Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-529

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-07-1666

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; als datering wordt de meest recente datum gekozen. // Bijkomende dateringen: "Den xijen meij 1666" (12/05/1666); "den 6.en Julij 1666" (06/07/1666); "van daten 12. maerte 1666" (12/03/1666).

Type: Overzicht van zaken voor de vierschaar van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Overzicht van zaken die voor de baljuw en schepenen van de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke kwamen, in meerdere zittingen in de herberg 'Het Hert' te Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ghedijnght den xij.en meij 1666 ten hijse van Woulter de boutte herbergier Inden herdt tot sonnebeke plaetse door dheer gillis de blieck baill[iu] midtsgaders fran[ciscu]s bollaert Pauwels de smijtere Christiaen[?] baelen fran[ciscu]s vander vander meersch maerijn de Cantere ende Anth[euni]s kesteleijn schepenen vanden Eerweerden heere Abt ende heere van sonnebeke

andermael ghedijnght den 6.en Julij 1666

Voortganck volghende de retroacte

Mijn Eerweerde heere den Abt heere van sonnebeke heeschere bij pandijnghe contra sieur Jan baptiste vanden broucke met Consoorten verweerers bij herd: met oInthe[...?]

Den bailliu Cause officij heeschere contra den seluen vanden broucke verweerere staende [...?]etsupr[...?]

Ten naersten Den bailliu Cause officij heeschere contra Meestere soenen verweerere ter Cause[?] van arreest braecke staende par heeschere te dienen hodie op pene als naer stijle

test

Ten naersten Den bailliu Cause officij heeschere bij saisissemente[?] Contra fran[ciscu]s a Caes verweerere staende par. [paratur? parte?] heeschere te dienen

ten naersten op versteken Jaecq[ue]s quijnten procuracie hebbende ouer sieur Jan verbare heeschere contra Pieter Mahieu verweerere als garrant anueert hebbende ouer sieur Jan Wiccaert staende staende par[...?] heeschere te dienen op sverweerers ghedienende van daten 12. maerte 1666

Noch ten naersten Den Eerweerden heere Abt ende heere van sonnebeke heeschre contra Meestere soenen staende par[...?] heeschere te dienen op sverweerers replicque

Naer de daghijnghe ghedaen bij kerckghebode ten laste van P[iete]r van ouerberghe [...?] martheijn Couureux ende Jan saelen ende midts non compa- ritie hebben schepenen deselue ghecondempneert In de boete daertoe staende ende ordonneren deselue ten naersten te compareren op dewelcke boete behoud[...?] daghijnghe

Fran[ciscu]s bollaert met Consoorten als poincters van sonnebeke heescheres van InIurie contra Jan grim- melpre verweerere staende par[...?] heeschere ter preuue waertoe ghedaecht sijn van ouerberghe maerijn Couureux ende Jan saelen ende te[...?] laste vande selue ghewesen [...?] diffault [...?]d: met [...?]Inth[...?] ende depend... ghedecreteert ten laste van Jan saelen ende martheij Couureu[...?]