Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-612

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-10-1686

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den viij.en april 1665" (08/04/1665); "in daeten xvij.en april 1658" (17/04/1658); "ten Iaere 1666"; "vanden viij.en april 1665" (08/04/1665).

Type: Overeenkomst tussen de heer van Zonnebeke en de abt van Zonnebeke ter beëindiging van een reeks processen naar aanleiding van de konijnenwarande van de eerstgenoemde

Beschrijving: Overeenkomst ter beëindiging van het proces tussen de wereldlijke heer van Zonnebeke (eerst Charles Jacques de Voocht, later zijn broer Guillames Frans[ois] de Voocht) en de abt van Zonnebeke, betreffende de schadevergoeding voor de schade berokkend aan bezittingen van de abdij door de konijnenwarande van de Voocht. In 1658 werd de Voocht veroordeeld tot het betalen van 2200 gulden schadevergoeding. Nadien kwam het tot een nieuw proces. Om verdere processen te vermijden, komt men tot de volgende overeenkomst: de Voocht ziet af van het proces, ingesteld bij de Raad van Vlaanderen in 1666; in ruil daarvoor ziet de abt af van de betaling van proceskosten of verdere schadevergoedingen en intresten door de Voocht, en verzet hij zich niet langer tegen de konijnenwarande.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsooder proces was tusschen m’her Charles Jacques de voocht Erfachtich Rudder van t’H[eijlighe] Roomsch Rijckx heere van sonnebeke Aeck etcetera in materie van rescissie vanden transactie anghegaen den viij.en april 1665 metten seer Eerweerden heere Abt van sonnebeke nopende de twee duijsent twee hondert guldens ghestipuleert ende daernaer betaelt ter cause vande schaeden ende Intresten die aenden voornomden heere Abt aenghewesen waeren ouer het houden van seker Conijn- warande binnen de prochie van sonnebeke bij sententie vanden Raede in vlaenderen in daeten xvij.en april 1658 heeschere ter eender sijde, den Jeghenwordighen seer Eerweerden heere Abt van sonnebeke verweerere ter andere voorts datter oock stont actie Jnneghestelt te wesen bijden voornomden heere Abt ten Laste van m’her Guillames frans[ois] de Voocht Erfachtich Rudder ende Jeghenwordighen heere van t’voornomde sonnebeke etcetera hoir vanden voornomden m’her Charles Jacques sijnen broeder ouer schaeden ende Intresten tsijdert de voornomde transactie tot nu toe hebben de selue partien te weten den voorseyden modernen Eerweerden heere Abt ende m’her Guillames frans[ois] de voocht alhier beede comparerende omme voorder processen t’omiteren andermael

test

ghetransigeert als volcht, te weten dat den voornomden heere de voocht sal scheeden (soe hij scheet mits desen) van d’actie voorseijt Inneghestelt inden Raede van vlaenderen ten Iaere 1666 in materie van rescissie vanden contracte voorseijt ende dat de somme van twee duijst twee hondert guldens daerouer ghetelt sal nateure hebben van deuchdelijcke betaelijnghe ende sal den voornomden heere Abt in recompence van diere quitteren alle costen van processen voor soo veele hij noch niet en is voldaen als oock alle schaeden ende Intresten ter cause van het blijuen staen vande Conijnwarande voorseijt tot nu toe ende en sal hem niet opposeren aende selue Conijnwarande alles nochtans sonder preiuditie van alle sententien diesangaende als naer gheuolghde transactien ende naementlick de gonne vanden viij.en april 1665 ghewesen executoir int parlement van mechelen alhier ghesien ende ghelesen, die sullen blijuen in hun vigeur Aldus ghedaen ende ghepasseert binnen der stede van Ipre voor mij Jan Baptiste Ghesquiere notaris Roijal aldaer residerende ter

test

presentie van Sieur nicolais Spannuijt ende Ioseph bineij ghetuijghen hierouer gheroepen die neffens de voornomde heeren Abt, ende de voocht met mij notaris de minutte deser hebben onderteeckent opden xxij.en octobre xvj.C sessentachtentich toorconden J.B. Ghesquire not[aris]

test

Accoert tusschen den Eerweerden Heere Abt verweerere ende Joncker G. F[rans]ois de voocht heeschere in materie van rescissie ouer zeecker transactie in daten van j April 1685 vande schaden ende interresten vande Conijn warande bedragende 2200 guldens etc[etera]

[...?] Abt