Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-594*

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-02-1681

Type: Kwitantie door Marijn Hoorne aan de abt van Zonnebeke voor de aflossing van de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-594

Beschrijving: Ingevolge de volmacht, hem verleend in BRU-AGSB-Z-594, ontving Marijn Hoorne van de abt van Zonnebeke 200 pond groten, in aflossing van het kapitaal van een rente, alsmede achterstallige intresten, zodat de akte waarin de rente gesticht werd, gecasseerd kon worden.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-594* werd geschreven onder BRU-AGSB-Z-594.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen s[ieu]r Marijn hoorne heeft bekend ende beleden, bekent ende belijdt by dese uijt Crachte vande bouenstaende procuratie ontfanghen te hebben uijt handen van mijn Eerweerdichste heere mijn heer den prelaet van Zonnebeke in aflossynghe van het capitael vande renthe hier bouen vermeldt twee hondert ponden grooten [...?] midtsgaders in voldoenynghe vande verloopen croeisen van diere afslagh twee Iaeren ende twee maenden en half die uijt Consideratie gheremitteert gheworden sijn, seuen-en-tseuentigh ponden thien schellynghen grooten Vlams scheldende den vermel- den heere prelaet ouer sijne mandanten daer-mede quite vande voorseyde renthe soo in Capitael als Croeisen, ende Consenterende inde Cassatie vande briefven van constitutie die hem ten dien effecte ouergheleuert sijn gheworden, Belouende der onders t’ houden[?]

test

staen de kennisser[?] van twee maende half zien voeren gh[...?]accordeert ende es sijn mandaet niet gheexpresseert soo wel als de validiteijt vanden transport in het mandaet voornomt gheroer[?] onder 't verbandt van sijnen persoon ende goederen? ende sulcke voonden[?] obligatie als naer rechte. Actum den iijen februarij 1685[?] T'oirconden

Marin hoorne