Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-293

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-11-1681

Opmerkingen analytische datum: De verschillende stukken zijn niet gedateerd; de meest recente datum (datum waarop het verschuldigde bedrag naar de ontvanger van de inkomsten van nieuwe aanwinsten gestuurd werd) wordt hier gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "ten iaere 1620"; "ten iaere 1642"; "ten iaere 1643"; "het iaer 1672"; "ten iaere 1672"; "tsydert het iar 1621"; "ten iare 1625"; "iaere 1642"; "ten iaere 1643"; "ten iaere 1650"; "ten iaere 1622"; "ten iaere 1619"; "1672"; "ten seluen iaere 1672"; "tsydert het iaer 1621"; "1625"; "1642"; "den iaere 1643"; "den xj 9ber 1681" (11/11/1681); "1619"; "1628"; "1629"; "1643 den j mei" (01/05/1643); "1631"; "1651"; "1655"; "1652"; "ten iaere 1622"; "1643".

Type: Kladversie van de aangifte van de nieuwe aanwinsten van de kerk en dis van Zonnebeke sinds 1621

Beschrijving: Kladversie op meerdere bladen van de aangifte door de kerk en de dis van Zonnebeke betreffende nieuwe aanwinsten (gronden en renten) sinds het jaar 1620. Er worden nieuwe aanwinsten tot 1672 vermeld. Op 11 november 1681 zond men geld naar Ieper, dat door pensionaris Carpentier zou uitbetaald worden aan Du Pui, ontvanger van de betalingen voor de amortisatie van nieuwe aanwinsten.

Opmerking: Blijkbaar een kladversie voor de officiële aangifte.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-293

De kercke van Sonnebeke en heeft niet gheprofiteert

Den disch van Sonnebeke heeft eerst gheprofiteert vier lynen lants ten iaere 1620 ghegheuen door daneel verbeecke en syne huusvrauwe gheleeghen inde parochie van Sonnebeke streckende suud ende noort van suuden ieghens het dosselstraetien van westen de aeldynghen van mer denys vulsteecke van noorden skonyncks meersch, van oosten daeldijnghen van mer denys vulsteecke dat nu in pachte heeft daneel goemaere voor de somme van ses ghuldens

de dischmeesters syn belast te doen synghen een iaerghetyde ende de pastor syn recht te betaelen ende de koster voor syn synghen ende luiden dat bedraecht drie ponden parisis ende de reeste in broot te deelen an de aerme in seluen daeghe is oock belast met sheerens rente

Item de disch heeft gheprofiteert ten iaere 1642 een ghemet lants en ix roen ghegheuen door pieter van belle ende syne huusvrauwe dat nu in pachte heeft Rogier soenen voor de somme van drie ponden parisis dit lant is gheleeghen in Sonnebeke onder de saele van Ipere belast met sheerens spijckers aboutteerende van oesten ende suuden ende westen daneel verbeecke ende van noorden de groete straete leedende van Sonnebeke naer ipere de dischmeesters syn belast iaerlicks de Pastor te doen leesen twee messen ende de reeste vande inkomste te deelen in broot aen de aermen

BRU-AGSB-Z-293

Item den disch heeft gheprofiteert een ghemet lants ten iaere 1643 gheleeghen inde Parochie van Sonnebeke onder de Zaele van Iper te weeten streckende oost ende west het straeten loopende naer onse L[ieve] Vrauwe lyndeken naer nonnebussche, van zuuden het lant van guiliaemes goemaere, es den selen goemaere, van noorden ian grimmelpre dat nu in cheinche heeft [...?] het iaer 1672 Jan Saelen voer de somme van sesthien ponden parisis te vooren heeft verpacht gheweest xj ponden parisis belast met sheerens rente - item de dischmeesters sijn belast te doen doen een iaerghetyde ende de pastor te betaelen met den koster drie ponden parisis ende het surpluis te deelen in broet aen den aermen van Sonnebeke

Item den disch heeft ghehuert[?] in becelaere twee partien lant van caerel pourkiere ende iaecques quijnten ten iaere 1672 eerst een partie van een ghemet ende 60 roen lants streckende zuut ende noort paelende van zuuden het spilstratien, west den busch vande heere van becelaere, noort ian goddeeris, ende van oosten de weduwe ian verstraete dat nu in pachte heeft sanders verstraete filius Pieter voor de somme van 4 ghuldens

Item den disch heeft inde selue parochie drie ghemeeten ende een lyne behuusde hofsteede paelende van oosten pieter pot patijn van suuden de beecke[?] west dhoirs andries verbrugghe ende noort den voorseiden

BRU-AGSB-Z-293

[achterste laag papier:] dat nu in pachte heeft Pieter

[middelste laag papier:] ende hem te betalen voor sijn dienst met syn koster ende de reeeste ter seluen daeghe de aermen in broet te deelen

[bovenste laag papier:] de kercke en heeft tsydert het iar 1621 niet gheprofiteert noch in landen noch in renten

wat aengaet den disch van sonnebeke hebbe gheprofiteert ten iare 1625 een ghemet lants gheen lyne in sonnebeke in pachte heeft caerel goemaere voor de somme van viij lb parisis belast met een iaerghetyde ende deelynghe van broot an de aermen vande prelaet[?] van eerlicke renten jtem den disch heeft gheprofiteert een ghemet lants [...?] iaere 1642 datnu in pacht heeft rogier soenen voor de somme van iij lb parisis belast alsnu [...?] de eerlicke renten

Jtem den disch profiteert een ghemet lants gheleeghen in Sonnebeke gheheeuen ten iaere 1643 dat in cheinse heeft ian saelen voor de somme van xvj lb [...?] s parisis belast alsvoorseyt[?]

Jtem de disch heeft inde parochie van becelaere een ghemet van 60 roen lants eensdeels ghekocht door de disch ende eensdeels ghegheeuen met laste alsvoornomt dat nu in pachte heeft sanders verstraete filius pieter voor de somme van viij lb parisis

BRU-AGSB-Z-293

[achterste laag papier:] Jtem den disch heeft gheprofiteert een ghemet lants Jn iaere 1643 gheleeghen inde parochie van Sonnebeke onder de Zaele van Iper te weeten streckende oost ende west het straeten loopende naer onse L[ieve] vrauwe lyndeken naer nonnebussche van zuiden het

[bovenste laag papier:] Item den disch heeft noch een parte van drie ghemeten lants ende een lyne in becelaere eensdeels ghegheeuen ende ghekocht ten iaere 1672 met obligatie als vooren dat nu in pacht heeft Pieter verstraete filius ian voor de some van 40 lb parisis

Den disch heeft een ghemet slecht busch in weruicken ghegheeuen ten iaere 1650 met obligatie van [...?] te verkleeden[?][...?] de reliefe dat nu in pacht heeft ian de culpet voor de somme van vj lb parisis

Soe is by abuse aenghedient dat den disch ten iaere 1622 gheprofiteert heft een rente van twaelf ponden parisis tsiaers beset op eenighe Landen inde parochie van becelaere daer is beuonden dat het beset is geweest vut de rente sater dat het gheipoticeert is gheweest op die landen daer cristeanne[?] de vos die ten iaere 1619 ontfaen hadde de somme van 16 lb groete capitael den los es twee oude [...?] den disch van sonnebeke competerende

BRU-AGSB-Z-293

ende hem te betaelen voor syn dienst met syn koster ende de reeste ter seluen daeghe den aermen in broet te deelen.

1672 den disch heeft gheprofiteert een ghemet ende 60 roen lants in becelaere dat nu in pachte heeft sanders verstraete filius pieter voer de somme van viij lb parisis

Jtem ten seluen iaere 1672 den disch heeft gheprofiteert drie ghemeeten lants ende een lyne gheleeghen in becelaere dat nu in pachte heeft pieter verstraete filius ian voor de somme van xxxx lb parisis

welcke lant met het boouens. ghegheeuen is door caerel pourkiere ende sijne susters met last van iaerlicks te doen doen door den Pastor een iaerghetyde ende het surpluis te ghebruicken tot het [...?]kleeden vande aermen van sonnebeke

Jtem den disch heeft in weruicken een ghemet busch dat de parochie van aldaer veele iaeren heeft gheprofiteert tot recouuer vande quaede kosten[?]

BRU-AGSB-Z-293

de kercke van sonnebeke en heeft niet gheprofiteert tsydert het iaer 1621

den disch van Sonnebeke heeft eerst gheprofiteert 1625 vier lynen lants ofte daerontrent gheleeghen in Sonnebeke ghegheeuen door Daneel verbeecke ende syne huusvrauwe dat nu in pachte heeft caerel goemaere voor de somme van te vooren verpacht 10 lb parisis - xlj lb parisis

de dischmeesters syn verobligiert iaerlicks te doen doen een synghende messe door den pastor van Sonnebeke ende te betaelen den pastor voor synen dienste ende den koster ende de reeste vande pacht te gheeuen in broet an den aermen van sonnebeke

Jtem den disch heeft gheprofiteert 1642 een ghemet lants door pieter van belle ende syne huusvrauwe [in de marge: gheleeghen in Sonnebeke] dat nu in pachte heeft rogier soenen voor de somme van - iij £ parisis

de dischmeesters syn verobligiert den heere Pastor te doen leesen [...?] messen tot hunne sielen laeuenesse ende het oouerschot te deelen in broet an den aermen

Jtem den disch heeft gheprofiteert een ghemet lants den iaere 1643 gheleeghen in Sonnebeke ghegheuen door ian le feber ende syne huusvrauwe dat nu in cheinse heeft ian saelen voor de somme van - xvj lb parisis

de dischmeesters sijn verobligiert te doen synghen een iaerghetyde door den heere Pastor

BRU-AGSB-Z-293

dat nu in pachte heeft Pieter verstraete filius ian voor de somme van twijntich ghuldens belast beide de partien met sheerens rente ende reparatie aen het deel van het huis, oouen ende stallen Item dit lant, ende huisijnghen syn belast met een rente van twaelf ponden parisis bij iaere competeerende den disch van langhemarck

BRU-AGSB-Z-293

Jtem ouer een ghemet ende 60 roen in becelaere ghebruickt door sanders verstrate in noch een partie van drie ghemeeten ende een lyne in becelaere ghebruickt door Pieter verstraete

BRU-AGSB-Z-293

ghesonden door caerel meesseman den xj [novem]ber 1681 naer iper om te betaelen door mijn heere den pensionaris carpentier de somme van 459[?] ghuldens ende vijf stuuers om te betaelen Sieur du pui ontfangher vande rechten vande amortisatien ofte droicts de nouueaux acquets [...?] [rest tekst afgeknipt]

BRU-AGSB-Z-293

De kercke van Sonnebeke en heeft niet gheprofiteert noch in landen noch in renten tsydert het iaer 1621

den disch van Sonnebeke

heeft eerst gheprofiteert 1625 vier lynen lants ofte daerontrent ghegheeuen van daneel verbeecke ende syne huusvrauwe dat nu in pachte heeft caerel goemaer voor de somme van ses ghuldens de dischmeesters syn verobligiert

BRU-AGSB-Z-293

item 1672 ghekocht causse alsuooren van caerel pourkiere ende iaecques quijnten [...?] ghemeten lants ende een lyne behuisde hofsteede in becealere dat nu in pachte heeft Pieter verstraete filius ian voor de somme van xxxx lb parisis

Jtem den disch heeft onder Weruicken een busch van een ghemet dat nu in pachte heeft ian de cuiper voor de somme van - vj lb parisis

Renten

Ian huughe heeft betaelt bi iaere 1616 van verloop van een rente ende om de verachterynghe van tuerloip heeft daernaer[?] dobbel maer de [...?] heeft de sekere[?] rente betaelt gheweest door pauw smijter - daernaer door syne hoirs michiel soenen heeft dit ghelt ghehad in ghebruick ontrent twee iaeren nu heeft dit ghelt frederijck pauwels in Langhemarck waeruooren borghe is ende principael Fran[ciscu]s moenes

Maryn verhelst heeft iaerlicks betaelt een rente van 25 lb parisis up syn ghoet gheipoteciert van passchendaele groet 15 ghemeeten 1619 ende 1625 dit ghelt is opgheleit gheweest inde handen van ioos saelen 1628 ende 1629 ghetelt weederom an iaecques bertein - doer hem aen laureins canter 1643 den j mei nu oleuier boone

BRU-AGSB-Z-293

maeiken cardinael nu ian cardinael te vooren langhe verduistert [...?] beset op het Lant van pauwels [ian goudeseune] adam in morseleede 1631 nu op seekere ghemeten lants 1651 - vj lb parisis

ioos de vos, pieter vrient ende ian vincent in moorseleede kommen[?] van ian de bert [...?] 1655 1652 - vj l parisis

weesen iaecques cantere dischmeester de twee iaeren eerst heeft ontfan

dit raeckt den disch van Sonnebeke

hebbe tot noch toe ghemeent dat dischmeester marijn de smet hadde ghegheeuen ten iaere 1622 een rente van 12 lb parisis tsiaers beset op 9 bunderen lants in becelaere beuynde dat cateryne de vos ten iaere 1619 ontfan heeft 16 lb groote [...?] den lo[...?] van twee renten den disch toekomende ende heeft beset ghedan op haer landen in becelaere dus m[emori]e

1625 ghegheeuen een ghemet lants door daniel verbeecke ende syne huusvrauwe gheleeghen in sonnebeke dat nu in pacht heeft caerel goemaere voor xij lb parsisis

1642 ghegheeuen een ghemet lants door pieter van belle ende syne huusvrauwe dat in sonnebeke is gheleghen dat nu in pachte heeft rogier soenen voor - iij l parisis

1643 een ghemet lants ghegheeuen door ian le febere ende syne huusvrauwe dat nu in cheinse heeft ian saelen voor de somme van - xvj lb parisis

Becelaere

1672 een ghemet ende 60 roen lants die in pachte heeft sanders verstraete filius pieter voor de somme van viij lb parisis

BRU-AGSB-Z-293

1) Beschrijving (in 't vuile) van de landen, welke de disch van Zonnebeke geprofiteert heeft (lasten van den disch, pa[...?]en der weldoeners enz) ten jare 1625, 1642, 1643, 1672 - (afschriften) - 2) Renten betaalt in 1616 door Jan Huyghe, 1619 [...?], enz. 1672. Van Wie? Wanneer? Waar? Geschreven door Alipius Verhaeghe pastor te Zonnebeke alstan