Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-645

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-09-1692

Type: Overzicht van de nalatenschap van Jacquelijne de Brune aan de kinderen van de echtgenote van J.F. de Hornes

Beschrijving: Overzicht van de bezittingen, door jonkvrouw Jacquelijne de Brune nagelaten aan de kinderen van de echtgenote van J.F. de Hornes [abdij van Zonnebeke niet vermeld, wel die van Ten Duinen].

Opmerking: Wellicht een kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jouffrauwe jacquelijne de brune van Volandrie heeft ghetesteert van een derde van alle haere goederen tot prouffijcte vande kinderen van mijn huusvrauwe soo dat in het rentie opden Abt vanden Duijne van drie ponden twee schellijnghen zes grooten t'siaers toecompt

Eerstaen mijn zoon een derde wesende – guldens: stuuers een pont thien groote - f 6: 5

Aen mijn huusvrauwe met haer zuster ende twee Broeders - f 10: 0

Ande weduwe deijnaert de somme van twee guldens thien stuuers - f 2: 10 [in de marge hiervoor: gelost 27en mey 1695 aende selue Vrauw weduwe] - f 10: 15

maeckt tzamen achthien guldens vichthien stuuers macket drie ponden twee schellijnghen ende een half Aldus ghedaen tot weert den letsten [septem]bre 1692 onderteeckent J. F. dehornes

Mevrauwe deijnaert sal oock ghelieuen ghedachtig ten wesen dat het mentie van 16 s saluo Iusto opden domainen van westvlaen. door haeren man zaligher ontfanghen van Ioncker fran[ciscu]s de Brune ettelicke Iaeren naervolghende oock moet ghedeelt worden alsbouen ende sij rekenijnghe doen

test

Rente van 8 s 4 groeten siaers [...?] deel van 3 lb 2 s 6 grooten

gelost anno 1685 aende douariere vande S[ieu]r deynaert heere van Burst

de resterende 2: 14: 2 Competeert mher jan fran[ciscu]s de hornes heere van Warhem

Tit.° Brugghe Rub[rick] Renten

N.° 30