Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-616

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-10-1688

Type: Rapport van de pastoor van Houthem aan de abt van Zonnebeke betreffende de zielzorg en het aantal kerkelijke bedienaars, o.a. te Komen en Wervik

Beschrijving: F. Pustaert, pastoor van Houthem, laat weten aan de abt van Zonnebeke, dat enkel te Komen en te Wervik de zielzorg voor meer dan 2500 communicanten is toevertrouwd aan enkel de pastoor en een kapelaan; hij vermeldt er wel bij dat in beide gevallen Recolletten de pastoors en kapelanen soms assisteren.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Houthem den 16.e [octo]tober [sic!] 1688

Eerwerdichsten heere,

Laet u Eerwerdicheit bij desen weten hoe dat ick debuoiren ghedaen hebbe bij mijn heere den pastor van Commene om in kennesse te Commen van eenighe plaetsen alwaer beuonden worden 2500 Communicanten, ende en hebbe gheen ander konnen becommen als Commene ende Weruijcke alwaer beuonden wort meer als in het voornomden ghetal onder eenen pastoor ende een cappellaen maer in beede de voorside plaetsen zinder Recollecten die de pastoren ende

test

Capellaenen in tiden van noode in alles assisteren isset saecke dat ick u eerwerdicheit noch in Iet kan dienst doen sal bliuen met alle respect

Eerwerdichsten heere

V Eerwerdicheits Onderdanighen Dienaer

f. Pustaert Pastor van Houthem

test

A Monsieur Monsieur le tres Reuerend Abbe et seigneur temporel de sonnebeecke audit Sonnebeecke