Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-310

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het heeft betrekking op inkomsten en uitgaven in 1617. // Bijkomende dateringen: "den 8e Julij 1617" (08/07/1617); "den 20e Julij" (20/07/1617); "Augustus 25e" (25/08/1617); "in data van 9e aug: 1612" (09/08/1612); "half marte 1616" (15/03/1616); "31 Augusti" (31/08/1617); "alf marte 1616 et 1617" (15/03/1616; 15/03/1617); "desen 8e Julij" (08/07/1617); "den 15e Julij" (15/07/1617); "den 19e Julij" (19/07/1617); "den 21e Julij" (21/07/1617); "julius" (07/1617); "julius … den 21e" (21/07/1617); "den 25e" (25/07/1617); "den 29e" (29/07/1617); "Augustus" (08/1617); "den 5e" (05/08/1617); "den 12e" (12/08/1617); "19e Aug." (19/08/1617); "den 22e Aug." (22/08/1617); "22e Aug." (22/08/1617); "27e" (27/08/1617); "31e" (31/08/1617); "Septembre 1617" (09/1617); "den 1e" (01/09/1617); "2e" (02/09/1617); "5e" (05/09/1617); "6e" (06/09/1617); "7e" (07/09/1617); "9e" (09/09/1617); "11e 7." (11/09/1617); "13e" (13/09/1617)

Type: Rekening van de abdij van Zonnebeke vanaf het vertrek van de abt naar Spanje in 1617

Beschrijving: Rekening van de inkomsten en uitgaven van de abdij van Zonnebeke door G. Van Houcke vanaf het moment dat de abt naar Spanje vertrok in 1617.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfanck vande ghelde vande Abdie dat ontfaen heeft heer G.[?] V[an] houcke tot sonnebeke wesende als mijn heer den Abt was naer Spanien Jnden eersten ontfaen den 8.e Julij 1617 van Ph[i]l[ipp]e du molin dat mijn heere den Abdt hem ghaf als hij vertrock naer Spanien een ph[i]l[ip]s daelder ende veerthien honghersche ducaetkens waer af het eene ses assen[?] de licht wouch tot 8 lb 2 s parisis het stick comt hier tsamen - 117 lb 14 s parisis

Item ontfaen den 20.e Julij van Andries Giskiere pachter tot nederwaesten op ons ghoet ter Clart - 72 lb parisis

Augustus

25.e

Item Ontfaen van Rijckewart Reijffens Ontfaengher van ons hernesse renten in Lampernesse ouer de volle betaelinghe van sijnen Ontfanck bouen sinen sallaris ende al dat hij ghoet hielt bij sijn laeste reeckeninghe in data van 9.e aug[ustus] 1612 inhou- dende dese reeckeninghe vier iaeren het laeste gheuallen half marte 1616 de somme van - 37 lb 16 s parisis

31 Augusti

Item ontfaen van marijn de smet tot Sonnebeke in minderinghe van twee iaeren pacht van ontrent twaelf ghemeten lants inden suithouck in diuersche parcheelen gheuallen alf marte 1616 et 1617 - 15 lb parisis

test

Wtgheef van het ghelt dat hij heeft ontfaen hebben [laatste woord doorstreept?] vande Abdie desen 8.e Julij ende so voorts

Inden eersten betaelt an Jan blieck werckman - 5 lb 15 s parisis

Item Michiel de puis werckman - 6 lb 12 s parisis

Item betaelt an francois porquier - 6 lb 12 s parisis

Item betaelt voor acht ponden kriecken - 12 s parisis

Item betaelt voor ses ruimers om witten wijn te drincken - 24 s parisis

Item betaelt voor een rasiere coorne an het neerhof tot Iper opde marct ghecocht - 14 lb 8 s parisis

Item betaelt voor een biliet met het recht van laeden ende draghen van een qu[...?]vaethen wijn heden tIper ghehaelt tsaemen - 10[?] s parisis [moeilijk leesbare tussengevoegde lijn:] [...?] het laeste biliet Item betaelt an Steuen sobrij perdebouuer op sijn huere - 3 lb 10 s parisis

Item betaelt van brenghen van[...?] het vaethen [...?] Wijn van Iper tot Sonnebeke - 3 s parisis

Item ghegheuen door Ph[i]l[ipp]e du molin tot Cortrijcke in het copen van een paer boxen[?] om heer Gregorius pijbes als hij naer Groenedaele trock - 8 lb parisis

Item hebben aldaer vertert mits dat sij wachten - 4 lb parisis

Item Ph[i]l[ipp]e heeft ghegheuen an h[eer] Gregorius voor terghelt tot Cortrijcke om voorts te reisen naer Groenendaele - 11 lb parisis

Item ghegheuen an Janne weduwe Jan Sosij marte op het neerhof van het clooster op haer huere - 32 lb 8 s parisis

Item ghegheuen den 15.e Julij an michiel du puis werckman op sijn werck - 3 lb 10 s parisis

Item ghegheuen an francois porquier werckman in minderinghe van sinen arbeit - 3 lb 10 s parisis

Item ghegheuen voor een rasiere rogghe om het neerhof tIper op de marct ghecocht - 15 lb 8 s parisis

Item betaelt voor drie handen pampier - 20 s parisis[?]

Item ghegheuen den 19.e Julij voor twee doosijnne nestels ende de Religieusen die ghedistribueert - 8 s parisis

Item betaelt tot Cortrijcke an den poillier ouer de v/brecht van het koserken van h[eer] Gregorius pijbes naer groenendaele ghesonden - 3 lb 13 s parisis

Item betaelt den 21.e Julij an Francois porquier werckman op Sijn werck - 4 lb

Item betaelt voor een biliet om het laeden van een vaetken wijn[?] tot Iper 5 s parisis

126: 8: 0

test

julius

Item betaelt an michiel du puis werckman op sijn werck - 4 lb parisis

Item betaelt voor linwaeten[?] ses kilckdoucken ende drie craghen om h[...?] - 75 s parisis

Item betaelt an Jan blieck werckman op sijn werck - 7 lb parisis

Item betaelt den 21.e an Cornelis du buison poorter op sijn dachueren in ons werck gheurocht - 4 lb parisis

Item ghegheuen den 25.e voor gharne - 3 s parisis

Item ghegheuen an h[eer] Ambrosius de Weijnsone voor terghelt als hij naer ghent track om ontfaen te wesen bijde Patres[?] Capessinos - 70 s parisis

Item ghegheuen den 29.e an Francois porquier werckman op sijn werck - 3 lb 20 s parisis

Item ghegheuen an Jan blieck werckman op sijn werck - 52 s parisis

Item ghegheuen voor een nieuwe schaetplaete[?] om de soole - 42 s parisis

Item ghegheuen voor twee paer linwaert coussen een paer om M[eeste]r Jan ende een paer om den stommen[?] - 42 s parisis

Augustus

Item ghegheuen den 5.e an Jan blieck werckman op sijn werck - 3 lb 10 s parisis

Item ghegheuen francois porquier werckman op sijn werck - 3 lb 10 s parisis

Item ghegheuen an michiel du puis werckman op sijn werck 3 lb 10 s parisis

[volgende lijn volledig doorstreept:] Item ghegheuen den 12.e voor den biliet [...?] ende het laeden van den vaethen wijn

Item ghegheuen an Jane huisurauwe van Oliuier marcquelier van het trecken ofte sliten het vlas opden couter - 10 s parisis

Item betaelt an Jan de blieckx dochter van drie daghen ghesleten te hebben het vlas op den couter - 24 s parisis

Item betaelt de huisurauwe van Francois Porquier van drie dachuer ter cause als vooren - 24 s parisis

Item betaelt de huisurauwe van P[iete]r bure[?] van drie daghen - 24 s parisis

19.e Aug[ustus]

Item ghegheuen an michiel du puis vp sijn werck - 3 lb parisis

Item ghegheuen an jan blieck op sijn werck - 24 s parisis

Item betaelt den 22.e Aug[ustus] an Cornelis du Buison portier op sijn dachueren in ons werck gheurocht - 40 s parisis

test

Augustus

Item ghesonden an h[eer] G. Pijbes tot Groenendaele om een paer caussen ende schoen te copen voor hem aldaer - 7 lb parisis

Item betaelt anden poillier tot Cortrijcke ouer de v[...?]echt van een parthen van een cuerslip een hemde ende eenen sarock[?] misghaders eenighe dictaten ghehouden ande seluen pijse[?] met brieuen [...?]er mijn here den Abdt - 20 s parisis

22.e Aug[ustus]

Item betaelt an Joos de graue ouer het weuen van een stick linwaet lanck 25.tich [onder het getal 25 staat 26] allen voor de Abdie - 4 lb parisis Item betaelt voor twee ghlasen om roden wijn te dryncken 28 s parisis

Item betaelt voor een biliet ende het laeden van een vaetken by[?]wijn tot Iper - 4 s parisis

27.e

Item betaelt an steuen Sobrij perdebouuer op sijn huere - 3 lb 10 s parisis

31.e

Item ghegheuen voor ghaerne - 6 s parisis

Item ghegheuen voor lijntsnoer - 2 s parisis

Septembre 1617

Item betaelt den 1e an Jan blieck werckman op sijn werck - 3 lb 10 s parisis

Item betaelt an Jane weduwe Jan sosij marte op het neefhof van het clooster op haer huere - 4 lb parisis

item betaelt an steuen sobrij perdebouuer op sijn huere - 40 s parisis

Item ghegheuen an Andries den Stomme onsen knape voor drijnckghelt ende sinen arbeit inden oust ghedaen - 20 s parisis

Item betaelt an francois porquier werckman op sijn dachueren - 3 lb parisis

2.e

Item betaelt an jan blieck werckman op sijn dachueren - 6 lb parisis

5.e

Item ghegheuen an Jan den Schoelapper op het vermaecken vande schoen vande Religieusen - 58 s parisis

6.e

Item ghegheuen voor gharne - 3 s parisis

7.e

Item ghegheuen an michiel du puis werckman voor sijn dachueren - 20 s parisis

Item ghegheuen an Cornelis du buison portier op sijn dachueren in ons werck gheurocht - 3 lb parisis

Item an [...?][...?] tIper in minderinghe van eenen hoet om ... midts dat hi [...?] sijnen hoet ghat an Ph[...?]es te[...?] ne[...?] groenendaele - iij lb x s parisis 46? lb 5[...?]s [...?]

test

Septembre 1617

9.e

Item ghegheuen an Steuen sobrij perdebouuer op sijn huere - 3 lb parisis

Item ghegheuen voor een biliet en het laden van een vaetken wijns - 4 s parisis

11.e 7.

Item betaelt voor het setten vande scheersen[?] door m[eeste]r Jan tIper - 6 s parisis

13.e

Item betaelt an Jan den schoelapper vp het vermaken vande schoen vande huise - xxxvj s parisis