Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-624

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-05-1690

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baemesse 1689" (01/10/1689); "1690".

Type: Inschatting door een gezworen taxeerder van de waarde van een stuk grond te Zonnebeke, toebehorend aan de dis, ter gelegenheid van het einde van de pacht door Rogier Soenen

Beschrijving: Jan de Boutte, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, berekende op verzoek van de afgaande pachter, Rogier Soenen, en de dismeesters en pastoor van Zonnebeke, de overnemers, de waarde van een stuk grond van 450 roeden land, toebehorend aan de dis en gelegen in de westhoek van Zonnebeke [+ situering van de grond]. Hiervoor hield hij ook rekening met de bewerking, bemesting en beplanting van de grond.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Vpden x.en meij 1690 was bij mij onderschreuen gheswooren Prijser der zaele ende casselrie van Jpre ouersien ende ghepresen ten versoucke van Rogier soenen afgaenden pachter ende ouergheuer ter eender ende disch meesters der prochie van zonnebeke met Agreatie vanden eerweerden heere Abt heere van zonnebeke voorseyt midtsgaders den heere pastoor der selue prochie ouer- nemers ter ander tgonne naerschreuen beuonden vp een partie van 450 Roen lants compiterende den voornomden disch gheleghen Inder westhouck deser prochie noort anden snoucquaert te weten de besaeijthede van een ghemet landts tarwe gehoorlicke ghevet te baemesse 1689 met messijnck vette Labeur twee veuren In naervette van boucwiet stoppel dat ghevet was omme tselue boucwiet met asschen ende ander corte vette ende alsnu ghedolfuen

  • gheex[timeer]t vette labeur saet ende a[...?]en Arbeijt tsamen ter somme van lxj lb x s parisis

Jtem de groene taillie van coutte mette plantsoen saen[?] prijs[?] xxij lb parisis

Tsaemen lxxx[?]iij lb x s parisis dico [...?] lb 10 s parisis

Actum daete vut supra mij Toorconde

Jan de boutte 1690

  • Labeur ii lb parisis vette 30 lb parisis naer vette 6 lb parisis voeren ende breen 4 lb parisis saet delfuen 4 lb parisis