Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-628

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-08-1691

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "bamesse xvjC eenentseuentich" (01/10/1671).

Type: Pachtovereenkomst tussen Gillis Caesteckere en de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Pachtovereenkomst tussen Gillis Caesteckere en de abdij van Zonnebeke. Gillis neemt een hofstede, gelegen te Passendale, onder de heerlijkheid van Zonnebeke, in pacht van de abdij [+ modaliteiten van de pacht].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen Gillis Caesteckere kende soo hy doet midts desen in pachte ghenomen te hebben vanden Eerweerden heere Abdt Heere van Sonnebeke zeecker hoofstedeken heerelichede van sonnebeke in Paschendale groot onder saijlant bogaert ende meersch Zes ghemeten 76 roen landts Wanof hej den pachtere vande grootte te vreden is houdende sonder by lansmate te moeten leueren alles voor eenen termijn van neghen achtereenvolgende Jaeren [in de marge: d[...?]o eenentse ventich] Jnnegaende bamesse xvj.C eenentseuentich ten prijse van vijf ponden grooten vlams by Jaere [...?] poyntijnghe settijnghe beeten ende straetschauwijnghe spachters laste voorts is verobligiert Jaerlicks te verleggen sonder vergelt[?] vijfentseuentich glaijen met alle synne toebehoorten van wyssen banderoen Latten ende nagels hantwerck etcetera ende danof ouerbrijngen attestatie vanden decker Aengende den staenden prijs van vette ende hout die den afgaenden pachtere schuldich is te laeten

Gedeelte van

test

sal de selve aenveerden ende tsynen afschede ghelijcke prisije laeten vandergelijcke oock de boomen die den seluen by ghetalle vande gaenden ouerghetelt sullen woorden sooder eenich Solis[?] van oorlooge ouerquame sal den pachter moderatie ghenieten naer redene Toorconden desen 23.en Oust 1691

J.Piers Abt ende heere van Sonnebeke by laste van Gillis Caesteckere

Desen pachtbrief is Jteratiuelyck verlanckt aen Gillis Caestecker voor eenen termijn van negen naervolgende Jaeren Jnegaende bamesse xvj.C tachtentich opde[?] voorgaende pachtsomme ende conditien als inden voorschreuen pacht Torconde[?] bij lasten van gillis Caesteckere

test

Pachtbrief van Gillis Caestecker Jn Paeschendaele Jnnegaende bamesse 1689 vor 9 Jaeren [?]