Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-528

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-04-1666

Type: Overeenkomst tussen de abt van Zonnebeke en jonker Carel Jaques de Vooght betreffende de uitvoering van een uitspraak door de Raad van Vlaanderen in het proces tussen de genoemde personen

Beschrijving: Jonker Carel Jaques de Vooght, heer van Zonnebeke, werd veroordeeld tot het betalen van 2200 gulden aan de abt van Zonnebeke. De abt is nu met de genoemde jonker overeengekomen dat hij 1500 gulden onmiddellijk zou betalen, en 700 gulden binnen de maand, nog afgezien van de kosten voor de uitvoering van het vonnis. Mocht later blijken dat de jonker toch minder moet betalen, dan zal de abt het teveel teruggeven.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo Joncker Carel Jaques de Vooght heere van sonnebeke was geexecuteert door den deurwaerder Dijsteldonck ter betaelijnghe vande somme van tweentwjntich hondert guldens ten proffyte vanden heere Abt heere van sonnebeke bij acte van[...?] condemnatie ghewesen in den Zaeke van moche[...?] soo ist dat den voorschreuen Heere Abt heeft v[...?] te Haerlien den voorschreuen Joncker Carel Jaques de Vooght vande executie midts betaelende promtelick vijfthien hondert guldens ende de ander seuen hondert guldens onthier ende een maendt bouen de costen van executie sonder preiudicie nochtans vande instante geintenteert in den Raede van Vlaenderen op rescissie vanden accoorde daer op d'acte condem- natie is gevolght ende op belofte dat de selue rescissie aengewesen synde, den voorschreuen heere Abt sal moeten restitueren tgonne bij hem te veel ontfanghen* blijf- uende ten voorderen in vigeure dacte condemnatie bij den voorschreuen Abt vercreghen ende den voorseyden Joncker Carel Jaques in sijnen geheel omme te versoucken seker[?] vanden heere Abt voor voorschreuen betaelijnghe pen[...?]tierende ten voord[...?] de voorschreuen Joncker [...?] aen alle briefuen van inductie respit ende gratie ende andere beneficien van rechte ten desen contrarierende Actum[?] tJper desen viij April 1666 Toorconde

M. Dauid Abt ende heere van sonnebeke C. de Vooght Sonnebeke

  • met sulcken interest als bij instatie sal aengewesen worden approbo M. Dauid Abt van sonnebeke

test

Origineel accoort van warande van Joncker Carel de vooght in daten 8.e april 1666