Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-635***

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-01-1693

Type: Volmacht door de abdijen van het bisdom Ieper aan een aantal abten en abdissen om beslissingen te nemen in verband met de afkoop van het economaat in dat bisdom

Beschrijving: De abten, abdissen en dekens van het bisdom Ieper verklaren dat zij de abten van Zonnebeke, Sint-Jan te Ieper en Voormezele, en aan de abdis van Mesen afgevaardigd hebben om een akkoord te sluiten met de sekwester-econoom voor dat bisdom - meester Jan-Baptist Wincke - om zijn ambt af te kopen, en om vast te stellen hoeveel iedere abdij moet bijdragen (naargelang haar inkomsten).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij onderschreuen Abtten prelaeten Abdessen ende dekens vanden diocese van Jpre declareren bij dese te committeren d'heeren Abtten van Sonnebeke Sint Jans, ende voormezeele mitsgaders d'abdesse van meessen tot het maecken een accord vande afcoop van het officie van conseillier econome sequestre vande voorseyde diocese competerende d'J[oncke]r ende meestere jan baptiste wincke, ende dat soo met den voorseyden wincke als door de[...?] handt van mijn heere den Jntendant ofte door alle andere middelen als sij geradich sullen vinden, voorts declareren oock de voorseyde heeren te committeren tot het maecken vande quottificatie t'onsen laste naer aduenante van ons goet om te betaelen de somme dieder sal wesen geaccordeert tot afcoope van het voorseyde officie beloouende elcke respectiuelijck te betaelen promptelijck de somme die t'onsen laste bij de voornomde heeren sal wesen gequottifeert mitsgaders

test

te houden voor goet vast ende van weerden al dat bij de voorseyde gedepeuteerde sal wesen gedaen op het verbandt als naer rechte actum tJpre Inde vergaderijnghe vande voorseyde heeren desen 23 Januarij 1693

Judocus Abt van Loo

M. Stappens Abt van Voormezeele

Mari Joanna De Keerle Abdesse van Nonnebossche

Jacobus Piers Abt heere van Zonnebeke

Cecilie van Vleteren abdesse van Rousbrugghe

antonius prelaet van Euersam

T. Judocus Abbas Sancti Nicolai furnensis

Maurus abt van Berghe S[aint] Wimox

Marie louise victoire de Crequy abbesse et Comtesse de Messines

marie Ioseph maes Abbesse de Nouveau Cloistre A berghe

P[iete]r le febure prior van Waesten bij laste van mijn heere prelaet

Robertus abbe de Saint jean

test

bewijsen vanden ontfanck vande greffye OEconomat