Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-635*

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-06-1693

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1693"; "opden 29en Oest 1693" (29/08/1693); "opden 10en Julij 1693" (10/07/1693); "opden ii July 1693" (11/07/1693); "opden 8en Julij 1693" (08/07/1693); "opden 8en oest 1693" (08/08/1693); "opden 8en Julij 1693" (08/07/1693); "opden 8en Oest 1693" (08/08/1693); "opden i Oest 1693" (01/08/1693); "opde 29en Oest 1693" (29/08/1693); "opden 10en Julij 1693" (10/07/1693); "opden 7en Julij 1693" (07/07/1693); "opden 11en Julij 1693" (11/07/1693); "opden 22en Oust" (22/08/1693); "opden 8en Julij 1693" (08/07/1693); "opden ii Julij 1693" (11/07/1693); "op den 24en 8bre 1693" (24/10/1693).

Type: Berekening van de respectievelijke bijdrage van elk van de betrokken abdijen in de afkoop van het economaat in het bisdom Ieper

Beschrijving: Berekening van de som die elk van de abdijen in het bisdom Ieper, genoemd in BRU-AGSB-Z-635, moet bijdragen voor de afkoop van het ambt van econoom; de raming wordt gemaakt door de abten van Sint-Jan, van Zonnebeke, van Voormezele en door de hoogbaljuw van Mesen, in naam van de abdis [+ opgave van de bedragen, + vermelding wanneer elk van de abdijen zijn deel betaald heeft].

Tekst

test

Supputatie van het gonne elcke abdie moet contribueren naer proportie van sijn goederen inde suppressie ende redemptie van het officie van het economaet der diocese van Jpre volgens het arrest van sijn Majesteit ende intherineringhe van het parlement van Doornick ingheuolghe het accoord danof angegaen met mij dheere wijncke possesseur van het selue officie deses supputatie gedaen door dEerweerde ende voorseyde heeren prelaeten van sint Jeans sonnebeke ende voormeseele mitgaders dher phlips de Ceuninck hooghbailliu van meessen als gheautoriseert van meurauwe dAbdesse van aldaer ghaende gecommitteert ten eijnden hier voor soo volght

Aluooren is te consideren dat het accoord van suppressien van thet officie is gedaen sonder den godtspenninck 7100 guldens twee rasieren aende haerme Claerkens tot Jpre begrepen in het accoert alhier ouer de selue 43 guldens

test

[bedragen niet overgenomen]

Dies elcken Abdie moet contribueren tot het beuinden vanden somme hier vooren ten aduenante van xvj.en penninck soo volght

Abdie [incommen – contributien] S[ain]t Jeans rousbrugge nonnenbussche bergues Saint winocq tnieuw cloostre sint Nicolas waestene meessene zonnebeke voormeseele Euersaem Loo

Aldus gedaen den 27 Junij 1693 Robertus abt van sint jans M. Stappens Abt van Voormezeele Jacobus Abt heer van Zonnebeke p. de Ceuninck 1693

test

opden 29.en Oest 1693 ontfaen door mijn heer wyncke - 40: 0: 0 opden 10.en Julij 1693 ontfaen vande dabdesse van Roebrugge de somme van 16: 16: 0 opden ii Julij 1693 ontfaen van dabdesse van nonebosse - 18: 0: 0 opden 8.en Julij 1693 ontfaen door den heer prelaet van voormesele op rekenijnghe 138 pijstoelen in specie maecken ter somme van 216: 4: 0 opden 8.en oest 1693 ontfaen [...?] 41 pystolen vtbringhen - 216: 4: 0 door den heer van voormeseele opden 8.en Julij 1693 ontfaen seuen pystoelen en half ende 9 pataconen vtbringhen ter somme van 15: 10: 4 opden 8.en Oest 1693 ontfaen 10 pyst[olen] o[...?]v halfe[...?] patacon 15: 10: 9: 6 opden i Oest 1693 ontfaen door voormesele 61: 6: 8 synde 40 pystolen opde 29.en Oest 1693 in volle betalijgnhe 22: 0: 0 opden 10.en Julij 1693 ontfaen vande Prior van waestene de somme van 33: 12: 0 door mijn heer van voormeseele ontfaen opden 7.en Julij 1693 van meesene 51 pystoelen ende 9 schellijnghen v ii grooten vlaems maecken 80: 7: 11 twee dagen voor het oproippen van het gelt ontfaen 13 pijstolen ende 143 patacons in specie - 79: 0: 9 opden 11en Julij 1693 ontfaen van rente heer Abt van voormeseele - 50: 2: 8 opden 22.en Oust noch ontfaen 49: 17: [...] [...?] ontfaen vanden Eerweerden heere van Euersaem opden 8.en Julij 1693 - 39: 0: 0 opden ii Julij 1693 ontfaen vanden Eerweerden heere van loo de somme van 39: 3: 4 op den 24en [octo]bre 1693 heeft den Abt van loo voldaen mette somme van 38: 17[?]: 4

test

Andries van mechelen om de hooghe lugten[?]