende de westzyde de borne wech

[Nu Joos saelen cum suis]

Cornelis van eecke ouer woutere ternync ij s tisaers bezedt vp een stick landts Ligghende voor den hofdam daer Joos braem nv ter tyt wonachtich es Groot acht Lynen of daerontrent streckende oost ende west Tcloostere van nonnenbussche an dwesthende ende met den oosthende vp straetkin dat compt vanden velde waert naer tlootegat

test

De haeldinghen van [...?] de blonde iij s ix d siaers bezedt vp [...?] lynen Landts ligghende de bezuuden [...?]ueder cleen hofstedeken bezuider Cloostere muelene streckende est ende west metten oost hende vp straetkin dat loop vanden coutere naer den aende poele velde waert Ende twest [...?]nde es ghelant hendric volbout [...?] medepleghers

[tekst in de marge niet helemaal leesbaar: Nota dat dese partije moet gelden Marin Vulsteeck]

Denys De graue filius hendricx ouer Lysbette pieters[?] [...?] s iij d siaers bezedt vp twee Linen meersch streckende oost ende west ghelant [...?] oosthende de haeldinghen van gillis de blonde ende vp de zuudt zyde den disch van zunnebeke ende ande westhende tsl[...?]eskin dat compt vanden coute[...?] naer de aende poel voorseyt

[tekst in de marge is niet helemaal leesbaar: Nota dese competeert t'[...?] wesende [...?] zuutzijde Buun[...?]s]

Jooris vander straete ende Lo[...?]is vanden

test

[deels onleesbaar door gaten]

[...?]strate xij d siaers [...?] vp twee Linen [lan]dts ligghende [...?]chten huerliederen [...?] ghenaempt [...?] den kinderbeilc streckende oost ende west metten westhende vp straetkin dat Loopt naer nonnenbussche

Pacht

Onder myn heere den abt ende zyn conuent

Eerst Cornelis van eecke heeft ghehuert Jeghen de zelue keerckmeesters Te wetene maercx priem ende Jan de pouere een Line Landts Ligghende ghemeene met den zeluen Cornelis van eecke Jn een stick Landts Ligghende ande zuut zyde vanden ketelare streckende oost ende west twelcke ghehuert heeft de voorseyde cornelis eenen[?] termin van neghene Jaren omme de somme van vij s tsiaers waer of dat eerste jaerschare vallen zal Jnt Jaer xxix telcken vpden bamesdach

test

De keercke heeft tderde van achte Linen Landts onder busch ende winnende Landt ghemeene met den disch van zunnebeke Ligghende Jnden west houc van zunnebeke onder myn heere den abt heere van zyn conuent van zunnebeke Dit es ondere m[eester]e Woutere vander gracht Canoninck van Sinte baefs temporeel heere van zunnebeke

Eerst gillis vulsteke ende Joos biliet ouer gillis Huelaert vij s vj d siaers beset vp een stick Landts streckende lancx der dosselstrate ghenaempt tgroote half bundere streckende zuudt ende noort commende metten noorthoucskin ande ganghele

[marginale tekst: dit Js ghelost Jn handen van Baltazar quin[...?] anno 1633]

Kerstiaen de Driuere ouer Jan basyn

[marginale tekst: Nu Jooris de gel[...?] cum suis ende is betaelt tot Sint Jansmesse 1634]

test

v s vj d siaers bezedt vp vyf lynen Landts streckende oost ende weest metten oost hende vp tstraetkin dat compt vanden hooghen voordewaert naer tgoet van gillis vulsteke ende Joos biliet

Karels Oliuier ouer clement vulsteke x s siaers bezedt vp zijn hofstede ende vpden crudel[?] Ligghende jnden west houck onder m[eester]e Wouter vander gracht

Noch den zeluen karels oliuier iij s siaers ende es vpde zelue hofstede

Maercx traetsaert ouer symoen apies ij s xj d siaers bezedt vp een sticke Landts ghenaempt de helle groot drie ghemeten of daerontrent streckende ende west pieter keiniaert ghelandt ande zuutzyde ende tbelle gasthuus vpde noort zyde

[in de marge: [...?] de weese [...?][...?]ardzoone anno 1635]

test

Maercx traetsaert ouer Jacob de zot iij s siaers bezet vpde hofstede daer de zelue maercx wonachtich es dat es ande oostzyde vander strate die loopt van zunnebeke naer de Rouselarestrate

[in de marge: nu ma[...?]er moenis]

[dit hooft es ghelost] [deze tekst werd doorstreept:] Pieter keiniaert ouer symoen apies xj d siaers Bezedt vpde hofstede toebehoorende den voorseyden pieter keiniaert Ligghende oost van m[eester]e Wouter vander gracht muelene

De weduwe van gillis de snic[?] iiij s vj d siaers bezedt vp een meersch groot vier Linen of daerontrent ghenaempt de meersch Ligghende bachten huuse ende den houe van wilent Joos de muelenare ende met den oostzyde Lancx der straetkinne dat vanden coolberch compt naer den muelen wal

dit es ghelost door Corn[elis] vander eecke Jn handen van Fran[ciscu]s de Smijtter

test

De belle typere ouer symoen apies ij s siaers bezedt vp vyf Lynen Landt ligghende In twee parseelen waerof dat de twee Lynen Ligghen Jnden coutere benoorden den niewen Leene van meestere Woutere vander gracht streckende oost ende west vpde zuutzyde ghelandt pieter Keiniaert ende vpde noort zyde maercx traetsaert Ende noch een ghemet streckende oost ende west metten oosthende vp tquaestraetkin ende maercx traetsaert ghelandt vp alle dander zyden

De haeldinghen van Wouter vander muestere iiij s siaers bezedt vp de hofstede by nonnenbussche onder meestere Woutere vander gracht ende Licht vpde zuudtzyde vanden straetkinne dat Loopt van zunnebeke waert naer den beelwaert

[in de marge: [...?] Pauwels pre [...?]gesquiere anno 1634]

test

De keercke heeft vp wulfaert hul eenen stoop zoete wyn of iiij s siaers daer vooren

[in de marge: dit is ghelost door Pieter Jan de [...?] in handen van fran. de smijtter]

Jan de pouere ouer pieter wanckaert viij s vj d siaers Bezedt vp vier Liinen Lants Twelcke Licht met den oost hende vp tstraetkin dat compt vanden muelenwalle waert naer den coolberch

[in de marge: Nota dese pertije es de [...?]as daervan ontfanck [...?]ft is van heindrick de muelenaere]

Pacht onder meestere Wouter vander gracht Canoninck van Sinte baefs temporeel heere van Zunnebeke

Joos van Hulle ende paesschine de weduwe was van Denys de vacht de hofstede te broodshende met den sticken oost daer an groot twee ghemeten of daer ontrent ende ghelt alle Jare xxxv s siaers Ende was verhuert eenen termin van iiij.XX jaren beghinnende Jnt Jaer xcviij Ende ten hende vanden

test

voorseyde termyne moeten zy Laten Jn reboute of Jn ghelde de somme van zes ponden parysis dat de voorseyde keercke toebehoort

De keercke heeft een stick landts groot vier Linen of daerontrent ghenaempt cocx hul streckende oost ende west met den oosthende vp de dossel strate twelcke ghehuert heeft jan de pouere Om de somme van xx s siaers

Rente onder Coutsy

[dit stuk tekst is doorstreept: Joos traetsaert xij s siaers ouer loy de strecere[?] ende es besedt vp twee ghemeten ende vichtich Roeden Lants streckende oost ende west met den oosthende vp de paddebeke ende den voorseyden Joos ghelandt vpde zuut ende west zyde] dit hoff es ghelost bij eenen lieven traetsaert

test

Pacht onder Coutsy

De keercke heeft twee Lynen Landts ende xxv Roen ghenaempt sbreeden haghe streckende oost ende west metten oostheden vpde beke die loopt naer malin martins ende west ende ghelandt Joos traetsaert Ende de noortzyde ghelandt malin van beselare twelcke ghehuert heeft Joos traetsaert eenen termin van neghen Jaren lant gheduerende ende dat om de somme van xviij s siaers waerof dat de eerste Jaerschare vallen zal jnt jaer xv.C xxix altyts vpden baefdach

Dit es onder Lichteruelde

[dit stuk tekst is doorstreept:

De haeldinghen van mattheus de graue ouer Jan van ghend vj s siaers beset vp een ghemet Landts twelcke Licht beooster hoofstede vanden voorseyden

test

haeldinghen hemlieden toebehoorende streckende oost ende west metten westhende vpden borne put an thouenbuer[?] daer nv wonachtich es gillis vander brigghe

dit hooft es gheloost bi Jan de graue

Dit es onder de prince ghenaempt de zale van ypere

Jheronimus haudron xij s siaers bezedt vp achte Lynen Landts streckende oost ende west Ligghende ten goesins pitte ghelandt ande zuutzyde myn here den abt heere van zyn conuent van zunnebeke ghenaempt den bourgogne ackere ende ande noort zyde den voorseyden Jheronimus Haudron ende met den westhende vpde bourgoinge beke

[in de marge: Nota dese partije competeert Pieter van Belle ende is ontfaen door Fran[ciscu]s desmijtter tot Sinte Jansmisse 1627]

Dese bouenschreuen Rente van xij s parisis siaers met de verlopen van drie soe vier[?] Jaeren zijn bij de kijnderen afghelost door de kijnderen van Pieter van Belle door de gifte bekendt hier vooren ten eersten article[?] anden disch vande zelue prochie sulcx dat den disch van nu voorts anno 1642 dese Rente moeten betaelen zoo hier vooren gheseit es

test

Onder de prince

De keercke heeft een Lyne Landts Ligghende Jn tstedekin van wilent Heinderic van der haghe twelcke nv toebehoort Jheronimus Haudron streckende oost ende west met den oosthende vp den keerck wech van willem scoomans ende voort Rondt omme ghelandt den voorseyden Jheronimus Haudron twelcke ghehuert heeft Joos vander vist ende dat om de somme van xij s siaers eenen termin van zes Jaren Lant [sic] gheduerende waer of dat de eerste Jaerschare ende bamesse vallen zal Jnt Jaer xv.C ende xxix

Onder Denterghem

Pieter ameloot ouer Cornelis van

test

Letuwe[?] xij d siaers[?] bezedt vp een stick Landts ghenaempt den boone ackere Groot vyf [...?]meten of daerontrent streckende [...?] ende west met en oosthende [...?]den waghen wech die compt van Sinte Juliens capelle waert naer zunnebeke[?] ende met den westhende an tleen van Jacob Liebaert

Jtem den zeluen pieter (ooc vp de zelue[?] boonackere[?] es bezedt een [...?]tich ba[...?] ghebrocht Jnde keercke van zunnebeke vp alder heleghen dach of xij s daer vooren

Jan vanden Walle iij s siaers ouer Lamsin ybrecht vp vyf Lynen Lants bezedt Ligghende Jnde Hasewee coutere streckende zuudt ende

test

noort met den noorthende vpden waghen wech die Loopt duer de coutere Ende vp tzuut hende ghelandt de cloostere van Sinte claren

Onder de zale

Jan boone met zyne medepleghers ij s vj d siaers bezedt vp twee Lynen en half meersch Ligghende Jn de holle meersch tusschen de weedewe van meestere Jacob de coene Lande ouer een zyde ende den voorseyden Jan ouer dander zyde de welcke meersch strect zuudt ende noort

Onder Denterghem

de haeldinghen van gillis de Ruusschere ouer Jnghelram de Ruusschere xxij d parysis vp een plexkin meersch Groot een vierendeel

test

ghemets Ligghende met der zuudt zyde an de beke die Loopt naer de Capelle van Sinte Julien ende vpde noordtzyde de weduwe van meester jacob de coene goede Ende mer vrauwe van staen ande zuudt zyde ende de westzyde ende oostzyde ende de noortzyde de weduwe van meester Jacob de coene

Dit es onder coutsy

[dit stuk werd doorstreept: Pieter Pancoucke ouer Jacob maelstaf v s parysis siaers bezedt vp plecke Landts gheheeten nox hof Groot van Lande een ghemet of daer ontrent streckende zuut ende noort den voetwech van Sinte Juliens Commende naer zunnebeke daer duer ghelandt ande oostzyde de weesen van Loen maertin ende ande westzijde de ghelant de haeldinghen van meestere Jacob van steelandt] Dit hooft is ghebost bij eenen Ian vandermerchs wonachtich typere

test

Dit zyn de busschen die de prochiekeercke van zunnebeke toebehooren

Alder eerst onder [...?] Wouter vander gracht Canoninck van Sinte baefs ende dat onder zyn heerlichede van zunnebeke

Eerst heeft de voorseyde keercke twee Lynen busch Ligghende Jnden oosthouc van zunnebeke by broodshende streckende zuut ende noort doost zyde ghelandt claeis van Hulle ter causen van zynen wyue ende met zynen mede pleghers Ende vpde zuuthende de yperstrate ende ande west zyde ghelandt de haeldinghen van wylent Jan dynghelsche Ende up noorthende de haeldinghen van wylent meester fransoys Keiniaert

test

Noch heeft de voorseyde keercke twee Lynen busch Ligghende vp de ghemeene dreue streckende oost ende west Lancxt der dreue Ende ande west Hende armt[?] an een stick Landts ghenaempt de zeuen ghemeten toebehoorende pieter van eecke met zyne medepleghers

Dit es onder myn heere den abt heere van zyn conuent van zunnebeke

De voorseyde keercke heeft twee Lynen busch Ligghende ter doncht streckende zuut ende noort vpde oostzyde ghelandt anseel de snic met zyne medepleghers ende vp de zuut zyde de haeldinghen van gillis de blonde ende vp de west zyde ghelandt de haeldinghen van willem van eeke ende vpde noorthende ghelandt den disch van zunnebeke Dat es verseinst[?] bij Jan Rijkeman ende Willem van Roezebeke eenen termijn van xxvij Jaren gheuallende alle Jare te medewintere waer of deeste Jaerscare gheuallen zal Jnt tiaer ons heeren xv.C ende lvj gillis thibaut wonende tijper ende dit omme de somme van xxxix s parisis siaers

test

Dit es dat de prochiekeercke van zunnebeke behoort te hebbene van alle de vutvaerden die man doende es Jnde voorseyde keercke

Jtem zo zal de voorseyde keercke hebben voor huer Recht vanden wasse de Rechte helt van dat men stelt ter Jnbare Ende voort vanden peldere ende tseluere cruus v s parysis naer oude costume

Jtem de dischmeesters ontfanghen alle Jare xlviij s parisis van tween ghemeten xx Roen Landis die de weduwe van Jan Caldey Jn seinse houdt waerof

test

de vier Lynen xx Roen zyn behuust ende dander twee Lynen zyn ghenoomt tcaerdelandt vande welcke xlviij s parisis zy dischmeesters moeten siaers de keerckmeesters gheuen xij s parisis ende dat ter cause van een jaerghetide van Jan de graue ende francine tzots zyn wyf twelcke Jaerghetide ghedueren zal xxiiij Jaren waerof dat eerste Jaer was Jn tJaer xxiij Ende alzo gheduerende tot den hende vanden vierentwintich Jaren

test

Den xxiiij.en in Wedemaent xv.C xliiij zo gaf Jorys de portere De kerke eenen boom eenen olme van zyne ghe[...?]den levene staende vp De hofstede die Joris wonachtich es ghenaemt cleen borgogne by constitute van zynen wijve staende vp den west houck van zynen hove bachten ghebuere[?] present carle caes ende Ian tratsaert [...?] Joes kercmeesters caerle vanden leene[?] ende cornelis vander merchs desen boom mach bliven staende also langhe of alst de prochiaenen beliven zal mits dat den grondenaere vp wiens gront den boom staende es zal hebben den snounck naer costume den zeluen boom es hereft ende l[...?]ech