Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-576

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-05-1616

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den Laetsten meye xvjC zeuenthiene" (31/05/1617).

Type: Verkoop door Jehenne de Houpplynes van een erfelijke losrente te Ieper aan Jan de Reuel de Oude

Beschrijving: De schepenen van Ieper verklaren dat Jehenne de Houpplynes, weduwe van Joos Sejs, aan Jan de Reuel de Oude een erfelijke losrente van 2 pond groten per jaar verkocht, voor de som van 32 pond groten. De verkoopster verklaart deze som ontvangen te hebben. De rente staat bezet op een huis en erf in de Bollingstraat te Ieper.

Opmerking: De tekst van BRU-AGSB-Z-576 werd doorstreept. Het zegel dat werd aangekondigd in de tekst, is verdwenen, maar de snede voor de zegelstaart is nog zichtbaar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Schepenen der Stede van Ypre Doen te wetene Dat voor ons commen ende ghecompareert es Jn persoone Jehenne de houpplynes weduwe van Joos seys De Welcke verkent heeft (zoo zy doet by desen) wel ende deuchdelick vercocht thebbene an Jan de Reuel doude ten desen present ende accepterende voor hem zyne hoirs ende naercommers eene erfuelicke rente van twee pondt grooten siaers losselick den pennynck xvj.e Ende dat voor de somme van tweendertich ponden grooten die de vercooperighe vanden coopere kendt ontfanghen thebben Passerende hem midtsdesen quitantie absoluute Jnde aen[...?] de zelue rente hedent daete dezer danof teerste Jaer vallen ende verschynen zal den Laetsten mey xvj.C zeuenthiene Ende zoo voorts van Jaere te Jaere eeuwelick ende erfuelick gheduerende emmers totter aflossynghe van diere die de vercooperighe haere hoirs ende naercommers zullen vermoghen te doene tallen tyden alst hemlieden belieuen zal midts vplegghende de voorseyde somme van tweendertich pondt grooten teenderwarf ende de verloopen van diere naer raete van tyde Jn zulck ghelde als den Graue van Vlaendre zal doen ontfangen van zyne demeynen Verbyndende tot verzekertheyt vande zeluen rente van twee pondt grooten siaers haer persoons ende goedt present ende toecommende Ende by speciaele heeft de zelue bezet ende gheypotequiert zoo zy doet by desen vp een haer huus ende erfue staende ende ligghende ande westzyde vande Bollynghstraete ende zuudt tusschen den huuse ende Erfue vanden abt van zunnebeke tusschen den huuse ende erfue ghenaempt S[in]t Jacobs streckende achterwaerts totter erfue van tvoornomde S[in]t Jacobs Te voorent zuuer ende onbelast Beede partien voor ons veruanghende[?] by eede dese vercoopynghe van rente gheschyt te zyne ter goeden trauwe ende niet omme yement tzyne tontsteken Jn Oorcondtschip van dese Schepenen Joncker Olliuier Jmmelot d'heis franchois Adriansens Pieter vander meersch Jan Lauwereyns ende Jan vander Haeghe Schepenen Jn kennesse der waerheyt zoo hebben wy dese ghedaen zeghelen metten erfachtighen zeghel dezer voornomde Stede desen Laetsten van meye xvj.C zesthiene

Gedeelte van

test

[heel slecht leesbaar:] Rente brief ten Laste van Jehenne de hoplynes weduwe van Joos Seijs van ij lb grooten tsiaers vp een[?] hus ende erue Jn de bollynck straete [...?] den lasten meije 1617 [...?] van [...?]

M[eeste]r Jan [...?]