Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-584

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-07-1679

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Baemesse 1678" (01/10/1678); "1679".

Type: Verkoop van fruitbomen door Pauwels vander Meersch aan de kerk van Zonnebeke in aflossing van een cijnsschuld

Beschrijving: Pauwels vander Meersch filius Hectoor, inwoner en herbergier te Zonnebeke, verscheen voor de vierschaar van de heerlijkheid van Charle Jaecque de Vooght te Zonnebeke, en verklaarde dat hij de kerk van Zonnebeke een aantal jaren cijns schuldig was voor de hofstede die Het Broodsende Hof genoemd wordt. Omdat hij die schuld niet kon afbetalen, verkocht hij de kerk een aantal appel-, peren- en kersenbomen [+ situering van de bomen].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij S[ieu]r franchois Moenis Bailliu Bertholomeeulx van huele marijn glorie frans[ois] vander meersch Joos van marcque Jan van Cliue ende Laur[ein]s de roo schepenen vande Prochie ende heerlichede van mher Ch[ar]le Jaecq[ue] de Vooght Erfachtich Ridder van het heijligh Rooms Rijckx Heere van Zonnebeke Etchetera Doen te weten Dat voor ons commen ende ghecompareert is In Persoone Pauwels vander meersch filius hectoor landtsman ende tauernier van sijnen stijlle woonende binnen de voorzeyde Prochie van Zonnebeke Inde herberghe de Brodsende welcken comparant te kennen gheuende hoe dat hij schuldich staet Aende kercke van Zonnebeke ouer diuersche Jaren Cheijnspacht van ontrent de twee ghemeten Landts competerende de voorzeyde kercke van Zonnebeke ghenaempt het Brodsende hof tLaeste Jaer verschenen Baemesse 1678 ende Alsooden comparant hem ouer huerijnghe[?] van Pennijnghen omme de voorseyde kercke ter Cause voorschreuen te voldoene soo heeft hij comparant wel ende deuchdelick vercocht zoo hy doet bij desen Aen ende ten profitte vande voorzeyde kercke ter acceptatie deser Prochie van Zonnebeke midtsgaders Jan van hecke

test

ouer ende vuijt de naeme vande Eerweerde heere Pastoor deser Prochie kercke [...?] vande heerelichede van Sonnebeke die van ghelicke bekennen ghecocht tehebben den nombre van neghenendertich appel ende Peerreboemen midtsgaders twee keerselaers keerselaers te weten seuen Appelboomen Staende Jnde westReke beginnende vanden huijse noorder waert daer Inne begrepen degonnen Jnden Lochtynck vijfue Inde tweede Reke beghinnende vanden huijse noordewaert met de gonnen Jnde Ooftgaert vanden voorseyden Lochtijnck ses Appelboomen ende twee keerselaers Jnde derde reke Acht Appelboomen Jnde vijerde Reke al ende bouen eenen ouden competerende de voorzeyde kercke toedies vijf Jonghe[?] Appelboomen Jnde Vijfde Reke vijf Appel boomen ende eenen Peereboom Inde seste Reke drie Jnde seuenste Reke voor de somme van een hondert seuen ponden parisis de hoop welcke somme sal[?] valideren op ende In Mijnderijnghe van tgonne den voorseyden Pauls[?] vander meersch ande voorseyde kercke schuld[ich] ende ten achteren is p[...?] Rekenijnghe bree[...?] ghenareert welcke Boomen zullen bl[...?] groijen ter profitte vande vornomde kercke [...?] langhe de selue[?] In goede groeyte [...?] sonder dat den voorzeyden vander meersch eenighen Intrest ter cause vande standt[?] gheduerende

test

zijnen cheijns zal vermoghen te Pretenderen oock zal hij eersten comparant de Ionghe[?] boomen moeten ontlanden vetten ende wapenen[?] Jn recompentie dat deselue moeten blijfuen staende tot teijnde van zijnen cheijns ende bij hem gheduerende den seluen tijt te Proffijtte ende alle t'fruijct Voerder en sullen deselue boomen niet moghen ghevelt wesen gheduerende den seluen cheijns dan alleenelick de gonne verdrooghende die oock zullen wesen in cas van verdrooghen ten Proffitte vande voornomde kercke beloouende hij eersten comparant alle tgonne voorschreuen te houden voor goet vast ende van weerden nu ende Inder eeuwicheyt onder belofte ende vp tverbant als naer rechte dienvolghende soo hebben wij Bailliu ende schepenen voorzeyt den voorzeyden Pauwels vander meersch eersten comparant vande voorseyde[?] boomen ghemaeckt onmachtich ende de voorzeyde kercke danof machtich maer[?][...?] hij eersten comparant verclaert heeft dese vercoopijnghe gheschiet te zijne ter goeder trauwe ende omme niemandt daerbij te willen frauderen Actum In vierschaere desen xxviij.en Julij 1679 My toorconden als greffier

Jan deboutte 1679

test

specificatie vande fruitboomen staende op de twee ghemeeten cheins het broodtsende hof competeerende de kercke van Sonnebeke