Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-592

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-01-1651

Opmerkingen analytische datum: De inhoud van het uittreksel dateert uit 1651; het uittreksel zelf dateert van 1652. // Bijkomende datering: "Den 9en Januarij 1651" (09/01/1651); "den xxijen december 1650" (22/12/1650); "Den 9en Januarij 1651" (09/01/1651); "1652" (onder de handtekening van de klerk van de halm).

Type: Verkoop bij opbod van het huis van Jan en Heindrijc Seis te Ieper aan Jan Moreel

Beschrijving: Uittreksel uit het register van erfenissen, ontervingen en verkoop van huizen en erven te Ieper: Jan en Heindrijc Seis boden een huis aan dat ze in gemeenschap bezaten, na de dood van hun moeder; het huis stond in de Bollingstraat [+ situering; + informatie over het goed; + voorwaarden van de verkoop]. Het goed werd bij opbod verkocht aan Jan Moreel.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ghetrocken vut register van erfuenissen onterfuenissen ende veralienatien van huijsen ende erfuen rustende ten comptoire vande halm der stede van Jpre alwaer onder andere stae tnaervolghende van woorde te woorde

Den 9.en Januarij 1651 heeftmen te coope ghebooden op verhooghen de meestbiedende de naerste van wegen Jan ende heindrijc seis een huijs ende erfue hemlieden ghemeene toebehoorende bij der doot van hunne moeder staende ende Ligghende aen de westzijde van de bollijnckstraete tusschen de poorte van trefugie van sunebeke zuijt ende de gonne vande brauwerie van s[in]t Jacobs noort presentelick bij den voornomden Jan bewoondt omme handt daer aenne te slaene ten halmdaeghe Belast met achthien ponden parisis siaers ten profijte van Cornelis verbeke ende twee ponden grooten siaers aen de wedewe dheer heindrick Thijbault sonder meer ende voort met alsulcke vrijheden ende onvrijheden als van oude tijden mette capitaelen van welcke renten den Cooper paijement sal doen op sijnen coop ende werden de verloopen bij de vercoopers ghesuijuert tot den voornomden halm ende voorts op de naervolghende conditien aluooren dat den Cooper de pennijnghen ghehouden werdt afghetrocken de capitaelen vande voorschreuen renten te betaelen Jn twee egaele paijementen danof het eerste werdt een half Jaer naer den ouerslach ende het laetste paijement ouer de volle betaelijnghe binnen een ander half Jaer al Jn goeden ende gheeualueerden gelde waer voor den Cooper ghehouden werdt te stellen goeden souffisanten ende rescianten[?] seker borghe ende principael ten contentemente vande vercoopers blijuende niet min tot meerder versekertheijt tvercoocht huijs ende erfue verbonden Jn svercoopers handen tot de volle betaelijnghe omme bij faulte vanden selue betaelijnghe andermael vercocht te worden op tfolle renchier

test

midts doende een publicatie ende Jnsinuatie aen den Cooper acht daeghen daer te vooren sonder eenich voorder wettelick te moeten oirbooren niet Jegenstaende stijl costumen ofte vsantien ter contrarien van welcke sij ghehouden werden te renunchieren ende niet min verstaende gherenunchiert thebben met den ouerslach vanden coop ende sal tfolle renchier Jndiender viele op den Coopere ofte sijne borghe ende elck Jn solidum verhaelt werden bij heerelicke executie Den cooper Js ghehouden te betaelen voor Godtspenninghe ghereet onuermindert sijnen coop vier entwijntich schellijghen[...?] Lijfcoop twee stuuers van tpondt groot dat[?] den generaelen coop bedraeghen sal te verteeren ter wille ende gheliefte vande vercoopers ende soo daer meer verteert wierde werdt tusschen coopers ende vercoopers half en half voor hoofcleet twaelf ponden parisis voor stellen vande conditien attasten[?] publicatien etcetera ses guldens voor tplacken eenen gulden metghaders costen van erfuen onterfuen tlesen Jn den halm ende andere desen coop aengaende op welcke conditien den xxij.en december 1650 Dit huijs ende erfue hooghst Inghestelt is door Jan Mooreel ende dierijck de block op de somme van tseuentich ponden eenen schellijnck acht pennijnghen grooten met tprofijt van ses guldens ten Laste vande Cooper sonder paijement alsvooren ten seluen daeghe Js verhooght met tprofijt vande 4en pennijnck[?] bij Andries Paescheseune met twee ponden grooten [...?] gheconsenteert den derden [...?] van elcken verhooghen Js verhooght bij Jan Seis met vijf schellijnghen grooten Den 9.en Januarij 1651 wesende ghebonden halmdach ende dese vercoopijnghe vutghelesen[?] Js verhooght ten profijte vanden derden penninck[?] bij Jaeques vanden velde met thien schellijnghen grooten ende en is daernaer gheconsenteert zijnde den tweeden penninck niet meer verhooght gheweest maer soo ghebleuen op Jaeques vanden velde verclaerende desen coop te wesen voor Jan Moreel present accepterende

test

ende doende den eedt dat desen coop niet en is omme te krijghen Jn dooder handt Actum ten halmdaeghe den 9.en Januarij xvj.C een en vichtich present dheeren Hamilton Hicx Merendere vander Weke[?] ende Thijbault Schepenen Aldus beuonden ende ghetrocken vut tvoorseyde registre bij mij als Clerck vanden halm

Philips vanden Abeele 1652

test

Coop door Jan Moreel van het huijs neffens ons regufie van noorden het perstael wanof een derde van tselue vercoocht is aende brauwere van s[in]t Jacob ende de tweedeelen van nieuws opghemaeckt ende de renten van 3: 10 vlams tJaers ghelost

van het hus staedt bie den ap[?] van sunbeke