Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-575

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-12-1619

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den xxv Decembre xvjC twyntich" (25/12/1620).

Type: Verkoop door Jehenne de Houplynes van een erfelijke losrente te Ieper aan Ghileyn Kersteman

Beschrijving: De schepenen van Ieper verklaren dat Jehenne de Houplynes, weduwe van Joos Seys, aan Ghileyn Kersteman een erfelijke losrente van 18 pond parisis jaarlijks verkocht, voor de som van 24 pond groten. De rente werd bezet op een huis en erf in de Bollingstraat te Ieper [+ bijkomende voorwaarden].

Opmerking: De tekst van BRU-AGSB-Z-575 werd doorstreept. Het zegel dat werd aangekondigd in de tekst, is verdwenen, maar de snede voor de zegelstaart is nog zichtbaar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De Schepenen der Stede van ypre Doen te wetene Dat voor ons commen ende ghecompareert es In persoone Jehenne de houplynes weduwe van Joos Seys de welcke verkende wel ende deuchdelick vercocht thebbene an Ghileyn Kersteman ten desen present ende accepterende Een erfuelicke losrente van achtien ponden parisis tiaers den pennynck xvj[...?][...?]loopende den gheheelen coop ter somme van vierentwyntich ponden grooten waermede zou haer hout te vreden ende content Belouende de zelue rente Jaerlicx te gheldene ende betaelen telcken xxv.en decemb[er] wanof terste Jaer vallen ende verschynen zal den xxv Decembre xvj.C twyntich ende zoo voorts van Jaere te Jaere eeuwelick ende erfuelick ghedeurende emmers totte lossynghe van diere die de vercooperighe zal vermoghen te doene tallen tyden alst haer belieuen zal midts vplegghende de voornomde somme van vierentwintich ponden grooten teenderwarf, metghaders de verloopen van diere naer rate van tyde In goeden gheualueerden ghelde Ende omme de voornomde rente met dier[...?] de ancleuen macht Jaerlix wel betaelt te zyne heeft de vercooperighe daerJnne verbonden zoo zy doet by desen haer persoons ende goet present ende toecommende Ende by speciaele K[...?] haer huus ende erfue staende ende ligghende ande westzyde vande bollynckstraete aboutterende van noorden den huuse ghenaempt Sint Jacob ende van zuuden thuus vanden Abt van zunnebeke Te vooren belast met twee ponden grooten [...?] Jan de Reuel doude zonen [...?] Jn kennesse der waerheyt hebben wy Schepenen voornomt dese Chartre ghedaen zeghelen metten erfachtighen zeghele deser Stede Jn Oorcontschip van desen Schepenen dhers heinderyck thibaut michiel nauigheer Anthuenes Cabilliau Adriaen van pottelberghe [...?] franchois van de hazer Ghedaen ende ghepassert

den xijen decemb[er] xvj.C neghentiene

Gedeelte van

test

Rentebrief van xviij lb parisis tsiaers [...?] van [...?] van houpleijne vallende telken xxv Desemb[er]