Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-574***

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-12-1635

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "in daten vande xijen decembris xvjC negenthiene" (12/12/1619); "Passe desen vijen Xbre xvjC vyfendertich" (07/12/1635); "1635".

Type: Verkoop door Cornelis Castaldo van een rente te Ieper aan Franchois vande Kerckhoue, optredend in naam van Ghelejn Kesteman

Beschrijving: Charles Caudron, notaris te Ieper, verklaart dat Cornelis Castaldo een rente van 18 pond parisis jaarlijks verkocht aan Franchois vande Kerckhoue, die optrad in naam van Ghelejn Kesteman. De rente, ten laste van Jenne Hopplines, werd bezet op een huis en erf in de Bollingstraat te Ieper. Cornelis Castaldo ontving de afgesproken koopsom.

Opmerking: De tekst van BRU-AGSB-Z-574*** werd volledig doorstreept. // Alle documenten met inventarisnummer 574 werden met een touwtje aan elkaar bevestigd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[de tekst werd helemaal doorstreept]

Compareerde voor mij Charles caudron Notaris residerende bynnen der stede van ypre gheadmitteert bij hooghe ende moghende heeren mijne Edelle heeren vande Rade gheordonneert in Vlaendren tot Ghent inde presentie vande ghetughen naer ghenompt Cornelis Castaldo den welcken kent vertransporteert thebben zoo hy doet by desen an ende ten proffycte van Franchois vande kerckhoue ten desen present ende accepterende Enen[?] Rente brief van achtien ponden parisis by Jare den penninck zesthiene vallende telcken xxv.en decembris bezet ende ghehypotiqueert vp een huus ende erfue staende ende Ligghende bynnen deser stede van ypre ande westzyde vande bollynck strate toebehoerende d'Jenne hopplines weduwe van Jooris seijs breeder blyckende by de briefuen van constitutien daer of zynde ghepasseert voor Schepenen deser stede in daten vanden xij.en decembris xvj.C negenthiene ten desen ghetransfixeert hem comparant competerende by transpoorte vande voorseyde Fran[ciscus] vande kerckhoue machtich bij procuratie ouer Ghelejn kesteman breeder blyckende byden transpoort oock ten desen ghetransfixeert kennende hij comparant vande voorseyde kerckhoue ontfaen thebben tcapitael ende verloopen passerynghen mits desen quitancie passe desen vij.en [decem]bre xvj.C vyfendertich Inde presentie van Clays van Leynsele ende Clays de Conynck ghetyghen hier ouer gherupen ende zonderlynghe gheleden die de menutte deser neffens my Notaris gheteeckent hebben ende myns Notaris comptoire rustende my Toorconde desen zeuensten decembris xvj.C vyfendertich

C. Caudron not[aris] 1635