Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-610

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-09-1655

Type: Overeenkomst voor schepenen tussen Pieter Bernaert (schuldenaar) en Maerten Willemarck (schuldeiser) betreffende de delging van schulden

Beschrijving: Pieter Bernaert, in eigen naam en in naam van zijn echtgenote, Tanneken de Smet, verklaart voor schepenen dat hij een aantal goederen overmaakt aan Maerten Willemarck [vee, gewassen, landbouwwerktuigen], evenals een som geld. Op deze wijze wil hij zijn openstaande rekeningen en leningen terugbetalen. De genoemde personen verklaren dat het niet hun bedoeling is om eventuele andere crediteurs te bedriegen. Deze overeenkomst zal als kerkgebod bekendgemaakt worden, zoals gebruikelijk is in dergelijke gevallen.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Compareerde voor d'onderschreuen schepenen in persoone pieter bernaert soo ouer hem seluen als hem sterck maeckende ouer Tanneken de smet sijne huijsvrauwe met belofte van ratificatie dies versocht sijnde, welcken comparant heeft opghedreghen, ghecedeert, mitsgaders ghetransporteert soo hij doet bij desen aen ende ten prouffytte van maerten willemarck ten desen present ende accepterende die naerschreuen Catheilicke goederen te weten eerst twee bruijne ruijn peerden ses coijen te weten vier roode ende twee swarte thien staecken bien vijf duijst cooren schoouen inde scheure drije duijst en half hauer schoouen voorts acht hondert boonen schoouen te uelde eenen waghen ploege ende eeghde met het harnasch vier jonghe swijnen, twijntich hies[?] boucqweijt opden solder voorts de somme van vierendertich ponden grooten berustende onder den stochouder dierkens gheschiedende desen transport eerst voor de somme van vijfhondert guldens ouer smede werck ende gheleenden gelden voorts seuenentwijntich ponden grooten ouer de leeuerijnghe van schapen ende

test

Caupels, voorts sesthien ponden groeten ouer den comparant betaelt aen dheer heindrijck laponte ende Caluen ende voorts twaelf ponden grooten ouer twee Jaeren interest vande voorschreuen sommen mitsgaders twee ponden grooten ouer gheaduanceerden gelde ende eenighe leuerynghe van fine[?] de me[...?]k daernaer gheschiet verclaerende den comparant ande acceptant dat desen opdraght is deughdelick ende onuergolden ende niet omme eenighe crediteuren te frauderen dan alleenelick omme den acceptant vuit alle de selue catheilen daermede te connen voldoen van sijne deughdelicke pretensien consenterende hiervan ghedaen te worden de kerck gheboden als naer costuyme gherequireert omme bij ghebreke van betaelijnghe vande voorschreuen sommen aende voorschreuen goedijnghen te moghen verhaelen bij sommiere vercoopijnghe desen 21.en [septem]bre 1655 onder tmercq pieter leonaert maerten willemarcq p[iete]r wauters J. Cas- per reg[ist]re f[oli]o 129 [...?]

quod attestor als greffier C. Goimar[?]