Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-302

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vanden Jare 1606"; "Alderheijlighen 1610" (01/11/1610); "1611"; "1613"; "1628"; "in Januario 1639" (01/1639); "den 4en In 8bre 1641" (04/10/1641); "tsidert tJaer 1628; "Alderheijligen 1681" (01/11/1681)

Type: Uittreksel uit een ontvangstboek van de bezittingen van de abdij van Zonnebeke beginnend in 1606

Beschrijving: Uittreksel uit een ontvangstboek van de bezittingen van de abdij van Zonnebeke, beginnend in 1606.

Opmerking: Uittreksel uit een ontvangstboek.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extraict vt zeeckeren ontfanck boeck vande goederen competerende dabdije van Zonnebeke beghinnende vanden Jare 1606 fol[io] 59

Jan ende Christiaen Casier hilden hier voortyden in Cheinse derfue liggende onder ende van [...?] eene huuse wilent desen Clooster toebehoorende welcke erfue zy in Cheinse hadden eenen termijn van 80 Jaren van iiij lb tJars

[in de marge:] nota dat den heer greffier Carpenter hier naer vracht [...?] pacht

den greffier den heer Carpenter tot werueken heeft dit in Cheinse ghenomen voor 72 Jaren Innegaende Alderheijlighen 1610 ende moet betalen alle die achterstellen aen mijn heere van hule van die renten die den selfden heere darop heeft ende oock nu voorts aen desghelyckxs ende aen ons 4 lb 16 s parisis Jarelicks

soluit - 1611 Jtem sol[uit] - 1613 Jtem aen Peter Cotthem 1628 groot 3 hondert en half Jtem in Januario 1639 [...?] Aen Guill[ielmu]s van [...?] houcke ende aen myn heer de hane den 4.en In [octo]bre 1641 sol[uit] - 30 lb [...?]

Tsidert tJaer 1628 tot ende begrepen Alderheijligen 1681 syn 51 Jaren a 4 lb 16 s parisis - 244 lb 16 s parisis ontfanck - 90 lb parisis dus reste - 154 lb 16 s parisis