Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-664

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-02-1699

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van daten 31.e January 1695" (31/01/1695).

Type: Kwitantie door Marye Magdeleine le Roy aan Marye Le Febuer, voor de afbetaling van een derde van een rente

Beschrijving: Marye Magdeleine le Roy, weduwe van Rougier Le Febuer, verklaart dat zij van haar schoonzuster, Marye Le Febuer, de som van 12 pond groten Vlaamse munt ontvangen heeft, ter betaling van een derde van een rente van 36 pond groten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De onderschreuen wedewe van rougier Le Febuer bekent ontfaen thebben van marye le Febuer haere schoonsuster de somme van twaelf ponden grooten vlaems ouer ende Jnvoldoenijnghe vande het derde part Jn het capitael van eene rente van sessendertich ponden grooten capitael die de onderschreuen uur de selue marije ende consoorten waeren gheldende an meestere gillis vendeuille ende bij hem rougier le febuer opgheleyt gheweest an s[ieu]r [...?] Bouvet vutde quitantie staende opden [...?] vande rente brief van daten 31.e January 1695 daer Jnt regard vande verloopen particulier an dito rougier le febuer syn betaelt gheweest waermede sy onderschreuen Jnt regard van t'part ten laste vande voorseyde marye le febuer kent te wesen voldaen ende contenteert voor soo veele dies angaet Jnde cassatie van dien aldaer[?] Soo het behoort desen 8.en februari 1699 toorconde

tmarcq van marye magdeleine le roy wedewe van rougier le febuer