Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-531

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-06-1668

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 25 iuny 1668" (25/06/1668); "baefmesse 1668" (01/10/1668); "baefmesse 1669" (01/10/1669).

Type: Cijnsovereenkomst tussen Jaecques Carrein en de dis van Zonnebeke betreffende grond bij Nonnenbossen

Beschrijving: Pieter de Sprijnghere en Pieter Doolaeghe, dismeesters te Zonnebeke, verklaren dat zij grond bij Nonnenbossen in cijns hebben gegeven aan Jaecques Carrein filius Nicolaeis, en dit voor een termijn van 25 jaar, ingaand op bamis 1668, voor een jaarlijkse cijns van 5 pond parisis. Het huisje dat Carrein op die grond zal bouwen en alles wat erbij hoort, plus al zijn bezittingen stelt hij borg. Als dank voor de hulp die hij en zijn echtgenote van de dis gehad hebben, zullen zijn erfgenamen na zijn dood het huisje pas kunnen erven, als zij de dis vergoed hebben voor haar uitgaven voor Carrein en zijn echtgenote.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Pieter de sprijnghere ende Pieter doolaeghe in qualiteit als dischmeesters vande Parochie van sonnebeke kennen in in ghoeden Cheins ghegheuen te hebben soo sij doen by deesen den 25 iuny 1668 met consente ende aduu van beide de Heeren mits de heere pastor van Sonnebeke an Jaecques Carrein filius nicolaeis die van ghelycken kent in cheinse ghenoomen te hebben vier lynen lants gheleeghen bij nonnebussche dat te vooren in pachte ghehadt heeft michiel van leene ende dat voor een termijn van vijf en twijntich iaeren achtereenvolghende waeruan het eerste iaer beghinnen sal te baefmesse 1668 ende sal expireeren te baefmesse 1669 ende alsoo voorts van iaere tot iaere tot het expireeren vande cheins van 25 iaeren die ghegheeuen heeft voor ghotspennijnck ij s parisis ende voor de principaele iaerlicksche heure moet hij iaerlicks betaelen de somme van vijf ponden parisis suuer ghelt ende quaeme hij te blyuen in faulte door aermoede ofte andersins soo verobli- giert hij syn woonhuuseken dat hij daer op schickt te timmeren met den hoouen, stallen, appendentien ende dependentien met alle de boomen ende de haeghen die hij opden seluen gront schickt te planten immers alle sijn goet present ende toekommende aen den disch van sonnebeke tot becouuet[?] vande betaelynghe ende in danckbaerheit oouer alle assistentie die ick ende mijne huusvrauwe iaecquemijne vermoote vanden disch van sonnebeke ghehat hebben in aermeede ende noot ende noch staen te ontfaen ende quaemer naer mijn ouerlijden ofte van mijne huusvrauwe iemant van onse naeste vrienden te pretendeeren ende deel in het selue huseken en mooghen daer aen niet gheraecken ten sy dat sij alsuooren den disch van sonnebeke sullen ghestelt hebben buten[?] de schaede ende interest die sij gheleeden sal hebben in ons te alimenteeren ofte te rembourseeren alle het ghonne wij ooit an den disch van sonnebeke sullen ghekost hebben in teecken der waerheit hebben wij dit onderteeckent neffens den heurder den 25.en iunij 1668

Jaecques Carrein

Toorconde als ghetuughen ende soone vande [...?] Jaecques Carrein guiliaemes carrein

Pieter doolage

Pieter sprijnghere

test

Cheinsbrief van het huiseken van Jaecques carrein ghestelt op het disschelant bij nonnebussche 1668 daer nu woont ten iaere 1680 de wedewe ian blieck met haere vijf kijnderen voor 25 iaeren