Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-599

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-11-1681

Type: Brief van J.B. Ghesquiere aan de pastoor van Zonnebeke betreffende de betaling van het geld voor de amortisatie van nieuwe aanwinsten

Beschrijving: Brief van J.B. Ghesquiere, klerk van de pensionaris de Carpentier, aan de pastoor van Zonnebeke, waarin hij meldt dat de heer du Puij zich te Ieper bevindt. Deze is geautoriseerd om het geld voor de amortisatie van nieuwe bezittingen in de dode hand te ontvangen, en verzoekt om zo snel mogelijk betaald te worden. Ghesquiere verzoekt dat de kerk of dis zo snel mogelijk het verschuldigde bedrag zouden sturen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Typre den x.en [novem]bre 1681 smorghens

Mijn heere

Alsoo alhier inde stadt ghecommen is sekeren S[ieu]r du puij gheauthoriseert tot het ontfanghen vande rechten van amortisatie ofte droicts de nouueaux acquets daeromme dient desen expressen om vwe Reuerentie t'aduerteren dat sij soude belieuen te besorghen ende[?] laeten weten [...?]en wien het behoort ten fijne van te commen hem betalen van tgonne de kercke ofte disch van sonnebeke souden respectiuelick schuldich wesen dusdanighe voorseyde rechten want hij sonder tijt verlies wilt van alle de gonne vande casselrie betaelt sijn promptelick Jae[?] datter sel[...?] van alsnu in ex[...?]e sijn t'welcke hebbe willen vwe Reuerentie te kennen gheuen ende naer presentatie[?] van dienst blijfuen

Mijn heere

Vwe Reuerentie oodtmoedighen dienaer J. B. ghesquiere clercq vanden pensionaris de Carpentier

test

Mijn heere Mijn heere Den pastor der prochie van Sonnebeke ind'Abdije par expres