Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-574*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-12-1635

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op den xijen december xvjC neghentien" (12/12/1619); "totten xxven december xvjC vyfendertich" (25/12/1635); "1635".

Type: Verkoop van een rente te Ieper door Franchois vande Kerckhoue aan Willemyns

Beschrijving: Cornelis de Castaldo, openbaar notaris de Ieper, verklaart dat Franchois vande Kerckhoue filius Jans aan … Willemyns, voogd van de wees van Franchois Willemyns, een rentebrief van 18 pond parisis per jaar gekocht heeft, bezet op het huis en erf van Jehenne Houpplynes, weduwe van Jooris Sys, in de Bollingstraat te Ieper. De verkoper verklaart de verkoopsom ontvangen te hebben.

Opmerking: De tekst van BRU-AGSB-Z-574***** werd volledig doorstreept. // Alle documenten met inventarisnummer 574 werden met een touwtje aan elkaar bevestigd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde voor my Cornelis de Castaldo openbaer notaris resyderende binnen de Stede van Jpre Ter exercitie van dier[...?] gheadmitteert by hooghe ende moghende heeren vande Rade gheordonneert Jn vlaendren Franchois vande kerckhoue filius Jans Welcken heeft ghecedeert ende ghetransporteert zoo hij doet bij desen an [...?] willemyns vooght vermoghende hindryck du mont zynen mede vooght van Jaquenyncken der weese van Franchois Willemyns ten desen present ende accepterende ten proffyte vande voorseyde weese eenen rentebrief van achtien ponden parisis by Jaere den penynck xvj vallende telcken xxv.en decembre beset ende gheypotequiert vp een huus ende erfue staende ende ligghende binnen desen stede ande westzyde vande bollynckstraete toebehoorende Jehenne houpplynes weduwe van Jooris sys breeder blyckende byder brieuen van constitutie danof zynde ghepasseert voor myne heeren Schepenen deser stede op den xij.en december xvj.C neghentien ten desen am[...?] hem comparant competerende by transporte van my notaris alhier oick am[...?] ende al voor de somme van vierentwyntich ponden grooten die de transportant vande voornomde [...?] Jnde voorseyde qualiteyt k[...?]alf[...?] t'hebben passee[...?] quitantie by desen wesende de verloopen ten proffite vande [...?] kerckhoue totten xxv.en december xvj.C vyfendertich ende van daer voorts tot proffyte vande voorseyde wesen [...?] den voorseyden vanden Kerckhoue desen transport garranderen ende Jndempneren Jeghens elcken daerJnne verbindende zyn persoons ende goet present ende toecommende makende den transportant den acceptant [...?] machtich omme de voorseyde Rente tJnnen ende ontfanghen ghelycke het ander goet van voorseyde weese Aldus ghedaen ende ghepasseert binnen der voorseyde Stede van Jpre desen xiij.en december xvj.C vyfendertich present Peter de zwarte ende hindryck vande Kerckhoue ghetuughen hier ouer gheropen ende zonderlijnghe ghebeden die de mynute deses neffes de comparanten ende my notaris hebben ondertekent my Toorconden

[handtekening onleesbaar door gat] 1635