Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-613

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-07-1687

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baefmesse xvjC vierentachtentigh" (01/10/1684); "vanden ix.e april xvj.C vijfentachtentigh" (09/04/1685).

Type: Pandstelling door Pauwels Vermersch van gronden en woningen te Zonnebeke voor schulden aan de kerkfabriek van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van heer Guill[aum]es Frans[ois] de Voocht te Zonnebeke, laten weten dat Pauwels Vermersch filius Ector, landbouwer te Zonnebeke, voor hen verklaard heeft dat hij de kerkmeesters van Zonnebeke een bedrag van 231 pond 12 schellingen parisis schuldig is, nl. als achterstallige cijns van twee gemeten grond met daarop de herberg 'Broodsende'. Omdat Pauwels Vermersch niet het geld heeft om deze som af te betalen, geeft hij de herberg en het bijhorende woonhuis in onderpand, samen met nog een ander stuk grond in de parochie [+ situering van die grond]. Als hij zijn schuld niet kan afbetalen, zullen de gepande gronden verkocht mogen worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Bailliu Ende Schepenen van m'her guill[iaum]es frans[ois] de voocht Erfachtigh Rudder van t H[eijligh] Roomsch Rijckx heere van sonnebeque houdenhoue etcetera ende dat van t'voornomde sonnebeke Doen te Weten dat voor ons commen ende ghecompareert Is In persoone pauwels vermersch filius ector lantsman tot sonnebeke den welcken ken wel ende deughdelick schuldigh te wesen aen ende ten proffite van frans[ois] corrier ende laureins de roo de Jonghe als kerckmeesters deser prochie ende heerelichede van sonnebeke de somme van twee hondert eenendertigh ponden twaelf schele parisis ouer soo veele den eersten comparant schuldigh Is ghebleuen bij rekeninghe vanden ix.e april xvj.C vijfentachtentigh ghedaen mette voorseyde kerckmeesters in hemlieder voornomder qualiteyt ter cause van diuersche Iaeren achterstellinghe van cheins pacht van twee ghemeten lants daerop de herberghe ghenaempt de brootseynde Jeghenwoordigh Is staende toebehoorende de kercke van tvoornomde sonnebeke gheleghen onder dese heerelichede tlaetste Iaer verschenen baefmesse xvj.C vierentachtentigh ende alsoo den eersten comparant onuersien Is van ghereede pennijnghen omme de voorschreuen somme te betaelen verclaert In versekerthede vande selue te verbijnde mits desen bij forme van staenden seker de voornomde herberghe ende woonhuus ghenaemt

test

tbrooseijndehof met het coystal scheure ende andere groene ende drooghe cattheijlen staende opde voorseyde twee ghemeten lants Jtem twee ghemeten twintigh roeden saijlandt aenden eersten comparant toebehoorende wesende suuer ende onbelast gheleghen onder dese prochie ende heerelicheyt streckende suut ende noort aboutterende van oosten andries de boutte suut Jan la rue ende Joos de swarte west de waelstraete ende noort pieter verhulst Joos de warte s[ieu]r fran[ciscu]s moenis ende de rijckeclaeren t'Jpre omme bij faulte van betaelijnghe vande voorschreuen somme tghebreck van dien daerop te verhaelen bij vercoopijnghe bij decrete volghens de costumen ende vsantien der saele ende Casselrie van Jpre belouende den eersten comparant voorder beset te gheuen aensocht sijnde renunchierende aen alle exceptien ten desen contrarierende dienuolghende hebben wij bailliu ende schepenen voornomt ghewesen In laste de voorschreuen twee ghemeten twintigh roeden saylandt met de groene ende drooghe cattheijlen gheene ghereserueert staende op het voorschreuen kerckelandt met alle sollemniteyten Jn ghelicke gheuseert ende ten effecte hieruooren ghementionneert dit alles ter acceptatie van heer ende meestere Alipius verhaeghe pastoor van tvoornomde sonnebeke ouer de voorseyde kerckmeesters In hemlieder voornomde qualiteijt In kennisse

test

van al twelcke hebben wij Bailliu ende schepenen bouenghenompt dese doen depescheren onder het handteecken van onsen greffier aldus ghepasseert In vierschare den xxxj.e Jullij xvj.C seuenen- tachtentigh Toorconden

J.B. Ghesquiere

test

Wettelicke acte verbant tot Laste van paulus Vermeersch

omme de heere pastor van sonnebeke uuytter naeme vande kerck meesters nopende t'verbant verleent bij pauwels vermersch

[rekensom niet overgenomen]