Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-574****

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-11-1635

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Jn daten vande xiijen Augustij xvjC vyfendertich" (13/08/1635); "In daten vanden twaelfsten decembris 1619" (12/12/1619); "1635".

Type: Verkoop door Franchois vande Kerckhoue, in naam van Ghelein Kesteman, van een rente te Ieper aan Cornelis Castaldo

Beschrijving: Charles Caudron, openbaar notaris te Ieper, verklaart dat Franchois vande Kerckhoue, als procureur voor Ghelein Kesteman filius Ghelejn, aan Cornelis Castaldo een rentebrief van 18 pond parisis jaarlijks, verkocht heeft. De rente staat bezet op een huis en erf in de Bollingstraat te Ieper, toebehorend aan Djenne Hopplines, de weduwe van Jooris seijs. De verkoper verklaart dat hij de koopsom ontving.

Opmerking: De tekst van BRU-AGSB-Z-574**** werd helemaal doorstreept. // Alle documenten met inventarisnummer 574 werden met een touwtje aan elkaar bevestigd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[de tekst werd helemaal doorstreept]

Compareerden voor mij Charles caudron openbaer Notaris residerende bynnen der stede van ypere gheadmitteert by hooghe ende moghende heeren myne Edelle heeren vande Raede gheordonneert Jn Vlaendren tot ghendt Jnde presentie vande ghetughen naer ghenomt Franchois vande kerckhoue machtich by procuratie ouer Ghelein kesteman filius Ghelejn ghepasseert voor Mayor ende Jurats der stede ende hauen[?] van Sandwich Jnt Graefschap van kent Jn daten vanden xiij.en Augustij xvj.C vyfendertich ende ghezeghelt met eenen zeghel van Rooden Wasse onder Jnt spatium des selfs procuratie ende gheteeckent FraVestt Recordator den welcken vut crachte van zyne procuratie vertransporteert heeft zoo hij doet by desen an ende ten proffjcte van Cornelis Castaldo ten desen present ende accepterende eenen Rentebrief van achtien ponden parisis by Jare den penijnck zesthiende vallende telcken xxv decembris bezet ende ghehypoticqueert vp een huus ende erfue staende ende Ligghende bynnen deser stede van ypere ande ande westzyde vande bollynck strate toebehoorende DJenne hopplines wedewe van Jooris seijs, breeder blyckende by de briefuen van constitutien daerof zynde ghepaseert voor Schepenen deser stede In daten vanden twaelfsten decembris 1619 ten desen ghetransficheert met de verlopen tzydert den latsten valdagh houdende hy transportant hem content ende te vullen vuldaen vande Capitale penijnghe ende verloopen passerende hem midts desen quitance Passe Jn presentie van Jan de Canter filius Franchois ende Jan vatewynne ghetuughen hier ouer gherupen ende gheleden die de menutte deser smijns Notaris Comptoire Is rustende gheteckent hebben my Toorconde desen xxvj.en nouembre xvj.C vyfendertich

C. Caudron Not[aris] 1635