Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-654

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-05-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ten Iaere 1697"; "tJaer 1684"; "t'voorseyde Jaer 1697"; "vpden oust 1697" (08/1697); "vpden oust 1698" (08/1698); "vpden oust 1699" (08/1699); "vpden oust 1700" (08/1700); "vpden oust 1701" (08/1701); "vpden oust 1702" (08/1702); "1702".

Type: Kwitantie door Martein Gobert aan de dis en kerk van Zonnebeke voor het bedrag van de 'zetting' van een stuk bos te Wervik

Beschrijving: Kwitantie door Martein Gobert de Jonge aan de dis en kerk van Zonnebeke voor de teruggave van de som waarvoor Gobert belast werd, omdat hij een stuk bos van 642 roeden te Wervik houdt van de genoemde instellingen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Memorie hoe dat w[ijle]n[?] m[eeste]r andries polderman Jnt doen vande generaele metijnghe deser stede ende prochie van Weruick ten Iaere 1697 heeft ghestelt vp D'heer martein gobert den Jonghen de zes hondert tweenveertich roeden busch toebehoorende de kercke ende disch van zonnebecke die alsnoch vp hem gobert staen ende daer te voorent den zeluen busch heeft ghestaen vp huybrecht ghesquiere van t’zedert tJaer 1684 tot t'voorseyde Jaer 1697 zoo dat den zeluen aermen ende kercke van zonnebeke verobligiert syn danof de zettijnghe te renfurnieren aen hem gobert voor de naervolghende Jaeren

Alvooren vpden oust 1697 tot 27 lb 4 s vutten bunder, ontfanghen door seigneur Jpolytte ghesquiere compt ouer de voorseyde vj.C xlij roeden busch de somme van - v lb s x vj d [...?]

Vpden oust 1698 tot 18 £ parisis[?] vutten bunder ontfanghen door den zeluen ghesquiere compt voor de voorseyde partie - iij £ xij s iij d [...?]

Vpden oust 1699 tot 18 £ parisis[?] vutten bunder sieur Jngnaes van Elslande ontfangher comt voer de voorseyde partie busch - iij £ xij s iij d [...?]

Vpden oust 1700 14 £ par[isis?] vutten bunder ontfaen door den voorseyden Elslande compt voor de voorseyde partie busch - ij £ xvj s iij d

Vpden oust 1701 tot 16 £ 16 s vutten bunder ontfaen door P[iete]r frans. Clais compt voor de voorseyde partie - iij £ vij s vj d

Ende eindelijnghe Vpden oust 1702 tot 16 £ parisis vutten bunder den voorseyden sieur gobert ontfangher compt voor de voorseyde partie busch tot - iij £ iiij s iij d

Tsaemen tot xxij lb iij s

Den onderschreuen ouer dese bouenschreuen Jaeren sonder Preiuditie van de voorgaende Jaeren verclaert hem Content te hauden met martin neuuille welcke somme wij sullen vinden op ons gemeens die wij tsamen [...?]den commen hebben aldus desen seuensten maij 1702 Torconden Martein Gobert 1702

test

quytantie van betaelinghe vande lasten straetboeten etcetera van busch onder wervick by Cruys heeke