Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-635****

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-06-1693

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1693".

Type: Berekening van de respectievelijke bijdrage van elk van de betrokken abdijen in de afkoop van het economaat in het bisdom Ieper

Beschrijving: Berekening van de som die elk van de abdijen in het bisdom Ieper, genoemd in BRU-AGSB-Z-635, moet bijdragen voor de afkoop van het ambt van econoom; de raming wordt gemaakt door de abten van Sint-Jan, van Zonnebeke, van Voormezele en door de hoogbaljuw van Mesen, in naam van de abdis [+ opgave van de bedragen].

Opmerking: Kopie van BRU-AGSB-Z-635*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Supputatie van het gonne elck abdije moet contribueren naer proportie van syn goederen in de Suppressien en redemptien van het oeconomat deser dioecese van ijpre volgens het arrest van syne Majesteit ende interineringe van het parlement van doornycke ingevolgen het accoord dan of aengegaen met mijn heere wijncke possesseur van het selve officie deses supputatien gedaen door d'eerweerde ende voorseyde heeren prelaeten van sint jans Sonnebeke ende voormezeele, midtgaders d'heer phlips de keuninck hooghbailliu van meessene als ontfanger van Mevrauwe d'abdesse van aldaer gesaemde gecommitteert ten eijnde hier voor soo volgt

alvooren is te considereren dat het accoordt van suppressien van dees officien is bedraegende sonder den godtpenninck 7100 guldens

twee rasieren aen d'aerme claertiens tot ypre begrepen in het accoordt alhier over de somme 43 guldens

test

Dies elcke Abdije moet contribueren tot het bevinden van de somme hier vooren ten aduenante van xvien penninck soo volght

Abdije [incommen – contributien] [getallen niet overgenomen] Sint jans rousbrugge nonnebussche bergue Saint winocx t'nieuw cloostere Sint nicolais waestene meessene zonnebeke voormezeele eversaem loo

Aldus gedaen den 27 junij 1693 was onderteeckent robertus abt van Sint jans M. Stappens abt van voormezeele Jacobus abt heere van zonnebeke p. de keuninck 1693

test

quelques pieces touchant la greffe sequestre de LOeconomat des Abbayes vacantes et la quote de chaque Abbaije de l'an 1693

PP