Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-598

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-11-1681

Type: Brief van J.B. Ghesquiere aan Verhaeghe van de abdij van Zonnebeke betreffende de amortisatie van nieuwe aanwinsten

Beschrijving: Brief van J.B. Ghesquiere aan de heer Verhaeghe, van de parochie en de abdij van Zonnebeke, waarin hij verklaart het geld ontvangen te hebben dat uit naam van Verhaeghe betaald moet worden aan heer du Puij, in verband met de amortisatie van nieuwe aanwinsten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Tijpre den xj.en [novem]bre 1681

Mijn heere

hebbe door den brengher ontfanghen thien ponden grooten min vijfthien stuuers, de welcke ick sal vuijt vwe Reverentie naeme betaelen aenden gheauthoriseerden sr. du puij met sijn retour mits hij alsnu absent is, Jmmers voor sijn vertreck van dese stadt, sal bij mijnen meestere commen die van diuersche andere (als van den Eerweerden heere Prelaet) ghelt heeft oock vande selue rechten van nouueaux acquets om den seluen du puij te tellen alswanneer ick de voornomde somme hem oock sal betaelen ende[?] quitantie Jntrecken ende die vwe Reverentie wel behoudighen waerop haer mach betrauwen Oock dat ick sal sorghen daerouer gheen costen te souffreren ende vwe Reuerentie voorder declareren den staet van al t'selue donderdach eerstcommende alswanneer de selue sal commen spreken ende ondertusschen toonen effectiuelick te wesen

Mijn heere

Vwe Reuerentie oodtmoedichsten dienaer J.B. Ghesquiere

mijn heere mijnen meestere met Jo[ncke]r bri[?] ghesellenede doen hun oodtmo[edighe] ghebiedenisse anden Eerweerden heere Prelaet ende vw[e] Reuerentie

test

Aen Mijn heere

Mijn heere verhaeghe van der prochie van ende inde Abdije van sonnebeke

aduertentie voor den disch van Sonnebeke raeckende de taxatie door de franschen