Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-305*

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1611

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is eigenlijk enkel gedateerd met een jaartal onder de handtekening ("1611"); de bijkomende datering werd opgenomen als datering.

Type: Kwitantie door J. van Nieukercke aan de abt van Zonnebeke voor de betaling van een haver-en penningrente

Beschrijving: J. van Nieukercke verklaart dat hij van Maerten van Hulle, in naam van de prelaat van Zonnebeke, de som van 9 pond parisis ontving, als betaling van een haver- en penningrente op land in de Distelaar, vallend onder het leen Te Scherpere.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[in de marge:] Ick legghe neghen ponden parisis

Ick onderscreuene kenne mits den ontfaen thebben vande Eersaeme Maerten Van Hulle de somme van neghen ponden parisis betaelende ouer ende vuter naeme van myn heere den Prelaet van Zunnebeque dat ouer dachterstellen van zeker hauer ende pennyngh Rente die hy Prelaet es gheldende vp zeuenentsestich Roeden lants sorterende onder myn leen - ghenaempt Tleen te Scherpere tselue lant gheleghen jn een stick lants ghenaempt den distelare, oost ten vutcante van mynen leene, palende van westen tlant van W[ille]m Harynck noort ende oost jeghens tlandt Adaem Vermandere; hiermede betaelende tot ende met halfmaerte xvj.C elfue / Torconden mynen ghewoenelycken hanteecken

Somme ix £ parisis

J. Van Nieukercke 1611