Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-603

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-08-1682

Type: Testament van Matheeus Couureur

Beschrijving: Testament van Matheeus Couureur filius Martein ende Catlyne Galone, gemaakt op zijn ziekbed in aanwezigheid van de pastoor van Zonnebeke: bepalingen betreffende zijn uitvaart, zielmissen, schenkingen. Wat overblijft gaat naar de dis van Zonnebeke, uit dankbaarheid voor de hulp die zijn blinde moeder kreeg in nood.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ick onderschreuen matheeus couureur filius martein ende catlyne galone sieck weesende ende noch hebbende volle verstant hebbe gheroopen myn Heere den Pastor van Sonnebeke ende hem te kennen ghegheeuen myn vuterste wille ist saecke dat myn heere ende Ghodt my van deese sieckte quaemt te haelen van deese weerelt beueele mijn siele in sijne ghenaede ende begheere dat mijn lichaem begraeuen sy op het kerckhof van sonnebeke bij mijn ouders met het vutuaert op het lyck weesende het middelbaere met het gheluut van een keere in het welcke sal assisteeren mijn heere den capellaen ende op den dach van het vutuaert sal een rasier koorne den aermen ghedeelt weesen ofte eenighen tijt daer naer alsoo myn heere den Pastor ende den dischmeester sal gheradich vijnden Jtem daer hebben ghedaen weesen met den eersten vierentwijntich messen van requiem voor mij tot laeuenesse van myn siele ende mijn ouders sielen Jtem daer sal ghegheuen weesen aen den altaer van onse L[ieve] vrauwe vande Roosekrans de somme van ses ponden parisis ende de reeste van mijn ghoet Ick belaste dattet blyue ten profyte vanden disch van Sonnebeke om te voldoen aen het groot weldaet dat ick ontfaen hebbe met mijn aerme ende blende moeder die in onse grote noot ende aermoede gheholpen hebben gheweest in teecken der waerheit hebbe dit onderteeckent den 31 augusti 1682 ter presentie van heere guilielmus piers vicepastor van Sonnebeke gillis saelen ende caerel goemaere als ghetuighen daertoe gheroupen die ter causse van niet te konnen schrijuen hebben deesen onderteeckent met hemlieden ghewoonelick marck ons toorconden

Toorconde het marck van Matheeus couureur

Alipius verhaeghe Pastor van Sonnebeke

guilielmus Piers

tmarck van Gillis Saelen

toorconde tmarck van Caerel goemaere