Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-659

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-01-1698

Type: Overzicht van de bomen op de hofstede Klerkshove, opgesteld op vraag van de verpachter en de nieuwe pachter

Beschrijving: Jan Baptiste Feruaecke, gezworen schatter van de Zaal en kasselrij van Ieper, stelt een overzicht op van de bomen die zich op de hofstede Klerkshove - in de parochie van Langemark - bevinden, op verzoek van de ontvanger van de weduwe van Jonker Guill[iam]es Gheraerdij, heer van Klerkshove, en Jan Rousez filius Jan, toekomstige pachter van het goed.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Opden xxiij.en Januarij 1698 was bij mij Jan baptiste feruaecke geswooren deelsman ende prijser vande zaele ende casselrie van Ipre ouersien ende gepresen ten versoucke van s[ieu]r Jan baptiste ghesquiere als ontfangere van Mervrauwe de douagiere van Joncker guill[iaum]es gheeraerdij heere van Clercxhoue etcetera ouergheuen ter eendere ende Jan rousez filius Jan aencommenden pachter ende ouernemer ter andere den groenen houtprijs ordinaire consisterende Inde taille vande kanthaeghen t’snouck vande opgaende ende tronckboomen mitsgaders de Coupillie vande doornehaegen ende witte doornehutten ter kandelaerijnghe respetiuelijcken beuonden op d’hofstede ghenaemt Clercxhoue ghelegen binnen de prochie van Langemarcq zuut van poelcappelle onder de zaele van Ipre de voornomde Mervrauwe douagiere Competerende t’saement gheextimeert met alle de elsen persen ter somme van - xlix lb xij s parisis

Jtem den groenen houtprijs staende opden westcant van eenen bilck onder de heerelijchede van Cleuen geextimeert - xiij lb ij s parisis

Somme t’sament bedraecht - lxij lb xiiij s parisis

Ghetal van alle de boomen ghetelt ende beuonden te staen opde voorseyde hofstede ende

test

Landen daermede gaende

Op t’hof alwaer dat de edifien op staen ende de mote west daeraen

Aluooren twee Lijnden seuen middelbare ende twee mijnder Iepkens een dobbel ende een enckel eeckenplantsoen een mijnder esselken drije mijndere espkens twee ockernoot boomen negenthien appelboomen ses peireboomen eenentseuentich ouder kers ende krieckelaers eenen ouden ende twee cleene pruijmboomkens een pijnneboomken ende vier sochte troncken

Opde garsijnghe rontsomme beijde de voorseyde moten

Jtem achthien Jonghe abeelkens twee Lijndekens een dobbel ende ses enckele plantsoenen mitsgaders een mijnder esselken ende drijeendertich sochte troncken

Opde twee sticken zaijlant oost daeraen

Een Cleen esselken ende vijfthien sochte troncken

Opde twee sticken zaijlant west aen d’hofstede

Tweentwintich oude sochte troncken ende

test

een Jongh socht troncxken

Finaelijcken opden westcant van eenen bilck noort aen d’hofstede onder d’heerelichede van Cleuen

Ses sochte troncken

Aldus dese prijsie gedaen mitsgaders getal van boomen gemaeckt daete ende versoucke alsvooren ter presentie ende beleede van Jan rousez aencommende pachter ende Jan baptiste tacq Clercq vande voorseyde ghesquiere Toorconden

J.B. Feruaecke

test

Clercxhoue prisie hout prijs vande 23. Jaren[?] 1698

Ick verneme dat die van cleeuen vercocht hebben de taille aldaer voor omtrent[?] xiij lb parisis die te Jnformeren