Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-647

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-10-1685

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baefmesse xvj.C vierentachtentich" (01/10/1684); "van daeten 18 7bre 1685" (18/07/1685); "1685"; "1686".

Type: Verklaring van de ontvanger van Ten Duinen betreffende de stappen ondernomen om achterstallige pachten te verkrijgen van Pieter Lenaert

Beschrijving: Op verzoek van de ontvanger van de abdij van Ten Duinen, Jacob Lootyns, zal de baljuw van het ambacht, de heerlijkheid en baronie van Maldegem de goederen van Pieter Lenaert beschrijven en verkopen, om daarmee diens achterstallige pacht voor de hofstede Burclo te betalen. De burgemeesters en schepenen van het ambacht gaven hiervoor de toestemming. [wellicht niet relevant voor de abdij van Zonnebeke]

Opmerking: BRU-AGSB-Z-648 (zo niet in de databank opgenomen) is een 'modern' papiertje met de boodschap: "Dit stuk behoort toe aan de abdij der Duinen en werd bij de archieven der Duinen gevoegd"; wellicht hoort ook BRU-AGSB-Z-647 in dat fonds.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ten versoucke van my onderschreven Ontfangher vander Abdie vanden duyne Jn brugghe sal den heere Bailleu vanden Ambachte heerlichede ende Baronnie van maldeghem beschryuen ende daer naer vercoopen de goederen van pieter Lenaert omme namptissement[?] vande somme van twee hondert vyfuentachtentich ponden acht groten ouer diuersche Jaeren Lantspacht tLaste verschenen baefmesse xvj.C vierentachtentich vande hofstede ghenaempt Burclo groot ontrent de twaelf hondert vichtich ghemeten onder Lant velt bosschen ende vyfuers ende dit vuyt crachte van acte tsynen Laste vercreghen van Burghmeesters ende schepenen vanden voornomde ambochte van daeten 18 [septem]bre 1685 onderteeckent goeman ende omme elf schellynghen grooten acte costen ende omme de costen deser ende noch staende te ghehooghen Torconde den 22 [octo]bre 1685 ende voorts alle desen goede [...?]tefaijfie[...?] tot verhael van de somme van tsestigh ponden grooten tsiaers ouer den pacht ende tghebruyck vande voornomde landen vande Jaeren verschenen 1685 ende een ghelijcke somme emmers versekerthede ouer den loopenden Jaere staende te verschijnen 1686 vuijt Crachte van tacite Jpothecque

[handtekening:] Jacob[?] Lootyns 1685