Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-611

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het document is niet nauwkeurig gedateerd; de meest recente datum werd als datering genomen. // Bijkomende dateringen: "vanden jaere 1665"; "vanden jaere 1686"; "den i febr. 1686" (01/02/1686); "vanden jaere 1684"; "ten jaere 1655".

Type: Overzicht van de inkomsten van een aantal kapelanijbeneficies, vooral te Roeselare

Beschrijving: Kopie van een overzicht dat Ambrosius vander Werde - nu abt van Zonnebeke, maar tevoren pastoor van Oostnieuwkerke - opstelde, betreffende de inkomsten van verscheidene kapelanijen, vnl. te Roeselare.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

copie van seker gheschrifte ofte memoire van heer ambrosius vander werde abt van sonnebeke van het incommen vande cappellanie van Sint jacob tot met de cappellanie van t hof van jseghim (ut pato) hier annex vanden jaere 1686 alswanneer hy noch pastor van oostnieuwkerke was in het welcke volght als hier naer

te noteren alsvooren dat het beneficie van Sint jacob van rousselaere is ghevnieert met het beneficie van t hof van iseghem waer van nochtans gheen mentie en wordt ghemaeckt maer enckelijck van Sint jacobs nochtans meijne daer inbegrepen te sijne ende dat men een voor al heeft ghenomen andersins de somme soude al te hooghe beloopen midts het beneficie van thof van jseghem alleene uytbringt jaerelicks volghen een andere gheschrifte vanden jaere 1665 van heer augustijn Dever alsdan pastor van oostnieuw kercke ende daernaer prior van zonnebeke 20 ofte 22 lb grooten sonder accessoiren dit ghevoegt met dat van Sint jacobs met de accessoorens ende vervallen ghenomen enckel[...?] dese vervallen op 25 lb grooten tsaemen met het ordinaire van het beneficie bedraeghende alsdaer af sal blijcken 85 lb [...?] sch 8 grooten vlams hier byghevoeght de voorseyde 20 lb grooten vlams enckel[...?] vant beneficie van thof van iseghem soude bedraeghen tsaemen 105 lb grooten ii sch[ellinghen] 8 grooten vlams hetwelck niet waerschijnelijck en is

test

ende het product alte hooghe beloopt soo dat die beneficien t saemen moeten ghenomen ende datmen voor al heef ghenomen het welcke alsoo ghenomen volght aldus

[in de marge: nota dat desen verhuert is gheweest den cosijn van heere van werde]

de capelle van sint jacob waer van lesten possessor is gheweest heer Ludovicus Bossaert heeft volghens syne notitie vanden jaere 1686 over de hondert en neghentich baensten haever den los ghestelt den i febr[ruari] 1686 was twee schellynghen uijt den baenst dus heeft alsdan daer over gheprofijteert volghens de selve fijne notitie 255 lb [...?] s [...?] dus hier 255: ii: 0

de verpachtijnghen vande landen competerende de selve cappelle vanden jaere 1684 uijtghesteken in diversche articlen tsaemen uijtbringhende de somme van 94 lb 5 s [...?] 94: 5: 0

349: 16: 0

hiernaervolgen de ordinaire toeleggen

de canoninghen van rijssel 50 lb [...?] 50: 0: 0 de Stadt rousselaere 49 lb [...?] 45: 0: 0 wordt nu gheweijghert de ghesworenen vande prochie wordt gheweijgert 55 lb [...?] 55: 0: 0 de kercke, 10 lb [...?] 10: 0: 0 den disch buijten 15 lb [...?] 15: 0: 0 den disch binnen 1 lb 10 s [...?] 1: 10: 0 distributien 12 lb [...?] 12: 0: 0

188: 10: 0

tsaemen 538 lb 6 s [...?] boven de vervallen

vervallen ghenomen iaer voor jaer enckel[...?] op 25 lb [...?] is tsaemen 838 lb 6 s [...?]

in guldens 419: 3 fl in ponden grooten 67: 7: 2: 0

test

wat aengaet de cappellanie van onse L[ieve] V[rauw] van t hospitael gheuniert met de cappelle ofte het beneficie van het heyligh cruys en vinde ick niet ten sy een gheschrifte vanden voorseyden heer dever prior van sonnebeke te vooren pastor van nieuwkercke ten jaere 1655 alwaer staet dat dit beneficie van onse L[ieve] V[rauwe] vant hospitael ten dien tyde jaerelicks bedraecht 36 ponden grooten ende dat van het H[eijligh] cruys 22 ofte 24 lb grooten dus t saemen ghenomen op het leeghste 78 lb grooten sonder mentie te maeken vande ordinaire toelegghen vanden canoninghen etcetera bedraegende jaerelycks 7 lb 17 schellijnghen 6 grooten vlams ende van vervallen bedraeghende jaerelycks 25 lb grooten

het beneficie vande H[eijlighe] drievuldigheyt beseten door den coster met het beneficie van st michiel gheunieert bedraeghende elck 20 lb grooten jaerelycks volghens het selve schrifte tsaemen tottofte 22 ponden grooten sonder mentie te maeken vande vervallen die veel meer syn als vande andere cappellaenen