Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-594

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-01-1681

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den ijen 8bre xvjC seuen-en-twintigh" (02/10/1627); "op den ijen 7bre 1662" (02/09/1662); "den voornomden ijen 7bre 1662" (02/09/1662).

Type: Volmacht van Marie Ghellijnck aan Marijn Hoorne betreffende de aflossing door de abt van Zonnebeke van een rente te Zonnebeke

Beschrijving: Jonkvrouw Marie Ghellijnck, weduwe van heer Christiaen du Bois, geeft volmacht aan heer Marijn Hoorne uit Roeselare om op te treden als haar procureur, en bij de abt van Zonnebeke de som van 200 pond groten Vlaamse munt te innen, als aflossing van een rente van 12 pond 10 schellingen groten, bezet op een hofstede te Zonnebeke [+ bijkomende bepalingen]. Hij is ook gemachtigd om een volledige kwitantie uit te reiken aan de abt.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

D’onderschreuen Io[nkvrauw]e Marie Ghellijnck weduwe van s[ieu]r Christiaen du Bois heeft gheconstitueert ende machtich ghemaeckt constitueert ende maeckt machtich bij dese haerder procu- ratie speciale ende Jrrevocable den persoon van s[ieu]r Marijn hoorne, tot Rousselaer, omme ouer haer ende uijt haeren Naeme t’ontfan- ghen van mijn Eerweerdichst heere prelaet van Zonnebeke de Capitaele pennynghe eender renthe van twalf ponden thien schellynghen grooten Vlams t’siaers losselick den pennynck xvj.e, bedraeghende twee hondert ponden grooten Vlams de welcke den voornomden heere prelaet ende sijne Abdie aende onderschreuen sijn gheldende, besettende op eene hofstede groot xxxiiij ghemeten gheleghen int voornomde Zonne- beke, volghens de Lettren van Constitutie danof sijnde, ghepasseert voor de weth van aldaer den ijen [octo]bre xvj.C seuen-en-twin- tigh, onderteeckent Domicent mette verschenen croeisen der selue renthe totter daeghe vande aflossijnghe van diere mede[?] quijtschelt doende van twee iaeren achterstellen den selue naer dit ontfanck van welcke Capitaele pennynghe mette croeisen van diere ter reserve vande twee voorseyde Iaeren, den voornomden Marijn vornomt sal

test

vermoghen volle ende absolute quitancie van voldoenynghe te gheuen, ouerleuerynghe te doene vande brieuen van constitutie met huere Lettren van toecomste ende transport ghedaen by Ian Balde voor den notaris Leups op den ijen [septem]bre 1662 te consenteren ende Cassatie vande selue Constitutie ende alles te doene wat dt. ondersschreuen present ende voor ooghen[?] sijnde soude commen ofte vermoghen te doene Belouende d’onderschreuen niet alleene voor goet vast ende van weerden te houden ’t gonne der selue Marijn hoorne daer inne sal hebben ghedaen ende ghesoig- neert, maer daer es bouen t houden staen- de validiteyt vanden transport t’haeren prouffite ghedaen den voornomden ijen [septem]bre 1662 verbindende daer inne haeren persoon ende goedt present ende toecommende onder sulck verbandt ende obligatie als naer rechte constitue- rende den seluen Marijn hoorne hem seeckeren borghe ende principael ouer de voornomde Ionkvrauwe Marie Ghellijnck voor ende te onder- haut vande voorseyde haere obligatie van te houden staen de voornomde validiteyt vande transport hier vooren gheroert anden ghel[...?] obligatie van sijnen persoon

test

ende goedt, present ende toecommende, ende sulck voor den verbant als naer rechte Jn Oirconde des waerheits sijn dese gheteeckent by de voornomde Ionkvrauwe Marie Ghellijnck ter presentie van haeren soone Meester frans[ois] du Bois, ende des voorseyden Marijn hoorne opden xxix.en Januarij 1681[?]

Marie ghellinck weduwe C[...?]n du Bois

mij present f. du Bois ad[vocae]t

marin hoorne