Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-630

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-06-1691

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "hedent xxiij.en Junij 1691" (23/06/1691).

Type: Overeenkomst betreffende een lijkschouwing die voor twist zorgde tussen de abt van Zonnebeke en de baljuw van de Zaal en kasselrij van Ieper

Beschrijving: … van Norme, parochiaan van Zonnebeke, stierf na een beet van zijn paard. Hij werd naar de kerk van Zonnebeke gebracht om daar begraven te worden, maar de luitenant-baljuw van de Zaal en kasselrij van Ieper verklaarde, in naam van de baljuw, dat het lichaam niet begraven mocht worden zonder lijkschouwing. Er ontstond een betwisting tussen de abt en heer van Zonnebeke, en de baljuw van de Zaal van Ieper, over wie de jurisdictie bezat om het lijk te schouwen. In navolging van de koninklijke plakkaten kwam men overeen, dat het lijk uit de kerk zou gehaald worden om door de mannen van de baljuw geschouwd te worden, en dan teruggebracht om er begraven te worden. De baljuw verklaart uitdrukkelijk dat hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de geestelijke en temporele jurisdictie van de abt.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo Jnde kercke van sonnebeke is op hedent xxiij.en Junij 1691 is ghebroght gheweest het doode lichaem van [...?] van Norme om aldaer begrae- uen te worden als prochiaen der selue prochie ende dat den Lieutenant bailliu Wemaere vuytter naeme vanden heere Bailliu der Saele ende Casselrye van Jpre heeft ghedeclareert ande heere pastor van tvoornomde Sonnebeke dat den voornomden Norme was verongheluckt door de bete van een peerdt ende bydies dat het selue lichaem niet en mochte begrauen syn sonder prealabel schauwynghe presenteren den Eerweerdighen heere Abt ende heere van t'selue Sonnebeke t'selue doode lichaem door syne officieren te doen schauwen na... costuymen ende den heere Bailliu der saele ende Casselrye van Jpre sustinerende t'selue doodt lichaem bij hem te moeten wesen gheschauwt als het faict ghebeurt synde onder de Zaele vande Majesteit ende de doodt oock aldaer gheuolcht Ende alsoo daerouer stondt proces te rysen den voornomden Eerweerdighen heere Abt ende heere van Sonnebeke omme t'selue te precaueren ende te onderhouden correspondentie heeft gheconsenteert op het versouck vande voornomde heere bailliu dat het voornomde lichaem sal worden vertransporteert vytte voornomde kercke

test

ende syne Jurisdictie omme byden heere Bailliu ofte sijnen ghecomitteerde te doene de schauwijnghe van tselue doode lichaem naer de placcaeten ende ordonnantien vande Majesteit welcken act van schauwijnghe ghedaen synde sal het voornomde doode lichaem ghebrocht worden Inde voornomde kercke omme aldaer begrauen te worden verclaerende den voornomden heere bailliu der voornomde saele ende Casselrye door al tgonne voorschreuen niet te willen preiudicieren de Jurisdictie soo temporele als gheestelick vande voornomde Eerweerde heere Abt ende heere van t'selue sonnebeke ten welcken effecte hy hem is verlenende dese Acte by hem onderteeckent t'Jpre desen xxiij.en Junij 1691

J.[?] L. Wynckelman Walhoue

test

Acte van non preJuditie vanden heere balliu vande Sale van [...?] de Norme ghestoruen vande bete van syn peert 1691