Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-632bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-08-1692

Type: Testament van Willemijntken Andries

Beschrijving: Testament van Willemijntken Andries: zij wil begraven worden in de kerk van Zonnebeke, met de beste dienst, er zal een rasier brood gedeeld worden aan de armen, en er zullen 80 missen gelezen worden voor haar zielenheil; verder nog een aantal giften.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde voor ons onderschreuen respectiuelick pastor ende schepenen van Sonnebeke willemijntken Andries Jonghe dochter sieckelick maer nochtans wel bij verstande soo het ghenoechsaem bleeck de welcke ouerdenckende datter niet sekerder is als de doot ende niet onsekerder als desselfs ure recommanderende haere ziele ande Goddelicke Ghenade heeft verclaert soo sij doet bij desen te wesen haere vijtterste wille als het Godt sal belieft hebben te verlossen haere ziele vijt dit haer sterffelick Lichaem dat het selue sal begrauen worden inde kercke van Sonnebeke met den meesten dienst alswanneer sal vijtgedeelt worden ande Armen een rasijere broot bouendien sullen ghelesen worden t'haerder zielen Lauenisse tachentich missen waervan de dispositie wort gherecommandeert an haeren bie[...?]st[...?] Geeft an Cathrijne Reinier woenende inde Abdije van sonnebeke twaelf ponden grooten vlaemsch in consideratie van hare menichvuldigh[...?] diensten die sij vele Jaeren betoont heeft in haere kranckheit an Willemijnken ter opsichte van haere armoede remitteert

test

an d'Abdije van Sonnebeke alle haere pretensien van diensten ouermits de weldaden vande selue ghenoten den tijt van haere thien Jaersche kranckheit Geeft An Marij Andries haere suster als wesende oock in armen staet alle haere lederen lijnnenes ende generalick alle de resten[?] [...?] die naer haer ouerlijden sullen gheuonden worden Jn teken der waerheit heeft dese ondertekent op den 9.en Ougst 1692 met haer ghewoonelick handtteken declarerende anders niet te connen schrijuen

dijt is het ghewoon lijcke hanteeken van wellemijnken andrijs

by faute van nijet te connen schryuen Jan[...?] boute[...?]

tmarck van Jan de graeue my present

Alipius verhaeghe Pastor van Sonnebeke

test

9 Oust 1692

testament van Willemijncken andries

Sonder fondaetie