Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-619*

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-06-1689

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1689".

Type: Reactie van de pastoor van Geluveld op het voorstel van de abt van Zonnebeke, vermeld in BRU-AGSB-Z-619

Beschrijving: In navolging van de opdracht van de abt van Zonnebeke begaf Ghelein Mannes, koninklijk notaris te Passendale, zich naar de heer Philips Velle, pastoor van Geluveld met het in BRU-AGSB-Z-619 vermelde voorstel; de pastoor vroeg om bedenktijd, maar zou binnen een tweetal dagen de abt opzoeken om tot een akkoord diesaangaande te komen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-619* staat onder BRU-AGSB-Z-619.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jck onderschreuen Notaris Roijal Residerende tot passchendale vut crachte ende ten versoucke vande voornomde eerweerde heere abt ende heere van sonnebeke verclarse bij desen mijn ghetransporteert thebben ten huyse van heer philips velle pastoor van gheluvelt ende an hem gheInsinueert copie van het bouenstaende versouck ende In cas van Refus gheprotesteert als naerstille[?] ende ande seluen here pastoor geuraecht of hij tselue was accepterende ofte niet den welcken mijn heeft gheandtwoort dat hij aluooren tantwoorden hem soude eerst daer op moeten aduiseren maer soude binnen een dach ofte twee syn eerweerdichte connen selue spreken ende met hem sien ouer een te commen Actum desen xiijen Junij 1689 Torconde Ghelein mannes 1689 Not[aris]