Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-307

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-11-1615

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te Sinte baefmisse sesthienhondert veerthiene" (01/10/1614); "baefmisse 1614" (01/10/1614); "te kersmisse 1614" (25/12/1614); "de baefmissen 1612, 1613, et 1614 tsamen" (01/10/1612; 01/10/1613; 01/10/1614); "te baefmisse 1614" (01/10/1614); "bauonis 1614" (01/10/1614); "Martini 1614" (11/11/1614); "baefmissen 1613 et 1614" (01/10/1613; 01/10/1614); "baefmisse 1615" (01/10/1615); "den oust 1614" (08/1614); "ten ouste 1614" (08/1614); "ten ouste 1612, 1613 en 1614" (08/1612; 08/1613; 08/1614); "thouste 1614" (08/1614); "den oust 1613" (08/1613); "halfmaert 1612, 1613 et 1614" (15/03/1612; 15/03/1613; 15/03/1614); "den ie feb. 1615" (01/02/1615); "den 16e Maij 1615" (16/05/1615); "den xe feb: 1615" (10/02/1615); "den 16e maij" (16/05/1615); "vanden 9e Janua: 1615" (09/01/1615); "in date vanden 24e April: 1615" (24/04/1615); "den 6e April 1615" (06/04/1615); "den 29e April: 1615" (29/04/1615); " in date vanden 4e septemb: 1615" (04/09/1615); "in data vanden xiije septemb: 1615" (13/09/1615); "in date vanden 8e octob: 1615" (08/10/1615); "vanden oust 1613" (08/1613); "den 18e octob: 1615" (18/10/1615); "vp den iie meij 1615" (02/05/1615); "in het iaer 1614"; "te meije 1615" (05/1615); "in Octob: 1613" (10/1613); "den 22e november 1615" (22/11/1615); "te baefmisse 1613" (01/10/1613); "te meije 1614" (05/1614).

Type: Rekening door de pastoor van Oostnieuwkerke van uitgaven en ontvangsten van de abdij van Zonnebeke voor het jaar 1614

Beschrijving: Rekening voor het jaar dat eindigt op bamis 1614, opgemaakt door G. van Houcke, religieus van de abdij van Zonnebeke en pastoor van Oostnieuwkerke, van de ontvangsten en uitgaven betreffende goederen van de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij desen es doende heer G. Van houcke Religieus der Abdie van Sonnebeke ende pastor tot Oostnieukercke van alsulcken ontfanck ende wtgheef als hij ghehadt ende ghedaen heeft volghende sijn commissie door mijn heere den Abdt daer toe verleent van diuersche ghoeden toehorende de selfde Abdie ende dat van een iaer gheuallen te Sinte baefmisse sesthienhondert veerthiene

Ontfanck

Inden eersten ontfaen van Cornelis van eecke tot nieukercke als ontfan- gher des aultaer van Sinte Brigide aldaer patronisse van ius patronatus der selfder cappelle mijn Eerweerde heere den Abdt van Sonnebeke competerende van een iaer verschenen baefmisse 1614 - viij s parisis

Item den doender deser brijnckt alhier schuldich te wesen van ius patronatus der cuere ende pastorie van nieukercke competerende mijn heere den Abdt als bouen gheexpireert te kersmisse 1614 - viij s parisis

Item ontfaen vande wedewe P[iete]r boute tot Roeslaere van drie iaeren rente van 8 s parisis siaers eertijts betaelt door heer P[iete]r souders op een huis inden crommen wijnckel west van het straetken nu toehorende de selfde wedewe ende dat ouer de baefmissen 1612, 1613, et 1614 tsamen - xxiiij s parisis

Item ontfaen vande selfde wedewe van een rente van xij s 4 d parisis siaers eertijts ten laste vande wedewe van willem vande pitte staende als voren nu competerende de wedewe boutes bij cope van marten vande Pitte cum suis ende dat van een iaer gheuallen te baef- misse 1614 - xij s 4 d parisis

Vande ander renten in Roeslaere en es dit iaer gheen ontfanck mits dat sij noch niet in possesse sijn dus memorie.

Item ontfaen van J[onke]r Jaq[ues] de Codt als ontfangher van het belle ghasthuis tot Iper van 70 s parisis siaers op acht ghemeten lants in Langhemarck het selfde Ghasthuis toehorende gheexpireert bauonis 1614 - x £ siaers[?] parisis

Item ontfaen van Christiaen Piel als Ontfangher van mijn heere van Pitthem Coolscam etc: van redemptie van 22.tich rasieren hauer die de Abdie pleecht te heffen op sijn hauerende in Coolscam van een iaer gheexpireert Martini 1614 - x lb parisis

test

Ontfanck vande landtpachten

Inden eersten ontfaen van Robert van Elslande bijde paddebeke van ontrent een half bunder lants noort vande Roeslaerstraete in Langhemarck ouer het vierde iaer van sessen verschenen bauonis 1614 - xij lb parisis

Item ontfaen van francois mijlle tot Passchendaele van een iaer pacht van 4[?] ghemeten 89 roeden ofte meer eertijts ghroot twee bunderen wesende heerlick hede van sonnebeke gheuallen bauonis 1614 - xij lb parisis

Item van michiel Willaert tot Roeslaere van twee iaeren pacht van ontrent xlvtich ghemeten lants met noch xiij lb die hij reste bleef van het derde voorghaende iaer ende dat van baefmissen 1613 et 1614 naer aduenante van 198 lb parisis siaers gt hier tsamen - iiij.C ix lb parisis

Item van Willemijne van nieuwkercke wedewe Nicolai Crops van pachte van een stick landts ghroot 86 roeden dat Jan mijlle ghehouden heeft ende van noch twee lijnen en half die Joos Verstraete ghehouden heeft ouer het derde iaer van sessen gheexpireert bauonis 1614 - 10[?] lb 6 s parisis

Memorie dat Jan vander straete greffier tot Roeslaere houdt in pachte een half ghemet lants gheseit het papenstixken in Roeslaere ende ghelt daer af 49 s parisis siaers maer es hier af gheen ontfanck vande baefmisse 1614 noch vande drie naerstcommende iaeren om syn vacatien gheschiet ten dienste van het Conuent en het proces contra Rogier Angilles cum suis te hoochlede ter cause van cappoene rente deser Abdie competerende.

Item ontfaen van Adriaen vande Walle tot nieukercke van een iaer pacht van een half ghemet lants palende an het lant van Jan de bleeck ouer een iaer verschenen bauonis 1614 - xl s parisis

Item ontfaen van Ph[i]l[ip]s fornier tot nieukercke van pachte van twee partien lants die eerste ghroot ontrent onderhalf ghemet op het hoghe vande Capt vande suitside vande straete Item die tweede partie op het hoghe vande Capt ande suitside vande straete ghroot ontrent twee lijnen ouer het tweede ia iaer van sessen verschenen baefmisse 1614 - vij lb xviij s parisis

Item van P[iete]r de hije van twee partien lants die eerste opden Capt ande suitside ghroot 75 roeden ende die tweede ghroot twee lijnen gheseit het distelaer [...?] van een iaer verschenen baefmisse 1614 - iiij lb parisis

Item ontfaen van Francois Vermersch dict ghroene van een iaer pacht van 4[?] lijnen 54.tich roeden lants streckende suit ende noort, van suiden de straete lopende van Rosebeke naer Roeslaere ouer het derde iaer van sessen verschenen te baefmisse 1614 - vj lb parisis

Item van Jaq[ues] van hecke van twee partien lants die eerste in het pierstick ghroot vijf lijnen en half, ende die ander drie lijnen 50tich roeden palende van oosten an het tarwe lant ouer het laste iaer van sessen gheuallen bauonis 1614 - xv lb parisis

test

Item ontfaen vande wedewe Jo[ann]is le frenne den ouden van twee sticken lants tsaemen ghroot vijf [...?] lijnen xxtich roeden tot iiij lb x s parisis het ghemet ouer het tweede iaer van sessen verschenen bauonis 1614 - vij lb xvj s parisis

Nota datter noch in twee sticken een half bunder ende een halue lijnne in nieukercke tot noch toe niet gheuonden door ons siochte[?] ghebrocht in betaelinghe ende es nu verpacht an Jan de la Mote voor ses iaeren het eerste expirerende te baefmisse 1615 Memorie

[in de rechtermarge: 48 [...]]

Ontfanck van thienden

Inden eersten ontfaen van Anthuenis Verhaghe ende Lieuen Oliuiers tot Rumbeke ouer ons thiende gheseit de Wambeke in Rumbeke ouer den oust 1614 het laeste iaer van sessen - xxiiij lb x s parisis

Item van Jan Belens ouer ons thiende van Cosorthij Roeslaere door hem opghedaen ten ouste 1614 - xviij lb parisis

Item van Jan van hecke tot Roeslaere ouer een iaer pacht van ons thiende in Roeslaere door hem opghedaen ten ouste 1614 het eerste iaer van sessen bouen vijf hondert[?] ponden boters door hem oock ouer dit iaer betaelt de somme van - iij.C lx lb parisis

Item van Adriaen vande Walle van een iaer thiende vande eerste splete in Nieu- kercke door hem opghedaen ten ouste 1614 - xxxiiij lb parisis

Item van Jacob van Lerberghe dict Smet alias cleen boer ouer drie iaeren pacht vande helft vande tweede ende seste splete thiende in nieukercke door hem opghedaen ten ouste 1612, 1613 en 1614 - iiij.XX vij lb parisis

Item ontfaen van Jacob van Steenkiste ouer die ander helft vande voorseide twee spleten door hem opghedaen thouste 1614 ende dat hij noch resteer- de ouer den oust 1613 tsamen - xliij lb parisis

Item van Jan matheus vanden berghe vande derde splete[?] thiende in Nieukercke door hem opghedaen ten ouste 1614 - xxxj lb parisis

Item van Jan le Febuere ouer de vierde ende IX.e spleten in nieukercke opghedaen ten ougste 1614 met 13 lb die hij resteerde vanden oust 1613 - xxxix lb parisis

Item van Cornelis van eecke vande vijfde splete thiende door hem opghedaen ten ouste 1614 - xij lb parisis

test

Item ontfaen van cornelis merseman vande 7[?] ½[?] splete thiende door hem opghedaen ten ouste 1614 - xviij lb parisis

Item ontfaen van Francois merseman vande 8 splete thiende door hem opghedaen ten ouste 1614 - xliiij lb parisis

[in de linkermarge: 62- 1205: 18: 4]

De[?] Somme vanden generaelen ontfanck bedraecht twaelf hondert vijf ponden xviij s 4 d parisis

Wtgheef ende betaelinghe in Minderinghe vanden ontfanck

Inden eersten betaelt J[onke]r Ph[i]l[ip]s despiere heere van morslede etc[etera] door assignatie van mijn heere den Abdt blijckende bij quitansie[?] door mijn heere voorseit onderteeckent - j.C xliiij lb parisis

Item betaelt Jan van Nieukercke tot Roeslaere van redemptie van een half vat twee stopen ende een pijnte hauer ende van 2 s[?] parisis van rid- derghelde iaerlix hem competerende van heerlicke rente op ontrent vij[?] roeden lants in een meerder[?] stick gheseit het distelaerken ons toehorende ende door P[ieter] de hije ghebruickt ende dat van drie iaeren verschenen halfmaert 1612, 1613 et 1614 - xlviij s parisis

Item betaelt an P[iete]r bersaquers ghesworen lantmeter van ghemeten te hebben ons lant in het piersstick ende noch een stick palende van oosten an het tarwe landt in Nieukercke - iij lb x s parisis

Item betaelt an Christiaen de Smet schoenmaeker ouer leueringhe van schoen ande Abdie door assignatie van mijn heere den Abdt gheindateert den i.e feb[ruari] 1615 blyckende bij acquiijt gheindateert den 16.e Maij 1615 - j.C lxvi lb iiij s parisis

test

Item betaelt hieroon Verstraete tot Ipren door assignatie van mijn heere den Abdt gheindateert den x.e feb[ruari] 1615 blijckende bij acquijt van [?]lte gheindateert den 16.e maij - lxxij lb parisis

Item betaelt door Francois merseman inde anden van mijn heere den Abdt blijckende bij quitansie van mijn heere vanden 9.e Janua[ri] 1615 - xliiij lb parisis

Item betaelt an marijn Dobbelaere wei[...?]t tot nieukerkcke van dat de knechten van mijn heere aldaer wesende in affairen vande Abdie vertert hadden - iiij lb parisis

Item betaelt Jan vander Straete greffier tot Rouslaere in minderinghe van sijn vacatien ten diensten vande Abdie in het proces ieghens Rogier Angilles dict Robrecht cum suis tot hoochlede ter cause van cappoenen het Conuent compe- terende door hemlieden gheweighert blijckende bij quitansie onderteeckent J. vander Straete in date vanden 24.e April 1615 - xv lb parisis

Item betaelt Jan Tale tot nieukercke door assignatie van mijn heere den Abdt blijckende bij quitansie door Tale onderteekent den 6.e April 1615 op het ghinne dat mijn heere Tale noch resteerde van seker aport met hem in het wtcopen van sinen pacht tot Sonnebeke gheschiet - xxvi lb parisis

Item betaelt Jan[?] Losier[?] tot morslede door assignatie van mijn heere den Abdt gheindateert den 29.e April 1615 blijckende par acquijt van Loisier onder teeckent in date vanden 4.e septemb[er] 1615 - j.C xx lb parisis

Item betaelt P[iete]r Rengout tot Roeuslaere door assignatie van mijn heere den Abdt in data vanden xiij.e septemb[er] 1615 blijckende par acquijt van Rengout in date vanden 8.e octob[er] 1615 - x lb iiij s parisis

Item betaelt Lauwijs le Meirre weert tot Roeslaere inde roden hoet van dat de knechten van mijn heere den Abdt vertert hadden in het passeren tot brugghe ende in ander affairen - iij lb iij s parisis

Item betaelt Cornelis merseman als kerckmeester tot Oostnieu- kercke ouer de helft van xviij[?] £ ghrote die mijn heere den Abdt in vriendelick accort door mijn eerw[eerde] heere den Bisschoop van Brugghe gheauoijert de prochiaenen van aldaer toelecht ouer sijn contingent om de reparatie vanden choor aldaer ter cause van de thiende die de Abdie aldaer es heffende ende dat vanden oust 1613 ouer den eersten oust van twee blijckende bij commitansie door Cornelis ende ghesworens onderteeckent den 18.e octob[er] 1615 - j.C viij lb parisis

Item gheleuert in Abdie drie rasieren hauer Jpersche maete te viij lb 8 s parisis die rasiere vp den iie meij 1615 gheleuert - xxiiij lb xv s parisis

Item betaelt voor Jan van hecke thiendenaere tot Roeslaere door leue- ringhe van acht weers van 3 iaeren oudt an mijn heere gheleuert in het iaer 1614 tot xiij lb parisis het stick - j.C iiij lb parisis

test

Item noch betaelt an mijn heere den Abdt door Jan van hecke door leuerin- ghe van vijf gheldende beiten tot vj lb het stick - xxx lb parisis

Item Jan heeft noch gheleuert te meije 1614 driecuipen om boter in te legghen ende te meije 1615 noch een cuipe door mijn heere den Abdt behouden tsamen - xj lb parisis

Item Jan heeft betaelt an Ph[i]l[ip]s du Molin Camerlinck van mijn heere in Octob[er] 1613[?] - xij lb parisis

Item betaelt an Christiaen Verhanneman ende Jan de Mulenaere ghesworens der kercke van Roeslaere door laste van mijn heere den Abdt in minde ringhe van meerder somme die mijn heere met vriendelick accoort belooft heeft ander voorseide kercke tot reparatie vanden choor aldaer ter cause van sijn thiende die hij aldaer heffende ende dat ouer het vierde iaer te weten vanden oust 1614 blijckende bij quitansie door de ghe- sworens onderteeckent den 22.e november 1615 - lxxv lb parisis

Item betaelt door Michiel Willaert tot Roeslaere an mijn heere den Abdt door leueringhe van hoije door mijn heere ieghens michiel ghecocht te baefmisse 1613 - lxij lb x s parisis

Item betaelt door Michiel door leueringhe van xiiij.thien schapen an mijn heere gheleuert te meije 1614 te xi lb parisis het stick comt[?] - j.C lv lb viij s parisis

[in de linkermarge: 60: 6: 406: 4:]

Item den doender deser vijnt an sijn seluen van sijn sallaris van recepten hier vermelt naer aduenante van xx.tich den[?] penninck - lx lb vj s parisis

De betaelinghe bedracht tsamen twaelf hondert liij lb viij s parisis

Ende den Ontfanck bedraecht twaelf hondert vijf ponden xviij s parisis

Dus hout den Ontfangher hier ghoet xlvij lb x s parisis

Aldus ghehoort ghesloten ende ghepassert met behoorlicke protestatie vpden 26.e novembris 1615 in ons Abdts tot Sonnebeke

Carolus Abt ende heer van sonnebeke.

test

Nieukerke Diuersche rekenijnghen van heer Guiliaem van houcke Aenghaende der ghoeder van aldaer.