Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-574

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-06-1661

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "In daten xijen Decembris xvjC xix" (12/12/1619); "Jn daten xiije Meij xvjC lxj" (13/05/1661); "1661".

Type: Verkoop door Jacques vander Beke aan Jan de Laet van een erfelijke rente, bezet te Ieper

Beschrijving: Meester Jan vander Donct, baccalaureus in beide rechten en openbaar notaris te Ieper, verklaart dat Jacques vander Beke, zoon van Cornelis en inwoner te Ieper, aan Jan de Laat - eveneens inwoner van Ieper - een erfelijke losrente van 18 pond parisis per jaar verkocht heeft. De rente, ten laste van Jenne dHouplijnes, werd in 1619 bezet op een huis en erf in de Bollingstraat te Ieper [+ modaliteiten van de verkoop].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-574* werd geschreven onder BRU-AGSB-Z-574. // De tekst van BRU-AGSB-Z-574 werd volledig doorstreept. // Alle documenten met inventarisnummer 574 werden met een touwtje aan elkaar bevestigd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[de tekst werd volledig doorstreept]

Voor mij M[eeste]r Jan vander donct, Bacelier in beijde de rechten ende openbaer Notaris residerende binnen der Stadt Ipre, compareirde in persone Jacques vander beke, zone van Cornelis woonende binnen der Stadt voornomt kennende vercocht, ghecedeirt ende ghetransporteirt thebben aen ende ten proffijte van Jan de laet mede woonachtich tIpre alhier present accepterende ende belijdende ghecocht thebben eene erfuelicke losrente van xviij ponden parijsis bij iaere croijsen den pennijnck xvj.e draeghende in capitael xxiiij ponden grooten vlaemsch met vijf maenden verloop sprekende ten laste van Jenne dhouplijnes ghehijpotecquiert ende besedt op eene huijs ende erfue staende ende ligghende aende westzijde vande bollijnckstraete binnen der Stadt Ipre ghepaseirt voor Schepenen der selue Stadt In daten xij.en Decembris xvj.C xix onderteeckent C D Castaldo, door de [...?]e[...?] dese presente ghetransfixeirt zijn welcke rente hem cedent ende transportant toecompt bij cesie van Cornelis zijnen vader Jn daten xiij.e Meij xvj.C lxj ghedaen voor mij Notaris voornomt Deze vercoopijnghe cessie ende transport gheschiet mits vj s parisis te Godtspenninghe ende ouer tcapital xxij ponden groote vlaemsch danof hij cesent ende transportant hem te vollen vernoecht ende wel betaelt houdt deze aende cessionaris die men voor absolute quitantie Maecken ouer sulx hij cedent ende transportant hij seluen onmachtich ende hem cessionaris machtich omme de voorseide rente soo in capital als crois van nu voortaen te moghen veruolghen innen ende ontfanghen als sijne eijghen gheconquesteirt goet Belouende hij cedent ende transportant deze cessie ende transport te guarranderen

vallende telck 12.e desem.

Gedeelte van

test

[doorstreept:] ieghens elcken op 'tverbant ende renunciatie als naer rechte Aldus ghedaen binnen der Stadt Ipre ter presentie van Adriaen titeca ende Alexander boudewijn ghetuijghen hiertoe begroedt, x.e Junij xvj.C lxj die de minuute dezer tmijnen comptoire restende neuens de contractanten ende mij Notaris hebben onderteeckent Quod attestor

M[eeste]r J. vander donct not[aris?] 1661