Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-574**

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-05-1661

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Jn daten xijen Decembre xvjC xix" (12/12/1619); "1661".

Type: Overdracht van een rente te Ieper door Cornelis vander Beke 'de Oude' aan zijn zoon Jacques vander Beke

Beschrijving: Jan vander Donct, notaris te Ieper, verklaart dat Cornelis vander Beke 'de Oude' een rentebrief van 18 pond parisis per jaar overdroeg aan zijn zoon, Jacques. De rente, ten laste van Jenne d'Houplijnes, werd bezet op een huis en erf in de Bollingstraat te Ieper.

Opmerking: De tekst van BRU-AGSB-Z-574** werd volledig doorstreept. // Alle documenten met inventarisnummer 574 werden met een touwtje aan elkaar bevestigd.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-574

[volledig doorstreept]

Voor mij M[eeste]r Jan vander donct openbaer Notaris tJpre residerende compareirde in persone Cornelis vander beke douden kennende ghecedeirt ende ghetrans- porteirt thebben aen ende ten profijte van Jacques vander beke zijnen zone alhier present ende accepterende eenen rentebrief van xviij lb parisis bij iaere croijsende den penninck xvj.e draeghende in capitale xxiiij ponden groten vlaemsch metten verschenen crois tot hedent date onderschreuen sprekende ten laste van Jenne d'houplijnes ghehijpotecquiert ende besedt op een huijs ende erfue staende ende ligghende aende westzijde vande bollijnckstrate binnen der Staedt Jpre ghepasseirt voor Schepenen der selue Stadt Jn daten xij.en Decembre xvj.C xix onderteeckent C D Castaldo door den welcken dese presente ghetransfixeirt sijn emmers al maer wtwijs vande briefuen van constitutie ende dat in voldoenijnghe van 'tcessionaris weese pennijnghe die den cedent ende transportant schuldich was maeckende

BRU-AGSB-Z-574

[volledig doorstreept]

ouersulcx hij transportant sij seluen onmachtich ende den voornomden cessionaris machtich omme de voorseyde Rente van nu voortaen in capitael als crois te Jnnen ende ontfanghen als sijne propre goet Actum ter presentie van Cornelis vander beke de ionghe broeder vande cessionaris ende Jan pil ghetuijghen hier toe begroedt xiij.en Meij xvj.C lxj Die de minute dezer onder mij Notaris rustende neuens den cedent ende cessionaris hebben onderteeckent Jta testor

M[eeste]r J. vander donct 1661