Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-650

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-04-1696

Type: Verklaring door een meester-metselaar betreffende de instorting van de scheidingsmuur tussen de refugie van Zonnebeke te Ieper, en het erf van Pieter Lams

Beschrijving: Ian de Feijere, meester-metselaar van Ieper, verklaart dat de muur tussen het refugie van de abdij van Zonnebeke en het erf van Pieter Lams ingestort is omdat men er een grote hoop kolen tegen gestapeld had, en de muur dit gewicht niet kon dragen, en niet uit ouderdom.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen Ian de feijere meestere metsenaer binnen deser stede van Ipre verclaert ende attesteert voor waerachtich dat het invallen vanden meur tusschen d'erfue van het refugie van den Eerweerden heere abt van zonnebeke ende s[ieu]r Pieter Lams is veroorsackt gheweest door het leggen iegens den voornomden meur eene groote quantiteijt van coolen ende door geene andere cause ende wel gevisiteert hebbende het resteerende deel van den seluen ouden meur verclaert voor waerachtich dat den seluen noch conde staen ten minsten noch vijf en twintich Jaeren in sulcker voughen dat den voornomden meur niet en is gevallen door ouderdom maer door het voorseijde gewichte van coolen bereijt synde al het gonne wettelick ende onder eet te verclaeren dies ansocht sijnde Toorconden t Jpre desen 6.en april 1696 Jan de feijere

test

attestatie van baes feijere dat den meur tusschen de refugie ende de brauwerie van Jacobs is ghevallen door het ghewighte van te colen daer teghen te legghen 1696