Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-308

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-12-1617

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te Sint Baefs daghe sesthienhondert vyfthiene" (01/10/1615); "kersmisse 1615" (25/12/1615); "te Christdaeghe 1615" (25/12/1615); "in date vanden 14e Augustj 1615" (14/08/1615); "bauonis 1615" (01/10/1615); "anno 1528"; "Martini 1615" (11/11/1615); "1613, 1614, 1615 Lichtmisse" (02/02/1613; 02/02/1614; 02/02/1615); "Bauonis 1608 tot 1615" (01/10/1608; 01/10/1615); "1617"; "ten ouste 1615" (08/1615); "van jaere 1614"; "In date vanden 26e nouembris 1615" (26/11/1615); " in date van 13 July ende … in date vanden 30e Lauwe 1616" (13/07/1615; 30/01/1616); "in data vanden 8e Decembris 1605 [1615?]" (08/12/1605 of 08/12/1615); "in data vanden 22 februarij" (22/02/1616?); "in date van xij July 1616e" (12/07/1616); "in date vanden 18 februarij 1616" (18/02/1616); "den oust 1516" (08/1516); "in date van xxviije Maerte 1615" (28/03/1615); "den 27e Septembre 1616" (27/09/1616); "in data van 13 decembris 1615" (13/12/1615); "in data den 2e July 1616" (02/07/1616); "op den 10e octobris 1616" (10/10/1616); "den 20e nouembris 1616" (20/11/1616); "in data van 17e decemb: 1617" (17/12/1617; datum van opstellen rekening).

Type: Rekening door de pastoor van Oostnieuwkerke van uitgaven en ontvangsten van de abdij van Zonnebeke voor het jaar 1615

Beschrijving: Rekening voor het jaar dat eindigt op bamis 1615, opgemaakt door G. van Houcke, religieus van de abdij van Zonnebeke en pastoor van Oostnieuwkerke, van de ontvangsten en uitgaven betreffende goederen van de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rekenynghe bewys ende Reliqua die by desen es doende heer G. Van houcke Religieulx der Abdye van Sonnebeke ende Pastoor tot Nieukercke van Alzulcken ontfanck ende wtgheef als hy ghehadte ende ghedaen heeft volghende zynder commissie door myn heere den Abt hem daer toe verleendt van diuersche goedynghen toebehoorende de selfde Abdie ende dat van een Jaer gheuallen te Sint Baefs daghe sesthienhondert vyfthiene

Ontfanck

Inden eersten ontfaen van Joos Schynckel tot Nieukercke als ontfanghere des aultaers van Sinte Brigide aldaer Patronesse van ius Patronatus der seluer capelle myn heere den Abt competerende van een Jaer verschenen te kersmisse 1615 - viij s parisis

ITem den doender deser brenght alhier in rekenynghe schuldich wesende van ius Patronatus der cure Pastorael van Nieukercke compterende deser Abdye van een Jaer gheexpireert te Christdaeghe 1615 - xvj s parisis

ITem myn heere den Abt heeft quyctghescholden aen heere Joos de Meyere Pastoor tot Rousselaer alle die verachtertheden van acht ponden parisis compterende dese Abdye van attillaige ofte van ius Patronatus der Pastoraele Cuere van Rousselaere

Item die heeft noch quyctghescholden alle verachtert- heden van iij s parisis gheassigneert op de erfue vande Presbiterie tot Christdaeghe beede dese partien 1615 volghende het handteecken ende quictantie van myn heere den Abt in date vanden 14.e Augustj 1615 Dus pro memorie

ITem ontfaen vande weduwe P[iete]r Boutes tot Rousse- laere van een Jaer Rente van viij s parisis tsiaers eertyts betaelt door heer P[iete]r douders op een huus inden crommen wynckel west van het straetken nu de erfue haer toebehoord[...?] van een Jaer gheuallen bauonis 1615 - viij s parisis

[in de linkermarge:] dese xij s iiij d parisis ghelost anno 1528

[dit stukje doorstreept] ITem vande selue wedewe van een Jaer rente van xij s iiij d parisis tsiaers eertyts ten laste vande wedewe van Willem vande Pitte staende als vooren - xij s iiij d parisis

test

Item ontfaen van S[eigneu]r Jacques de Codt als Ontfanghere van het belle gasthuus t'Ypre van xl s parisis tsiaers op acht ghemeten Landts Ligghende in Langhemarck toebehoorende het voorseide gasthuus van een Jaer gheuallen bauonis 1615 - xl s parisis

ITem ontfaen van Cerstiaen Piel als ontfanghere van myn heere van Coolschamp Pitthem ende van Redemptie van xxijtich Raezieren hauere die dese Abdie pleecht te heffen vp zyn hauer Renten in Coolscamp ouer een Jaer gheexpireert martini 1615 - x lb parisis

ITem van Guilliames van Winckele tot Roussel[aere] van drie Jaeren hier gheuallen 1613, 1614, 1615 Lichtmisse van xx d[?] parisis tsiaers vp die erfue gheseyt die sterre inde noort straete op die oostzyde compt hier - v s parisis

ITem vande boter Renten ende Lanspachten deser Abdie competerende door maerten de Rycke tot brugghe ghehuert es Rekenynghe ende [‘van’ staat boven ‘ende’] ontfanck ende Wtgheef vanden Jaere ende Bauonis 1608 tot 1615 in particulier, alhier mede ouer gheleeuert ende van als door assignatien ende acquict In hem ghedaen dus Memorie

[in de linkermarge: xiij lb xvij s parisis]

De eerste Somme bedraecht xiij lb xvij s [...?] parisis

Ontfanck vande Lanspachten,

Inden eersten ontfaen van Robert van Elstlande byde paddebeecke in Langhemarck van een Jaer pacht van ontrent een half bundere Landts ande rousselaer straete verschenen Bauonis 1615 - xij lb parisis

[in de linkermarge:]

in Langhemaerck

Item van Franchois mylle tot Passchendaele van een jaer Pacht van vier ghemeten 84 Roeden eertyts stont twee bunders wesende de heerlichede van Sonnebeke gheexpireert Bauonis 1615 - xvj lb parisis

test

ITem van Willemynne van Nieukercke Weduwe Nicolays Crop van pachte van een sticxken Landts groot 86 Roeden ende noch van twee Lynnen en half de Joos Verstraeten ghehouden heeft in Rousselaere van een Jaer gheuallen Bauonis 1615 wesende het vierde van sessen tsaemen 5 lb 5 s parisis

Memorie dat Jan Verstraeten greffier tot Rousselaer heeft in Pachte ontrent een half ghemet Landts gheseyt het Pape sticxken in Rousselaere gelt daer af 40 s parisis tsiaers ende hier es gheen ontfanck af noch van twee jaeren naervolghende ouer zyn Vacatien gheschiet ten dienste van Abdye in het Proces contra Rogier Angillis dict Rubrecht cum suis tot hoochlede ter Cause vande Cappoenen Rente dus hier Memorie

ITem ontfaen van Adriaen vande Walle tot Nieukercke van een Jaer pacht van een half ghemet Landts vallende aen het Landt van Jan de Clerc ouer het Jaer gheuallen bauonis 1615 - xl s

ITem ontfanghen van PH[i]le[p]s Fournier tot Nieukercke van een Jaere Pacht van twee partien landts [stuk tekst doorstreept: paelende an het Landt van Jan de Clerck ouer het Jaer gheuallen baounis 1615] die eerste groot twee Lynnen seuen Roeden paelende van Westen aen het land van Gillis Roelens van suuden Gillis de Bouuer van oosten den Capt doorne Item die tweede partie groot ontrent vier lynnen sesthien[?] Roeden paelende van oosten aen Jan de Clercx Landt van Westen ende zuuden Carel Cys van noorden Jan van Nieukercke ouer het derde Jaer van sessen verschenen Bauonis 1615 tsaemen - vij lb xviij s parisis

Item van Pieter de hie[?] van twee partien landt die eerste vp de capt ande zuudt zyde groot 75 Roeden gheseyt [dit laatste doorstreept] ende die tweede groot twee Lynnen 25.tich Roeden gheseyt het distelaerken ouer het Jaer gheuallen Bauonis 1615 - iiij lb parisis

ITem ontfaen van Wedewe Franchois Vermersch dict groen van een Jaer Pacht van vier Lynnen 54.tich Roeden streckende zuudt ende noordt van zuiden die straete van Casteel van Staen naer Rouselaere ouer 4 d Jaer van sessen verschenen bauonis 1615 - vj lb parisis

test

Item van jacques van hecke van twee partien Landts deerste in het Ossierstick groot vyf Lynnen en half het tweede groot ontrent[doorstreept] ontrent een ghemet en een halfue Lynne paelende van oosten an het tarwe Landt verschenen dit Jaer Bauonis 1615 - xvj lb parisis

ITem van Calomme weduwe Jo[hann]is Le Freinne van twee sticken lants tsaemen groot vyf Lynnen xxtich Roeden tot vier ponden x s parisis het ghemet ouer het derde Jaer van sessen verschenen Bauonis 1615 - vij lb xvj s parisis

Item ontfaen van Jan Lamotte tot Nieukercke van een Jaer pacht van een half bunder ende een halfue Lynne paelende aende Landen eertyts toebehoort Adriaen Coppenolle nu den Pachter ouer het eerste jaer van sessen verschenen bauonis 1615 - vj lb parisis

Item van Michiel Willart tot Roeselaere van een Jaer Pacht van ontrent xlvtich [in de linkermarge:] j lyne lvij roeden (moet ingevoegd worden bij *) ghemeten * Landts gheuallen bauonis 1615 - j.C iiij.XXxviij lb parisis

Item van Joos de Vriendt van den cleyn erfueken paelende aen het voorschreven Landt ouer het eerste van ses Jaeren gheuallen bauonis 1615 - xx s parisis

[in de linkermarge, voor het vorige blokje:] Dit nu voor schreuen is [...?] voor 40 s parisis het eerste verschenen 1617 281 - 19 s parisis Ontfanck vande Thienden Item inden eersten ontfaen van Anthuenis Verhaeghen ende Lieuen Olliuier tot Rumbeke ouer ons Thiende gheseyt de bambeke thiende in Rumbeke ouer den eersten oust van vieren opghedaen ten ouste 1615 - xxviij lb parisis

Item van Jan van hecke tot Rousselaere van een Jaer thiende door hem opghedaen ten ouste 1615 aldaer ouer het tweede Jaer van sessen bouen vyf hondert ponden boters door hem ande Abdye gheleuert - iij.C lx lb parisis

test

Item den doender bryngt hier In Rekenynghe schuldich te wesen vande thienden die d'Adie[sic] Comperen in Nieukercke midtsgaders van het thiendeken in Oostrem tot Rousselaere doorhem in administratie ghenomen ouer het eerste Jaer van drien verschenen ten ouste 1625 [sic, maar wellicht 1615] - iij.Clxj lb parisis

[in de marge voor de laatste twee zinnen: 749]

[in de marge voor de volgende twee zinnen: 1044: 16 s parisis]

Somma totale vanden ontfanck bedraghen en duyst vier en veertich pondt sesthien s parisis

Wtgheef ende betaelynghe

Inde eersten den doender hielt goet in syn Laetste Rekenynghe van jaere 1614 blyckende by slot Onderteeckent by myn heere den Abt in date vanden 26e nouembris 1615 - xlvij lb x s parisis

Item betaelt door Laste van myn heere den Abt voor s[...?] knoppens[?] ten huuse van P[iete]r thibault blyckende by acquict ende dat van het maeken van outers brouck ende Casacke als hy met my quamp woonen - iiij lb viij s parisis

Item betaelt door laste van myn heere voor een wambays van Wouter De Worms - vij lb parisis

Item betaelt voor eenen nieuwen hoet van Wouter - iiij lb parisis

Item betaelt voor een Paer nieuwe schoens - iij lb parisis

Item betaelt aen P[iete]r Bersackers landtmeeter voor het meeten ende afpaelen van 75.tich Roeden Landts mitsgaeders vande Paelen ligghende dese partie inden zuudtcandt vande capt - l s parisis

Item betaelt aen Franchois schepens door assignatie van myn heere den Abt in date van 13 July ende het acquict van schepen in date vanden 30.e Lauwe 1616, de Somme van - iiij.XX vj lb parisis

test

Item betaelt aen Christiaen de Smet schoenmaecker door assignatie van mijn heere den Abt in date vanden 8.e Decembris 1605 onderteeckent Carolus Abt ende heere van Sonnebeke ende het acquict in data vanden 22.e februarij de Somme van - iiij.XX xiiij lb v s parisis

Item betaelt aen Carel Rasseau tauernier in den hazelt tot Rousselaere vande teercosten als myn heere den Abt accordeerde met die van Rousselaer van het accordeeren vanden choor als thiende heffende aldaer blyckende by acquict - xxiiij lb parisis

Item betaelt aen Jan de Muelenaere als gheswooren vande kercke van Rousselaere ouer het eerste Jaer van vieren die myn heere aldaer heeft belooft te contribueren tot reparatie vanden Choor ons thiende aldaer heffende en dat van oust 1615, blyckende by acquict in date van xij July 1616.e - lxxij lb parisis

Item betaelt aen P[iete]r van Acker als kerckmeester tot Nieukercke tot reparatie [laatste woord(en) doorstreept] ende het tweede daer ende die volle betaelynghe vande contri- butie vanden Choor aldaer die myn heere den Abt belooft hadde blyckende by quictantie onderteekent by mij als Pastoor ende P[iete]r van Acker in date vanden 18 februarij 1616 ende dat ouer den oust 1516 - j.C viij lb parisis

Item betaelt aen Pieter Maeriauael wyncooper tot ypre door assignatie van myn heere den Abt in date van xxviij.e Maerte 1615 ende het acquict by Mariaual onderteeckent den 27.e Septembre 1616 - de somme van xxx.tich ponden grooten vlaems - iiij.C l[...?]x lb parisis

Item betaelt Gillis Cordier by assignatie van myn heere in data van 13 decembris 1615 blykende par acquict - xliiij lb parisis

Item betaelt aen Jan den Palfernier vande Abdie ghesonden met eene brief van myn heere den Abt in data den 2.e July 1616 - 7 lb parisis

test

Item betaelt aen Sebastiaen Paermentier bouckebindere tout Ypre by assignatie van myn here den Abt ende acquict van Sebastiaen - 23 lb xij s parisis

Item betaelt aen Jan cheys van het voeren van een mande naeghels van Cortrycke tot Sonnebeke - l s parisis

Item betaelt aen P[iete]r bersackers lantmeter van het meten ende afpaelen van drie partien landts blyckende by de Lantmaete door hem onderteeckent - 5 lb parisis

Item gheleuert op den 10.e octobris 1616 een Raziere Bouchwiet Rousselaersche maete - ix lb vj s parisis

Item myn heere heeft my belooft van een Jaer tafelcost van [...?]ter de Worms gheduerende tot dese Rekenynghe gheexpireert den 20.e nouembris 1616 - j.C lb parisis

Item den doender deser vint aende seluen van Synen Salaris naer aduenante vanden XX.en penninck Pieter der Salaris vande thiende van Nieukercke - xxxiiij lb 2 s parisis

Somme van de wtghef ende betaelinghe bedraeght een duyst iiij.XX seuenthien lb 18 s parisis Ende den ontfanck bedraeght een duyst virenveertich lb 16 s parisis Aldus blyck den doender deser goet te hauden op dese rekeninghe desomme van dryenvyftich lb twee s parisis

Aldus ghehoort ende ghepasseert met protestatie naer stijlle[?] ter presentie van Victoer de Vorstere by procuratie van mijnheeren de Abdt in data van 17.e decemb[er] 1617 toorcon[den] syn hanteecken hier onder ghestelt vpden 18.e decemb[er] 1617

Victor de vorstere

test

Rekeninghe vanden Oust 1615