Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-645*

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-05-1695

Type: Kwitantie aan de abdij van Ten Duinen voor de aflossing van een rente, door M. vanden Berghe

Beschrijving: Kwitantie door M. vanden Berghe, douairière van wijlen jonker Guil[liaume] Deynaert, heer van Burst, aan de abt van Ten Duinen, voor de aflossing van een rente die zij geërf had van jonkvrouw Jaecquelijne de Bruijne. [Zonnebeke wordt niet vermeld, de abdij van Ten Duinen wel]

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jck onderschreven kenne ontfan te hebben vanden Eerweerden Heer Prelaet van duijnen de somme van thien pond grooten Vlaems in voldoenijnghe van Capitael en verloopen van een Rentjen van vijftigh stuijvers s'Jaers mij competerende als hoir ten sterfhuijse van Joncvrauwe Jaecquelijne de Bruijne deel van een Rente van drije ponden [...?]sen[...?] en ses grooten Vlaems alsnu competerende aen M'her jan francois de hornes Heere van Warrem en spruijtende uijt den sterfhuijse voornomt uijtwijsens de Rekenijnghe van s[ieu]r Dominicus de Scheemaecker ontfangher van dese Rente alles bij mondelijnghe accoort Consenterende inde cassatie van dit mijn deel inde voorseijde Rente voor soo veel mij aengaet actum in ghendt desen 27.en Meije 1695 Toorconde

Valet £ 10: 0: 08

M. vanden Berghe douariere van Joncker guil[liaumes] deynaert heere van Burst

test

vj[du]a deijnaert ex Jo[ncvrauw]e Jaecquelijne de Bruijne 1695

aflos ende quitantie van 8 s 4 grooten siaers deel van 3: 2: 6 grooten Vlaems[?] siaers aen Joncvrauwe vanden berghe douariere vanden heer Vanden burst

Cit[?].° brugge rub[rick] renten N.° 30.