Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-635*********

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-08-1693

Opmerkingen analytische datum: Het stuk werd niet gedateerd; de meest recente datum wordt als datering gebruikt. // Bijkomende datering: "in daten van 23 Januarij 1693" (23/01/1693); "vj daghen 17.18.19.20 ende 21. Januarij 1693"; "Opden 18en Junj 1693" (18/06/1693); "den 20en Juny 1693" (20/06/1693); "Opden 20en" (20/06/1693); "opden 21en" (21/06/1693); "27en Junj" (27/06/1693); "10en Julij" (10/07/1693); "18 Julij" (18/07); "13 14en Oest 1693" (13/08/1693 en 14/08/1693); "29en Oust" (29/08/1693)

Type: Rekening voor het overleg met de sekwester-econoom betreffende de afkoop van dat ambt door de abdijen van het bisdom Ieper

Beschrijving: Overzicht van de stappen in het overleg tussen de abten en abdissen van het bisdom Ieper, en de sekwester-econoom, Wyncke, betreffende de afkoop van diens ambt, en de resulterende kosten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Pretensien vanden Eerweerden heer Abt van Zonnebeke inde assorens[?] van myn heere wyncke Econome sequestre

bekommen hebbende authorisatie vande Eerweerde heeren prelaten ende Abdessen in daten van 23 Januarij 1693 tot het maecken van een fauorabel accoert met myn heere wyncke ouer syn officie van Eccconome sequestre omme tselue te exstynwe[...?]eien ende annuleren voor vacatien expressen – 2: 20: 0 Eerst diuersche vacatien ende persoens ghebruckt byde voornomde de wyncke om te ondersoecken syn sentiment ende ten lesten vanden seluen bekommen een ouerlech van synne pretensien soo van so fo[...?]me principael als verschoet[...?] vacatien alhier ouer deselue - 9: 10: 0 naer dies diuerschelick ghesproecken aende heere Jntendant ten fynne ouer in dese occasie soude behelpsaem wesen ende daertoe ghebarck[?] vj daghen 17.18.19.20. ende 21. Januarij 1693 [...?] twee daghen - 1: 4: 0

test

Opden 18.en Junj 1693 [...?] t'accoert met interuentie vanden heer jntendant ghesloeten waertoe dachs te vooren hadde ontboeden den heere prior van Waestene ende [...?]uninck om Jn tselue te interuenieren ouermits prefixe door den heer Jntendant ghestolen[?] was ende myn heere van voormeseele absent voor 3 daghen vacatie ten seluen daege briefuen Cir[...?]len afgesonden ter assistentie van onse mede gheassocierde naer alle de heeren Prelaeten ende abdessen om te interuenieren in het schriuen vanden afcoop metten voor[...?] [...?]pecte Jn ons refugie jegens den 20.en Juny 1693 tractement van heeren eit[?] - 1: 10[?]: 0

Opden 20.en syn alle heeren prelaeten ofte heure ghedeputeerde vergadert Jn ons refugie aldaer suo cuens met eenige heeren ende naer den [...?]

Liberalen den wys aende heeren vanden convocatie alwaer taccoort is gheschreuen door den heer Carpentier ende bj alles onderteeckent voor [...?] ende tractement - 2: 10: 0

Opden 21.en vergadert mett heeren ghedeputeerde S[in]t Jans voormeseele ende Ceninck tot het maecken vande repartitie tot het opbringhen vande somme principael wy[...?] etc[etera] tractement - 7: 10: 0 vacatien 2 dagen trct.[?] 0 27.en Junj vergadert Jteratiuelick mette heeren ghedeputeerde ende pensionaris Carpentier als oock wyncke om torigineel contract te teeckenen copie van tselue te maecken calculatie van yder ende ouer te senden aen alle de heeren prelaten ende Abdessen met prefixie van daeghe van betalijnghe den heelen dach in besogne noenmael ende naer daer noeit [...?] - 2: 0: 0

test

10.en Julij vergadert metten H[eer] van voormeseele ende prior van waestone ende de heelen dach In toe[...?]van gelt noenmael elc [...?] iii ghehelen [...?] onsen ontfanck met vore visitten noenmael [...?] 10[...?] ii vacatie 9: 8: 8 18 Julij den heere van voormeseele en wyncke snoens eenen seluen eenich ghelt ouergetelt naer eeten van [...?] 2 dach vacatie 144 [...?] 13 14 en Oest 1693 metten [...?] van voore[...?] Jnden ontfanck noenmael ete metten [...?]dagh van vacatie 1: 18: 0 22.en mette heeren van S[in]t Jans ende voormeseele als oock Carpentier om eenich aduis vande seluen Jnde affors[?] van wyncke nopende den ouerlech van hure pampieren by contracte ghestipuleert noenmael etc[etera] 1: 4: 0 2 daghen vacatie 1: 4: 07 29.en Oust den heere van voormeseele ende wyncke metten welcken gherelent[?] vande voorgaende betalijnghe ende volle quittancie ghebrocht met ouelech van alle hure pampieren ende vanden seluen recepis verleent aen wyncke noenmael [...?] 0: 0: 0 2 daghen vacatie 9: 4: 0

[in de marge:] [...?] van vacatie -22: 10: [...?] [...?] 7: 3:?

2 rasieren cooren voor de haerme Clarissen besproecken by accoerde -7: 3: 4