Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-615

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-11-1688

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "t'sedert den 31en ougst sesthien hondert seuenenveertich" (31/08/1647); "totten 20en Julij 1683" (20/07/1683).

Type: Verklaring van de voormalige pastoor van Beselare betreffende het feit dat hij daar steeds alleen heeft ingestaan voor de zielzorg

Beschrijving: Franciscus van Harijnghe, voormalig pastoor van Beselare, verklaart - op verzoek van Jacobus Piers, abt en heer van Zonnebeke - dat hij heel de periode, vanaf het moment dat hij pastoor werd tot het moment van zijn permutatie (1647-1683), zonder kapelaan of vicaris instond voor de zielzorg in zijn parochie. De heer Franciscus Teerdelandt kwam er enkel om de vroegmis te doen, en diende geen sacramenten toe.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen franciscus van harijnghe Priester ende te vooren pastor der prochie van beselaere tuught ende verclaert met presentatie van eede op het versouck vanden Eerweerdijghen heere Jacobus Piers Abt ende heere van sonnebeke waerachtich te wesen dat hij t'sedert den 31.en ougst sesthien hondert seuenenveertich date van t'obtineren der presentatie vande cure pastorial van het selue beselaere de selue pastorie heeft bedient totten 20.en Julij 1683 dach van sijne permutatie ofte Resignatie ende dat sonder assistentie van eenen capellaen ofte vijcaris ten opsichte hij alleene souffisant is geweest omme te voldoen aende sorghe pastoriale ofte siele Last ende voor soo veel Inde selue prochie gheweest is heere franciscus Teerdelandt den seluen is aldaer alleenlijck gheweest om de prochiaenen te dienen van een vroechmisse ende gheensints tot de Administratie vande H[eijlighe] Sacramenten Torconde desen 12 nouembre 1688 Franchoijs van harijnghe wijlent pasteur van becelare

test

Attestatie vande [heere] pastor van beselare 1688