Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-618

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-06-1689

Type: Verkoop van grond te Zonnebeke door Frans[ois] van Thourout aan Gillis de Siaene

Beschrijving: Frans[ois] van Thourout filius P[iete]r, landbouwer te Zonnebeke, verkoopt voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van heer Jooris de Tramecourt te Zonnebeke, grond aan Gillis de Siaene filius Jans, eveneens wonend te Zonnebeke. Het stuk is een lijn en 24 roeden groot [+ situering van de grond, + voorwaarden van de verkoop].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij s[ieu]r Fran[ciscu]s moenis bailliu bertholo- meus van heule Joos de swarte nicolais claerbout p[iete]r bollart ende andries van mechelen schepenen van m'her Jooris de tramecourt heere van tselve Trammecourt Weirchin sonnebeke etcetera ende dat van t'selve sonnebeke doen te weten dat voor ons commen ende ghe- compareert is in persoone fran[ciscu]s van thourout filius p[iete]r Lantsman tot sonnebeke welcken comparant bij desen bekent vercocht te hebben aen ende ten proffite van gillis de siaene filius Jans Jonckman woonende binnen de voornomde prochie die van ghelijcken bekent ghecocht te hebben den nombre van een lijne xxiiij roeden busch ende vuijtghevut busch lant met de taillie plantsoenen Jonghe elsenghesleghen turf daer op staende ende ligghende Inden oosthouck deser prochie van sonnebeke aboutte- rende van oosten gillis soenen suijt Jo[ncvrauw]e marij withouck west de wedewe ende hoir van Cornelis grimmelpont ende van noorden Jo[ncvrauw]e de wedewe ende hoirs d'heer Louijs de waurans omme voor gotspenninc 2 s[?] parisis lijfcoop 12 s[?] parisis hooftcleet aen s'vercoopers huijsvrouwe 12 schellijnghe ende van principalen coop voor de somme van acht hien ponden parisis den hoop te betaelen gereet metter erfuenisse den vercooper vercoopt dit Lant suijuer ende onbelast dan met heerelicke renten als van oude tijden die int capitael

test

blijfuen scoopers laste nemaer d'achterstellinghe van diere bijden vercooper neffens alle prochie lasten te suijueren tot daete vande erfuenisse Costen van erfuen onterfuen maerckghelt acte van passerijnghe ende aende wette- licke rechten tusschen vercoper ende cooper half ende half Dienvolghende hebben wij bailliu ende schepenen voornomt den vercooper al wel ende wettelick ontvuijt ontgaet ende onterft van het buschlant taillie ende plantsoen[...?] hier vooren vermelt ende daerin ghegoet ende gheerft den cooper present accepterende opde conditien voorschreuen mette sollemni- teijten in ghelicke ghevseert welcke cooper heeft eedt onder [vermoedelijk wordt bedoeld bedoeld: onder eedt] verclaert t'ghecochte busch- lant niet te sullen brenghen in dooder hant in kennisse der waerheijt hebben wij bailliu ende schepenen bouen ghenaempt desen doen teeckenen bij onsen greffier ende was Aldus ghedaen in vierschaere den vijfthienden Junij xvj.C hondert neghen- entachtentigh Toorconden

J.B. Ghesquiere

test

[enkel de zwarte teksten overgenomen:] een Lijne 24 roeden busch commende van gille dhaene

omme gillis de haene tot Sonnebeke