Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-655

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-01-1698

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 6en xbre 1699" (06/12/1699); "in 1699" (teksten in de marge).

Type: Overzicht van de bomen op de hofstede Klerkshove, opgesteld op vraag van de verpachter en de nieuwe pachter

Beschrijving: Jan Baptiste Feruaecke, gezworen schatter van de Zaal en kasselrij van Ieper, stelt een overzicht op van de bomen die zich op de hofstede Klerkshove - in de parochie van Langemark - bevinden, op verzoek van de ontvanger van de weduwe van Jonker Guill[iam]es Gheraerdij, heer van Klerkshove, en Jan Rousez filius Jan, toekomstige pachter van het goed.

Opmerking: Vermoedelijk kopie van BRU-AGSB-Z-659.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Op den xxiij.en januarij 1698 was bij mij jan baptiste Firuaecke, geswooren deelsman ende prijser vande zaele ende casselrie van jpre ouersien ende ghepresen ten versoucke van sieur jan baptiste ghesquiere als ontfanghere van mervrauwe de douagiere van joncker Guill[iaum]es gheraerdij heere van clerckhoue etcetera ouergheuer ter anderen ende jan rousez filius jan aencommenden pachter ende ouernemer ter andere den groenen houtprijs ordinaire consisterende in taille vande canthaeghen en[?] snouck vande opgaende ende tronckboomen mitsgaders de coupillie vande doorne haeghen ende witte doorne hutten ter Kandelaerijnghe respectiuelijcken beuonden op d'hofstede genaemt cleerxhoue gheleghen binnen de prochie van Langemarcq wat zuut van poelcappelle de voornomde mervrauwe douagiere competerende t'samen gheextimeert met alle de elsen persen ter somme van - xlix lb xij s parisis

Jtem den groenen houtprijs staende op den westcant van eenen bilck onder de heerelichede van cleuen gheextimeert - xiij lb ij s parisis

Somme t'Sament bedraecht - lxij lb xiiij s parisis

Ghetal van alle de boomen

[in de linkerondermarge:] na dat de regierders van Cleuen dit hout hebben vercocht om daer mede hun te betaelen vande pointijnghe ende Contributien ten laste vande partie daerop onse taille was sulck dat rousl├ę niet en heeft danof gheprofitteert bij dies en moet aen mevrauwe van clercx maer oplegghen het voornomde eerste ar[tic]le [...?] betaelt is bij middel vande rekeninghe met hangesloten den 6.en xbre 1699 toorconde onderteeckent J.b. Ghesquiere

test

ghestelt ende beuonden te staen op de voornomde hofstede ende landen daermede gaende

Op t'hof alwaer dat de Edifitien op staen ende de mote west daeraen

Aluooren twee lijnden seuen middelbaere ende twee mijnder jepkens een dobbel ende een enkel eecken plantsoen een minder esselken drie minder espskens twee ackernoot boomen neghenthien appelboomen ses peireboomen eenen t' seuentich ouder kers ende krieckelaers eenen ouden ende twee cleene pruijmboomkens een Dijnneboomken ende vier sochte troncken

Op de garsijnghe rontsomme beijde de moten

Jtem achthien jonghe abeelkens twee lijndekens een dobbele ende ses enckele plantsoenen mitsgaders een minder esselken ende dreeendertigh socht troncken

Op de twee sticken zaijlant oost daeraen

Een cleen esselken ende vijfthien sochte troncken Op de twee sticken zaijlant west dien d'hofstede Tweeentwintich oude sochte troncken ende

[in de marge:] n[ot]a in 1699 is gheuelt vier abeelkens inde dreue een eeckxken ende een esseke om refectie te doene

test

een jongh socht troncxken

Finaelijcken op den westcant vande Lenen bilck noort aen d'hofstede onder d'heerlichede van cleuen

Ses sochte troncken

Aldus dese prijsie ghedaen, mitsgaders ghetal van boomen ghemaeckt date ende versoucke alsuooren ter presentie ende beleede van jan Rousez aencommenden pachter ende jan baptiste Tacq clercq vanden voornomden Ghesquiere toorconden onderteeckent J.B. Feruaecken

test

hie[...?] ontf[anghe?]r Cromelijnck